Надежда Димова купува парцел от 712 кв.м. за 27 800 лв. в кв. Каваклия в Дупница

„Кюстендилска вода“ вече е стопанин на сградата на ВиК – Дупница, кметът: Водата ни струва по 15 лв., вноската от 200 000 лв. за заплати е незаконна 
Кметът Първан Дангов

Надежда Димова купува парцел от 712 кв.м. за 27 800 лв. в кв. Каваклия в Дупница

В Община Дупница е постъпило заявление от Надежда Любенова Димова, с което същата е изразила желание да закупи общински недвижим имот, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68789.601.245 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот двеста четиридесет и пет/, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: гр. Дупница, улица „Каваклия“ № 72 /седемдесет и две/,  с площ на имота: 712 кв.м. / седемстотин и дванадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до10м) /десет метра/, предишен идентификатор: 68789.601.49 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот четиридесет и девет/, 68789.601.41 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот четиридесет и едно/, номер по предходен план: 49 /четиридесет и девет/, квартал: 1921 /хиляда деветстотин двадесет и едно/, парцел: VIII /осми / – частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №5960 / 02.06.2023г., вписан в Служба по вписванията под № 188, том 9, вх. рег.№ 2278 от 12.06.2023 год.

 Сграда с идентификатор 68789.601.245.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот двеста четиридесет и пет, сграда едно/ по КККР на гр.Дупница, е декларирана с вх.№ 0903-9976/29.05.1998г.  от заявителя  Надежда Любенова Димова  в отдел „МДТ“ на Община Дупница.

 Съгласно Становище от 21.07.2023 год. на Гл.архитект на Община Дупница сграда на основно застрояване с жилищно предназначение, с идентификатор 68789.601.245.1 свободно разположена в имота, ниска по височина /до 10 м/, е  законно изградена.

            Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Дупница за 2024г., в част ІІІ, т.Б “Имоти, които Община Дупница има намерение да продаде”.

Изготвената от експерт-оценител на недвижими имоти пазарна оценка на описания поземлен имот с идентификатор 68789.601.245 по кадастралната карта на гр.Дупница, с площ: 712 кв.м., е в размер на 27 800 лв. / двадесет и седем  хиляди  и осемстотин лева / без ДДС.

            Данъчната оценка на описания по – горе имот е в размер на 4 628 лв. /четири хиляди шестстотин двадесет и осем лева/, съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК, издадено от отдел “МТД” при Община Дупница.

На основание чл.21, ал.1, т.8  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.50, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница/, предлагам следното:

   Проект:

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

  1. Общински съвет Дупница взема решение за продажба на поземлен имот идентификатор 68789.601.245 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот двеста четиридесет и пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния Директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: град Дупница, ул. „Каваклия“ № 72 /седемдесет и две/, с площ: 712 кв.м /седемстотин и дванадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м /десет метра/, предишен идентификатор: 68789.601.49 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот четиридесет и девет/, 68789.601.41 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот четиридесет и едно/, номер по предходен план: 49 /четиридесет и девет/, квартал: 1921 /хиляда деветстотин двадесет и едно/, парцел: VIII /осми/, без съдържащата се в имота сграда с индетификатор 68789.601.245.1 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот двеста четиридесет и пет, сграда едно/ – собственост на Надежда Любенова Димова, срещу заплащане на цена, в размер на 27 800лв. / двадесет и седем хиляди  и осемстотин лева/ без ДДС, съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти.

  2. Упълномощава кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи договора при продажна цена, съгласно утвърдената в т.1 от решението, пазарна оценка, в размер на 27 800лв. / двадесет и седем хиляди  и осемстотин лева / без ДДС.

ВНОСИТЕЛ:

ПЪРВАН ДАНГОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

 

Надежда Димова купува парцел от 712 кв.м. за 27 800 лв. в кв. Каваклия в Дупница

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here