С 1 млн. лв. ремонтират Белодробно училище в Кюстендил, 36 000 лв. плащат за коледните къщички, 100 000 лв. за ремонти в общинска администрация….

Инж. Огнян Атанасов: От празника
Инж. Огнян Атанасов и председателят на ОбС.

С 1 млн. лв. ремонтират Белодробно училище в Кюстендил, 36 000 лв. плащат за коледните къщички, 100 000 лв. за ремонти в общинска администрация…., нареди инж. Огнян Атанасов

Инж. Огнян Атанасов: От празника "Кюстендилска пролет" общината спестила 70 хил. лева.
Инж. Огнян Атанасов: От празника „Кюстендилска пролет“ общината спести 70 хил. лева.

Кметът на община Кюстендил Инж. Огнян Атанасов прекрой бюджета със съгласието на общинските съветници. на сесия бе решено средствата за Общинска администрация да се увеличат със 100 000 лв. със цел да се осъществи ремонт. решено бе да се купи специализиран микробус за пълнолетни лица с увреждания от Дневния център.

С 1 млн. лв. ремонтират Белодробно училище в Кюстендил, 36 000 лв. плащат за коледните къщички, 100 000 лв. за ремонти в общинска администрация…., нареди инж. Огнян Атанасов 

Наети 16 броя дървени модулни къщички за Коледен базар са на наемна цена от 35 680, 00 лв. с ДДС. Стана ясно още, че Основен ремонт на Белодробно училище и спортна площадка“ е за 943 644 858 904лв., а Обследване и проектиране на улично осветление за града и част от селата“ 72 000  и съответно 10 800 лв.

Ето цялото решение на съветниците по искане на кмета Огнян Атанасов:

Постъпила е докладна записка с вх. №74-00-92 от 23.02.2024 г. от Веско Рангачев – Управител на Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания (ДЦПЛТМУ) с. Лозно за необходимостта от
закупуване на специализиран микробус за хора с увреждания, с цел подобряване
качеството на предоставяните услуги и с оглед гарантиране безопасното
придвижване на потребителите на услугата. Стойността на микробуса, заложен
в списъка за капиталови разходи за 2024 г. е 30 000 (тридесет хиляди) лева.
Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на ДЦПЛТМУ с. Лозно за 2024 г.
Поради изтичане на зимния период и влиянието на климатичните
условия е необходимо да започне извършването на ремонтни дейности по
уличната и пътна мрежа. Във връзка с приетата план–сметка на общинските
предприятия на община Кюстендил (Приложение №4 от Решение
№78/31.01.2024 г.) се налага промяна в дейност 606 „Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа“ в ОП „Чистота“, тъй като Общинското
предприятие не разполага със съответната изправна асфалтополагаща техника.
Поради тази причина е необходимо полагането на асфалта да бъде възложено
на външни експерти, като за целта се трансформират средствата в бюджета на
общинска администрация за сметка на бюджета на ОП „Чистота“ за извършване
на текущи ремонти на улици.
Във връзка с подготовката на проектно предложение по процедура
„Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с
финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост /покана
2/ и необходимостта от представяне на технически инвестиционен проект на
етапа на кандидатстване, който трябва да бъде изготвен и заплатен преди датата
на кандидатстване (02.04.2024 г.). Направеният от кандидата разход за изготвяне
на технически/работен проект с цел кандидатстване по настоящата процедура
ще бъде възстановен при одобрение и след сключване на договора за
финансиране въз основа на представени разходооправдателни документи за
действително извършени разходи, когато същите са извършени в съответствие
със Закона за обществените поръчки. Това налага промяна в източника на
финансиране за обект „Обследване и проектиране на улично осветление за
града и част от селата“ да бъде разплатен със собствени средства. Освободените
Общински съвет – Кюстендил средства от целева субсидия за капиталови разходи от 2024 г. да бъдат насочени за включването на нови обекти. Конкретното разпределение по обекти е представено в проекта за решение.
И трето то искане на кмета Огнян Атанасов е  във връзка с предстоящо подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ за проект № BGMK0300064 „Озеленяване на градската среда за здравословно дишане“ по Програмен приоритет 1 “По-зелен граничен егион“ на програмата Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония 2021- 2027, е необходимо да се изготви идеен проект за част „Паркоустройство и благоустройство“ за следните обекти:
Езерата“ (без водните огледала /езера/), находящ се в поземлен имот с
идентификатор 41112.500.2097, гр. Кюстендил, бул. България и Обект „Лятно
кино“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 41112.503.1150, гр.
Кюстендил, ул. Константинова баня №1.
V. С договор за наем от 24.11.2024 г. бяха наети 16 броя дървени модулни къщички за Коледен базар на наемна цена от 35 680, 00 лв. с ДДС, като на същата дата бе подписано и Споразумение, с което бе договорено, че ако Община Кюстендил желае да закупи същите, то до 30.03.2024 г. следва да заплати остатъка
от стойността.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5
от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни
дейности и съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Кюстендил, във връзка с чл. 5, ал. 2, във връзка с
чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
– Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет
Р Е Ш И:
Приема вътрешни компенсирани промени по бюджета на община
Кюстендил за 2024г., както следва:
1. Намалява бюджета на дейност 551„ Дневни центрове за лица с
увреждания “ в частта на държавни дейности в § 10-00 „ Издръжка
“ с 30 000 лв. ; 2. Дава съгласие за прехвърляне на средства във Функция 6
„Жилищно строителство. БКС и опазване на околната среда”, както
следва:
Увеличава бюджета на общинска администрация със сумата от 100 000
лв„ необходими за текущи ремонти, като средствата се осигуряват за сметка
на намаление бюджета на ОП „Чистота“, както следва:
НАМАЛЕНИЕ
Функция 6 „Жилищно строителство. БКС и опазване на околната среда”
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
Параграф 10-15 „Материали“ – 100 000 лв.
Всичко разходи: – 100 000 лв.
УВЕЛИЧЕНИЕ
Функция 6 „Жилищно строителство. БКС и опазване на околната среда”
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
Параграф 10-30 „Текущи ремонти“ + 100 000 лв.
Всичко приходи: + 100 000 лв.
3. Намалява бюджета на дейност 604„Осветление на улици и
площади“ в частта на местните дейности (Издръжка) в § 10-16 „ Вода, горива
и енергия “ с 65 100 лв.;
4. При възстановяване на разходите след сключване на договора за
финансиране по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за
улично осветление“, с финансиране по линия на механизма за
възстановяване и устойчивост /покана 2/, средствата да бъдат възстановени в
дейност 604„Осветление на улици и площади“ в частта на местните дейности
(Издръжка) в § 10-16 „Вода, горива и енергия“.
5. В Поименния списък за капиталови разходи – приложение № 6 по
бюджета на община Кюстендил за 2024г. да бъдат направени, следните
промени:
а) в обекти, финансирани с Целева субсидия за капиталови разходи за 2024
г.:
Наименование на обекта Било Става
Основен ремонт на Белодробно училище и спортна
площадка“ 943 644 858 904
Обследване и проектиране на улично осветление за града
и част от селата“ 72 000 10 800
Инвестиционен проект за „Основен ремонт на вътрешна и
дворна ВиК инсталации на ДГ „Май“, в УПИ V, кв. 67, гр.
Кюстендил
0 9 600
Изготвяне на проектна документация за „Основен ремонт
на покрив, на общинска сграда, ул. „Търговска“ № 46“, гр.
Кюстендил“
0 4 800
Проект за „Основен ремонт и преустройство на сграда за
младежки дом“ в УПИ IV, кв. 22, по плана на с. Жабокрът,
общ. Кюстендил
0 12 000
Инвестиционен проект за „Основен ремонт на покрив на
здравния дом в с. Берсин“ 0 6 000
Инвестиционен проект за „Основен ремонт на
отоплителната инсталация в блок Г2 на ПМГ „Професор 0 12 720

б) в обекти, финансирани от делегирани дейности за капиталови разходи
за 2024 г.:
в) в обекти, финансирани от собствени приходи за капиталови разходи за
2024 г.:

С 1 млн. лв. ремонтират Белодробно училище в Кюстендил, 36 000 лв. плащат за коледните къщички, 100 000 лв. за ремонти в общинска администрация…., нареди инж. Огнян Атанасов
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here