С 3 307 728 без ДДС ремонтират и модернизират II ОУ „Димитър Благоев“ Благоевград. Две са фирмите кандидати

С 3 307 728 без ДДС ремонтират и модернизират II ОУ „Димитър Благоев“ Благоевград. Две са фирмите кандидати.
С 3 307 728 без ДДС ремонтират и модернизират II ОУ „Димитър Благоев“ Благоевград. Две са фирмите кандидати.

С 3 307 728 без ДДС ремонтират и модернизират II ОУ „Димитър Благоев“ Благоевград. Две са фирмите кандидати.

„Бул Строй Инвест“ ЕООД и „А – Строй“ ЕООД са фирмите, подали оферти за участие в конкурса за възлагане на обявената обществена поръчка за изграждане на два броя пристройки, основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на II ОУ „Димитър Благоев“ в Благоевград.
Офертите на кандидатите бяха отворени от конкурсната комисия. Тя предстои да се произнесе дали внесените документи отговарят на изискванията за допустимост, след което ще пристъпи към преглед на техническите предложения и публично отваряне на ценови оферти.
Фирмите са предложили срок за изпълнение от 450 календарни дни, което е минимумът, заложен в документите от възложителя.
Прогнозната стойност за извършване на СМР е 3 307 728,02 без ДДС.
Проектът „Основно обновяване, модернизация и пристрояване на сградата на Второ основно училище „Димитър Благоев“ се финансира по Механизма за възстановяване и устойчивост. С финансовата подкрепа на Европейския съюз – Next Generation EU. Срокът за изпълнение на строително ремонтните дейности е 35 месеца, но не по-късно от 31.05.2026 г.
Ще бъдат изградени две пристройки към основната сграда на училището. В тях ще бъдат разположени 6 нови класни стаи, читалня, столова и закрита зала за спорт със съблекални и обслужващи помещения. Това ще даде възможност за преминаване към едносменен режим на учебния процес.
Енергийната ефективност ще бъде постигната чрез частична подмяна на съществуващата дограма на основната сграда и монтиране на фотоволтаична инсталация.
С реализирането на проекта образователната институция ще се превърне в модерна, безопасна и благоприятна среда. Включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда. Която съдейства за повишаване на мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на учениците.
По време на извършваните строително-монтажни работи учениците ще бъдат разпределени в учебни заведения, като близостта с II ОУ е максимално съобразена.
Вече е изготвен график от Община Благоевград. II ОУ „Димитър Благоев“ и останалите училища, който ще бъде обявен в рамките на настоящата седмица.

С 3 307 728 без ДДС ремонтират и модернизират II ОУ „Димитър Благоев“ Благоевград. Две са фирмите кандидати.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here