Публични обсъждания на подадени концепции за интегрирани териториални инвестиции проведе община Гоце Делчев

Публични обсъждания на подадени концепции за интегрирани териториални инвестиции проведе община Гоце Делчев.
Публични обсъждания на подадени концепции за интегрирани териториални инвестиции проведе община Гоце Делчев.

Публични обсъждания на подадени концепции за интегрирани териториални инвестиции проведе община Гоце Делчев.

Вчера в сградата на Общинска администрация Гоце Делчев се състояха публични обсъждания на три концепции за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/. В тях Общината има участие. И трите концепции са преминали успешно етапа на оценка за административно съответствие и допустимост.

Община Гоце Делчев е водеща организация за концепция № BG16FFPR003-2.001-0099 „Повишаване качеството на живот, качеството на предоставяните публични услуги, развитие на местния бизнес и по-ефикасно оползотворяване на потенциалите на територията за развитие на устойчив туризъм и популяризиране на местните културни, исторически и природни забележителности“.

Тази КИТИ включва участието на партньори от различни видове заинтересовани страни. Една градска и две селски общини, публичен сектор, НПО и частен сектор.Концепцията предвижда инвестиции в сферата на околната среда, зелена градска, образователна, социална, здравна, пътна, енергийно-ефективна инфраструктура, които са съчетани с подходящи меки мерки.Основната цел на концепцията е да се оползотвори потенциала на територията и да се повиши качеството на човешкия капитал в партньорство между общините Гоце Делчев, Гърмен и Сандански.

Общата прогнозна финансова рамка на КИТИ е в размер на 30 213 000 лева.

Концепцията включва следните партньори на Община Гоце Делчев – Община Гърмен; Община Сандански; Сдружение Бизнес инкубатор – Гоце Делчев; ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Баничан; Обединено училище “Христо Ботев” – с. Дъбница; Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Гоце Делчев; Пирин – Текс ЕООД; Нидекс ООД и Наталия-ММ ООД.

Инвестиции на обща стойност 22 935 000 лева са предвидени по Програма „Развитие на регионите“. Дейностите по Програма „Образование“ са на стойност 1 300 000 лева, по Програма „Околна среда“ 4 500 000 лв., а по Програма „Развитие на човешките ресурси“ са предвидени 878 000 лв.

Втората представена КИТИ № BG16FFPR003-2.001-0148 „Зелен и социален Югозападен регион“ е с водещ партньор Община Ботевград. В нея Община Гоце Делчев участва като партньор в дейност 6 – „Създаване на интегриран туристически продукт „Зелен коридор на природата и културното наследство“, свързващ общините Ботевград, Етрополе, Горна Малина, Струмяни и Гоце Делчев. Общата прогнозна стойност на тази инвестиция е 4 000 000 лв. Дейността се финансира от Програма „Развитие на регионите“.

Третата представена КИТИ № BG16FFPR003-2.001 0165 „Културата като инструмент за устойчиво развитие на туризъм, територии, общности и бизнес в ЮЗР“ е с водещ партньор Драматичен театър „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ – Благоевград.

Мястото на изпълнение на тази концепция са общините Благоевград, Гоце Делчев и Симитли.

НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1927“, с. Мосомище, община Гоце Делчев участва в концепцията чрез Дейност 4 за обновяване и модернизиране на читалището.

Инвестицията предвижда изпълнение на енергоефективни мерки; Ремонт на ВиК, ел. инсталация, инсталация за отопление, охлаждане и вентилация; инсталиране на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия за собствени нужди; осигуряване на достъпна архитектурна среда; вътрешно обновяване на помещения, вкл. зала със сцена и капацитет 250 места и доставка на оборудване и обзавеждане; мерки за зелена инфраструктура и създаване на онлайн електронен каталог на библиотечния фонд и дигитализация на ценни местни издания. Общата стойност на тази инвестиция е 1 600 000 лв. и ще бъде финансирана от Програма „Развитие на регионите“.

На обществени обсъждания подлежат всички концепции, които са преминали успешно първи етап на оценка за административно съответствие и допустимост, като паралелно с втората оценка са организирани и публични дискусии за проучване на нагласите и измерване на общественото одобрение по местните концепции. Целта на консултациите е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за планиране, който да ги вземе под внимание преди да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.
В срок до 30 април всички заинтересовани лица имат възможност да се запознаят с КИТИ и да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да подкрепят концепциите и да направят коментари или възражения.
С концепция № BG16FFPR003-2.001-0099 можете да се запознаете на следния линк: https://docs.google.com/…/1THa1VcfiZf5Crhl98NNdSdGX5Q…/edit…
Гласувайте за тази концепция на следния линк: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSffA0nqevaHSx3Jd7…/viewform
С концепция № BG16FFPR003-2.001-0148 можете да се запознаете на следния линк: https://docs.google.com/…/1wLrW7CWiapEu1vhLdQNfKpJLJtn…/edit
Гласувайте за тази концепция на следния линк:
С концепция № BG16FFPR003-2.001 0165 можете да се запознаете на следния линк:

Гласувайте за тази концепция на следния линк:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdS0jOTwxBNWm9OiO…/viewform

Публични обсъждания на подадени концепции за интегрирани териториални инвестиции проведе община Гоце Делчев.

Публични обсъждания на подадени концепции за интегрирани териториални инвестиции проведе община Гоце Делчев.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here