Община Сандански обявява прием за набиране на проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Община Сандански обявява прием за набиране

Инициативите, които ще се подкрепят през 2024 г. са насочени към:
* Облагородяване на междублокови пространства;
* Облагородяване на зелени площи;
* Изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и др.).
Допустими кандидати са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), регистрирани в обществена полза и Закона за управление на етажната собственост, неформални граждански групи, читалища, регистрирани по реда на ЗНЧ, както и неформални обединения на физически/ юридически лица и местни културни институти, осъществяващи дейности на територията на община Сандански.
Проектите задължително следва да се реализират на територията на Община Сандански.
Общата стойност на финансовата подкрепа за проекти за 2024 г. е 15 000 лв.
Максималната стойност на финансовата подкрепа за една инициатива е в размер до 5 000 лева.
Краен срок за подаване на проектите е 16 септември 2024 г.
Проектите се подават в запечатан плик в деловодството на Община Сандански на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“14, Административен център.

Лице за контакти: Траяна Симова, Младши експерт „Проекти и програми“ , тел. за връзка: +359 882 050 183, e- mail : tr.simova@sandanski.bg.
Насоки за кандидатстване и формуляр >>> https://shorturl.at/GNUns
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here