Елена Филипова дава за 1223 кв.м. – 44 750 лв. в кв. Каваклия на Дупница

„Кюстендилска вода“ вече е стопанин на сградата на ВиК – Дупница, кметът: Водата ни струва по 15 лв., вноската от 200 000 лв. за заплати е незаконна 
Кметът Първан Дангов

Елена Филипова дава за 1223 кв.м. – 44 750 лв. в кв. Каваклия на Дупница

В Община Дупница е постъпило заявление от Елена Василева Филипова, с което същата е изразила желание да закупи общински недвижим имот, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68789.601.237 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот двеста тридесет седем /, град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-56/30.07.2004 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: гр Дупница, улица „Каваклия“ № 70 /седемдесет/, с площ на имота: 1223 кв.м. / хиляда двеста двадесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до10м) /десет метра/, предишен идентификатор: 68789.601.43/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот четиридесет и три/, 68789.601.41/землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот четиридесет и едно/, номер по предходен план: 43 /четиридесет и три/, квартал: 1934 /хиляда деветстотин тридесет и четири/, парцел: XI /единадесети/ – частна общинска собственост по Акт за общинска собственост №5978 /29.06.2023год., вписан в Служба по вписванията под № 185, том I, вх. рег.№ 2756 от 05.07.2023 год.

Елена Василева Филипова е собственик на сграда с идентификатор 68789.601.237.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот двеста тридесет и седем, сграда едно/; 68789.601.237.2 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот двеста тридесет и седем, сграда две/, 68789.601.237.3 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот двеста тридесет и седем, сграда три/, 68789.601.237.4 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот двеста тридесет и седем , сграда четири/, съгласно Нотариален акт № 121, том II, рег. №2347, дело №301 от 2023 год, вписан в Служба по вписванията под вх.рег.№ 2134 от 31.05.2023 год., Акт №66, том 9, дело №1336.

Съгласно Становище от 01.08.2023 год. на Гл.архитект на Община Дупница сгради на основно застрояване с жилищно предназначение, с идентификатор 68789.601.237.1; 68789.601.237.2; 68789.601.237.3; 68789.601.237.4 свободно разположени в имота, ниска по височина /до 10 м/, са законно изградени.

Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Дупница за 2024г., в част ІІІ, т.Б “Имоти, които Община Дупница има намерение да продаде”.

Изготвената от експерт-оценител на недвижими имоти пазарна оценка на описания поземлен имот с идентификатор 68789.601.237 по кадастралната карта на гр.Дупница, с площ: 1223 кв.м., е в размер на 44 750 лв. / четиридесет и четири хиляди седемстотин и петдесет лева/ без ДДС.

Данъчната оценка на описания по – горе имот е в размер на 10 517.80 лв. /десет хиляди петстотин седемнадесет лева и осемдесет стотинки/, съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК, издадено от отдел “МТД” при Община Дупница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, и чл.50, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №8/31.01.2008 год. на Общински съвет Дупница/, предлагам следното:

Проект:

Р Е Ш Е Н И Е

1. Общински съвет Дупница взема решение за продажба на поземлен имот идентификатор 68789.601.237 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот двеста тридесет и седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, одобрени със Заповед № 300-5-56 от 30.07.2004 год. на Изпълнителния Директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с адрес на поземления имот: град Дупница, ул. „Каваклия“ № 70 /седемдесет/, с площ: 1223 кв.м /хиляда двеста двадесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м /десет метра/, предишен идентификатор: 68789.601.41 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот четиридесет и едно/, 68789.601.43 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот четиридесет и три/, номер по предходен план: 43 /четиридесет и три/, квартал: 1934 /хиляда деветстотин тридесет и четири/, парцел: XI / единадесети /, без съдържащите се в имота сгради с индетификатор 68789.601.237.1 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот двеста тридесет и седем, сграда едно/, 68789.601.237.2 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот двеста тридесет и седем, сграда две/, 68789.601.237.3 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот двеста тридесет и седем, сграда три/, 68789.601.237.4 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и едно, имот двеста тридесет и седем, сграда четири/ – собственост на Елена Василева Филипова, срещу заплащане на цена, в размер на 44 750 лв. /четиридесет и четири хиляди седемстотин и петдесет лева / без ДДС, съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти.

2. Упълномощава кмета на Община Дупница да извърши процедурата и сключи договора при продажна цена, съгласно утвърдената в т.1 от решението, пазарна оценка, в размер на 44 750 лв. /четиридесет и четири хиляди седемстотин и петдесет лева / без ДДС.

Елена Филипова дава за 1223 кв.м. – 44 750 лв. в кв. Каваклия на Дупница
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here