Дупнишкият съд потвърди санкция на Басейнова дирекция: „Хидрострой – Рилци” плаща глоба от 2000 лв. заради изхвърляни незаконно отпадъчни води

Съдия Мая Гиздова отхвърли възраженията на предприятието с управител Весела Десподова

66-08-81 -maq-gizdovaДупнишкият районен съд потвърди като законосъобразно наказателно постановление на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район – Благоевград”, с което на „Хидрострой – Рилци” АД с управител Весела Десподова е наложено административно наказание на основание чл. 201, ал. 2 от Закона за водите “имуществена санкция” в размер на 2000 лв.

През 2011 г. старши инспектор към Басейновата дирекция след проверка на бетонов възел в м. Полето, промишлена зона Пиперево, гр. Дупница, установил, че отпадъчните води от дейността на бетоновия възел постъпват в утаител, след което се изливат в дере на територията на обекта. Дружеството не разполагало в този момент с разрешително за заустване на отпадъчните води в повърхностни води съгласно изискванията на Закона за водите. За извършената проверка е съставен констативен протокол с предписания за откриване на процедура по издаване на такова разрешително. 6 месеца по-късно от дирекцията установили, че предписанието не е изпълнено в срок и на дружеството е съставен акт. „Хидрострой – Рилци” АД обжалва акта пред РС – Дупница, но съдът, председателстван от Мая Гиздова, не уважи жалбата.

Снимката: Мая Гиздова
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here