Кметът Методи Байкушев внася в ОбС Благоевград като първа точка поемане на дълг за 14,5 млн.

Методи Байкушев
Кметът Методи Байкушев внася в ОбС Благоевград като първа точка поемане на дълг за 14,5 млн.

Кметът Методи Байкушев внася в ОбС Благоевград като първа точка поемане на дълг за 14,5 млн.

Кметът на Благоевград Методи Байкушев предлага на Общинския съвет да гласува предложение за поемане на дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.

Така е назовано именно предложението, което отправя Байкушев към местния парламент, след като преди месец се състоя обществено обсъждане по темата, пише infomreja.bg.

В мотивите си вносителят изтъква, че дългът е необходим, защото с него ще се покрият разходите по проекти от местно значение. За които е получено целево финансиране от държавата, но средствата са отклонени и не са налични. Както и проекти от местно значение, за изпълнявани проекти по национални програми и програми на, предвидени за 2024/2025 г.

В становището си Байкушев заявява още:

Изграждането на техническа, образователна, културна инфраструктура, финансирана с общински дълг, освен че има макроикономически ефект. Има и сериозно влияние върху местната общност поради своя общозначим надмандатен характер.

Ползите за местната общност по-конкретно са:

Подобряване на инфраструктурата – укрепване на свлачища, изграждане на изцяло нова улична инфраструктура, подобряване на свързаността и достъпа до кварталите, намаляване на трафика, повишаване безопасността на движението.

Опазване на околната среда и съвременно третиране на отпадъците за получаване на вторични продукти и производство на енергия.

Намаляване на енергийните загуби, реализиране на икономии за бюджета на общината и намаляване на енергийните разходи за домакинствата.

Осигуряване на допълнителни помещения на училищата за преминаване на едносменен режим на обучение.

Изграждане на сгради за детски градини в кварталите.

Ето какво се посочва и за влиянието на дълга върху бюджета на Общината:

Община Благоевград към месец март 2024 година обслужва 9 кредита на обща стойност 23 205 608 лв., които генерират месечни плащания в размер на 332 358,70 лв.

През месец юли 2024 г. предстои окончателно издължаване на кредита от ОББ. С това месечните плащания по кредити с договорен лихвен процент ще намалеят със 136 261 лева. И ще станат 196 097 лева.

Дори новият кредит да се усвои веднага и изцяло, месечните плащания на общината по кредити с договорен лихвен процент за първите 24 месеца ще са в размер на 232 348 лева (196 097 + 36 250 лв.). Т.е. със 100 011 лева по-малко от това, което плащаме в момента по всички кредити. Усвояването на новия кредит обаче ще бъде поетапно. В рамките на първите 24 месеца,. Т.е. реалните лихвени плащания ще бъдат по-малко от 36 250 лева.

След изтичане на гратисния период от 24 месеца и при пълно усвояване на лимита. Ощината ще плаща по кредити с договорен лихвен процент максимум 325 295 лв. (196 097+129 198 лв.) месечно, т.е. по-малко от сумата, която плаща за обслужване на настоящия дълг към момента.

Два безлихвени заема на обща стойност 5 987 300,00 лв. са предоставени от министерство на финансите. По безлихвения заем, предоставен на О1.12.2023 г., предстои окончателно плащане в размер на 707 000,00 лв. до месец декември 2024 г..За което общината, ще ползва собствени приходи. Вече започна изплащането му. Като през месец април бяха платени 50 хил. лева. Заемът, получен от МФ на 11.12.2023 г. за 5 280 300 лв., ще бъде частично погасен според възможностите на общината през 2024 г.. А за остатъка ще се иска разсрочване съгласно досегашната практика на община Благоевград, в съответствие с чл. 103 от Закона за публичните финанси. И Решение № 45 от 15.02.2024 година на Общински съвет Благоевград за приемане на бюджета за 2024 г.

На 26 април т.г. Общински съвет – Благоевград одобри предложенията ми за удължаване срока на погасяване на два от кредитите, получени от ФЛАГ ЕАД във връзка с реализация на проекта за анаеробната инсталация, както следва:

Изменено бе Решение № 508 по Протокол 19 от 23.12.2022 година за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 5,8 млн. лева. С цел за финансиране и рефинансиране на собствен принос на Община Благоевград. Наложена финансова корекция и разходи за ДДС по проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на регион Благоевград“. Финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Като удължи срока за погасяване – до 180 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит. С възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Изменено бе Решение № 507 по Протокол 19 от 23.12.2022 година (изменено с Решение № 161 от 28.04.2023 г.) за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 3,5 млн. лева. С цел за финансиране и рефинансиране на извършени допустими възстановими разходи по проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на регион Благоевград“. Финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Като удължи срока за погасяване – до 180 месеца. Считано от датата на подписване на договора за кредит. С възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части. Без такса за предсрочно погасяване.

Най-голямата финансова тежест Общината ще поеме 2024, 2025 и 2026 година. В този период са предвидени за погасяване два броя кредити от МФ за обща стойност близо 6 млн. лева и погасяване на банков кредит, чиято стойност на погасителните вноски за 2024 година е 780 хил. лева. След 2026 r. годишните плащания ще намалеят значително. Още през 2027 г. те ще намалеят с 2,5 млн. лева. До 2033 година годишните плащания намаляват с 1 млн. лв. до 2,3 млн. лева.

Основните параметри на предлагания дългосрочен дълг са:

Максимален размер на дълга – до 14 500 000 лева.

Максимален лихвен процент – до 3% с калкулирани всички банкови такси.

Срок за усвояване и гратисен период по плащане на главници – до 24 месеца от подписване на договора за кредит.

Краен срок за издължаване на кредита – до 180 месеца (15 години).

Начин на обезпечение – Учредяване чрез вписване в ЦРОЗ на особен залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, постъпващи по банкова сметка на общината, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на община Благоевград, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия.

Такси и комисионни за обслужване на кредита съгласно Тарифата на банката, но заедно с лихвения процент не повече от 3%.

Погасителен план – съобразен с гратисния период и в зависимост от динамиката на усвояването на кредита.

Кметът Методи Байкушев внася в ОбС Благоевград като първа точка поемане на дълг за 14,5 млн.

Назаем от infomreja.bg
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here