Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 26 април 2024 г.

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 26 април 2024 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”

На провелото се днес  заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 61 точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места. 

ПОКАНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам  заседание на Общински съвет Благоевград на 26 април 2024 година /петък/ от 09:30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предложение № 60-00-172/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предложение за присъждане на звание „Почетен гражданин“ на Благоевград (посмъртно) на художника Стойне Михайлов Шаламанов.

Докл. – Василиса Валеова –  Председател на КОКВ

 

 1. Предложение № 60-00-171/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно сформиране на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в община Благоевград и приемане на Правилник за организацията, дейността и функциите му.

Докл. – Благовест Стоицов –  Председател на КДМСТРНПО

 1. 3. Изменение на Решение № 204 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 24 юни 2022 година.

 2. Предложение № 60-00-173/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно изменение на Решение № 507 от 23.12.2022 година.

Докл. – Милена Бунцева –  Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение № 60-00-174/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно изменение на Решение № 508 от 23.12.2022 година.

Докл. – Милена Бунцева –  Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение № 60-00-178/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно изменение на финансиране на част от обектите и допълнени обекти в инвестиционната програма на Община Благоевград за 2024 година.

Докл. – Милена Бунцева – Председател на КБФЕ

 

 1. Писмо с вх. № 69-00-485/19.04.2024 година от ГЕОРГИ ХРИСТОВ СПАСОВ и МИЛЕН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ, в качеството им на акционери в „ПФК ПИРИН 22“ АД, със седалище и адрес на управление Благоевград, п.к. 2700, ул. „Дъбравска“ № 1, вписано в ТРРЮЛНЦ на Агенция по вписванията към МП с ЕИК 206966097, с което заявяват желание за задълбочено партньорство с „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД, ЕИК 202375339.

            Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

           – Благовест Стоицов –  Председател на КДМСТРНПО

 

 1. Предложение № 60-00-161/11.04.2024 г. от Десислава Витанова-Кехайова – Секретар на Община Благоевград, относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.

Докл. – Калоян Калоянов – Председател на КЗ

            – Христо Михалков – Председател на КСП

 

 1. Предложение № 60-00-204/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Поставяне на бюст-паметник на Иван Михайлов в Благоевград.

Докл. – Василиса Валеова – Председател на КОКВ

 

 1. Писмо с вх. № 69-00-456/11.04.2024 г. и уведомление с вх. № В-00-238/15.04.2024 г. от г-н Илия Ризов, управител на „Прима инвест БГ“ ООД, относно свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците в „Прима Инвест БГ“ ООД.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

 1. Предложение № 60-00-212/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на обект: „Пристройка за СПО, други медицински дейности и паркинг“ в полза на „Медикус-98-Медицински център“ ООД, с ЕИК 101099933, върху съсобствен поземлен имот с идентификатор № 04279.603.532 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Благоевград срещу получаване на обезщетение за Община Благоевград.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-157/25.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински нежилищен имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.613.25.1.1 по КК на Благоевград, с площ 106,00 кв.м, частна общинска собственост съгласно АОС № 1736/03.01.2008 г., с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Арсений Костенцев“ № 6 на „Паркинги и гаражи“ ЕООД и предложение № 60-00-157-001/12.04.2024 г. относно допълнение към предложение с изх. № 60-00-157/25.03.2024 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински нежилищен имот на „Паркинги и гаражи“ ЕООД.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТРСРЗГС

 

 1. Предложение № 60-00-158/29.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ за безсрочно и безвъзмездно стопанисване и управление на изграден физкултурен салон, оборудване, спортни уреди и подпорна стена.

Докл. – Антоанета Богданова – Председател на КИИНЖП

           – Василиса Валеова – Председател на КОКВ

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 26 април 2024 г.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here