Настъпва пожароопасния сезон в община Гоце Делчев

Настъпва пожароопасния сезон в община

На основание чл.4, ал. 2 от наредба №8121з-968 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, чл. 3, ал. 3, т.1, т. 3 и т. 24 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“ и във връзка с Заповед № РД-04-148/16.05.2024 г., на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград.
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Определям пожароопасен сезон на територията на община Гоце Делчев, считано от 01.06.2024 год. до 31.10.2024 год.
2. Да се спазват стриктно изискванията на Наредба номер 8121з-968 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, които са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях.
3. Да се предприемат необходимите мерки за недопускане възникването на пожари и нанасянето на щети на земеделската продукция, селскостопанския инвентар и горските територии.
4. Всички кметове и кметски наместници, собственици и ползватели на земеделски земи са длъжни да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и защита на населението(ПБЗН) при осъществяването на контрола по опазване на житните култури, зърното и фуражите от пожари.
5. Всяко лице забелязало пожар, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here