Експерти от РИОСВ – Перник, Басейнова дирекция „Западно беломорски район“ – Благоевград и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Перник, сектор Благоевград, търсят причините за измирането на рибата в река Струма край село Жабляно в община Земен. Стана ясно, че сигнал за мора е постъпил на зеления телефон на РИОСВ Перник.
Експертите са извършили оглед на язовир “Пчелина“и на река Струма до гр. Земен. Констатирано било, че ВЕЦ “Пчелина“ не работи от началото на месец септември 2019 г., включително и към момента момента на инспекцията. Във водното огледало, преливника и бързооттока на яз. “Пчелина“ проверяващите се натъкнал на екземпляри на умряла риба. Оттичащата се вода през преливника повличала умрялата риба по течението на река Струма, включително и под моста на реката в с. Жабляно, общ.Земен.
Служители от Отдел за действие при аварийни ситуации (ОДАС) към ИАОС са извършили измервания на полеви показатели на място на повърхностна вода и дълбочинна проба по показатели Ph, разтворен кислород, процента на кислорода и електропроводимост. Всички показатели са в рамките на допустимите норми.
Съобразно мониторинговата програма на ИАОС ще се извърши ново пробовземане от водите на язовир „Пчелина“ и река Струма при село Жабляно,община Земен.Резултатите от последващия лабораторен анализ ще бъдат обявени .