Ключово заседание на водната асоциация! Одобриха изграждане на ВиК мрежа за два квартала в Костинброд

Ключово заседание на водната асоциация! Одобриха изграждане на ВиК мрежа за два квартала в Костинброд

На редовно заседание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ за Софийска област беше взето важно решение за община Костинброд
В кварталите “Маслово” и “Шияковци” на град Костинброд ще се изгради водопроводна мрежа и канализация!
След гласуване на отчета за дейността на асоциацията на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД- София, нейният финансов отчет за дейността за 2023 г. и приемане на бюджета на асоциацията за 2024 г. в точка 4 представителите на общините от Софийска област взеха важно решение, касаещо в конкретика община Костинброд:
Приемане/ съгласуване/ на Допълнително споразумение № 2 към Договор №9 2-00-1/2016г. (за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги на обособена територия, обслужвана от “ВиК” ЕООД-София), сключен на 16.03.2016г. по реда на Закона за водите и чл.18.7 от Договора.
Допълнително споразумение № 2 е съгласно, отправена покана от Главна дирекция “Оперативна програма Околна среда” към “Водоснабдяване и канализация” ЕООД- София за подготовка и кандидатстване в процедура, чрез директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16FFPR002-1.002 “Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора” по приоритет 1 “Води” на Програма “Околна среда” 2021-2027г.
Обхватът на дейностите относно точка 4 е съгласно разработено и одобрено регионално прединвестиционно проучване (РПИП) по процедура BG16M1OP002-1.018 “Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК- етап 2” на ОПОС 2014-2020г., Договор № РД-02-29-91/21.04.2021г. с Възложител Министерството на регионалното развитие и благоустройството и включват инвестиции за агломерации на 10 000 жители: Ботевград, Самоков, Ихтиман, Елин Пелин и Костинброд.
Максималният срок за изпълнение на проектите и тяхното изграждане е до 2027 година – /до 60 месеца., но не по-късно от срока по допустимост на разходите – 31.12.2029 година/.
За агломерация Костинброд:
-Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Костинброд (кв. Маслово и кв. Шияковци) в участъците с чести аварии, съпътстващи реконструкцията на канализационната мрежа;
– Доизграждане на канализационна мрежа с цел покриване на изискванията на чл.3 от Директива 91/271/ЕИО. Предвижда се изграждане на разделна канализационна мрежа в Зона А, кв. Маслово и кв. Шияковци.
Директорът на „ВиК“- София област, инж. Росица Итова изтъкна, че регионалните прединвестиционни проучвания бяха възложени на ВиК системите в Софийска област. В резултат на тях МРРБ и системата ДЖАСПЪР предложиха реализирането на проекти в пет от общините в Софийска област, с агломерации над 10 хил. души /такава агломерация е и община Костинброд/
Изискванията на Европейския съюз са насочени относно качествата на отпадъчните води и постигането на определени характеристики и показатели за тях.
Ще бъдат изградени 8 обекта в 5-те общини на територията на Софийска област!!!
Следващите действия, които предстоят са свързани с кандидатстване на ВиК пред Оперативна програма околна среда, изготвяне на процедури от ВиК – София област и възлагането на инженеринг /проектиране и строителство/ на избрани изпълнители.
Към настоящия момент община Костинброд вече е изготвила и е готова да предаде проектите за водопровод и канализация за кварталите Маслово и Шияковци, които беше възложила за бъдещо кандидатстване за европейско или държавно финансиране.
Община Костинброд има готовност да предостави готови проекти за „Воден цикъл“ на двата квартала в град Костинброд, за да ВиК- Софийска област възложат и изграждат проектите с подсигуреното финансиране от МРРБ.
До 2027 г в кварталите Маслово и Шияковци и жителите, живеещи в тях, ще имат новоизградени канализация, водопровод и система за дъждовните води, за които има отделени средства.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here