647 500 лв. без ДДС е заделила община Кюстендил за зимно почистване и поддържане на общинските пътища за сезон 2019/2020. Поръчката охваща 292 км общински пътища, а с подходите към гробищните паркове, отдалечените махали и трафопостове разстоянието е 372,30 км.
От общината уточняват, че организацията по снегопочистването и опесъчаването ще се извършва с оглед степента и нивото на съответния участък от общинската пътна мрежа. При сняг до 7 см фирмата трябва да реагира до 2 часа, за да обработи хлъзгавите участъци край Слокощица, Лозно, Скриняно, Николичевци, Дворище, Жиленци.
При същата снежна покривка в района на селата Долна Гращица времето за реакция е до 5 часа.
При сняг до 10 см фирмата ще има над 10 часа, за да обработи пътищата във всички останали места.
В предмета на поръчката са включени подготовка на пътищата, на машините, осигуряване с минерални материали или химически вещества за разпръскване. Избраната фирма ще трябва да изгради и поддържа снегозащитни устройства – крайпътни зелени пояси, земни диги и др., също огради от преносими инвентарни щитове и др.
Ще разчиства преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно – ледени пластове и ще обезопасява пътищата против хлъзгане. Офертите ще бъдат отворени на 10 октомври.