„МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД, обявява конкурс за главна и старши медицински сестри

„МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД, търси главна и старши медицински сестри.
„МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД, обявява конкурс за главна и старши медицински сестри.

„МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД, обявява конкурс за главна и старши медицински сестри.

О Б Я В А

„МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД, гр.Самоков,Ул.”Македония”№49,тел.0722/66413 На основание чл.90, чл.91 от Кодекса на труда във връзка със Заповед № 497/11.04.2024 г. на Управителя на „МБАЛ – Самоков” ЕООД, обявява конкурс за следните длъжности:

 1. Главна медицинска сестра

 2. Старша медицинска сестра на Отделение по вътрешни болести;

 3. Старша медицинска сестра на Отделение по кардиология;

 4. Старша медицинска сестра на Отделение по хирургия;

 5. Старша медицинска сестра на ОАИЛ;

 6. Старша медицинска сестра на Отделение по педиатрия;

 7. Старша медицинска сестра на Отделение по нервни болести;

 8. Старша медицинска сестра на Отделение по ортопедия и травматология;

 9. Старша акушерка на Отделение по акушерство и гинекология;

 10. Старша медицинска сестра на Консултативно – диагностичен блок;

 11. Старши рентгенов лаборант на Отделение по образна диагностика;

 12. Старши рехабилитатор на Отделение по физикална терапия и рехабилитация

 13. Старша медицинска сестра на Отделение по хемодиализа;

 14. Старши медицински лаборант на Клинична лаборатория;

 15. Старши медицински лаборант на Микробиологична лаборатория;

 16. Старши медицински лаборант на Отделение по Клинична патология.

 17. Старша медицинска сестра Операционен блок

Място на работа:„МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД, гр.Самоков,  ул.”Македония” №49

Характер на работата: Съгласно Закона за здравето;ЗЛЗ;Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина;

Вид на договора – срочен за три години;

Изисквания за заемане на длъжността

 1. Образователно-квалификационна степен “Магистър или Бакалавър по специалността „Управление на здравни грижи”

  2. Три години трудов стаж  в лечебно заведение за болнична помощ.

  3. Допълнителна следдипломна квалификация – В съответната медицинска област и в областта на  здравния мениджъмънт и здравните грижи. /притежанието на такъв документ от кандидата се счита за предимство/

  4.Да не са осъждани за престъпления от общ характер

 2. Удостоверение за членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

 1. 1.1. за Главна медицинска сестра: „Организация, развитие и усъвършенстване на здравните грижи в „МБАЛ- Самоков“ ЕООД, за тригодишен период“.

1.2. от т. 2 до т. 17: .„Организация на работата на специалистите по здравни грижи, с цел повишаване на качеството на здравните грижи в МБАЛ- Самоков ЕООД, за срок от три години.”

 

 1. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

 2. V. Необходими документи:

 3. Заявление за участие в конкурса свободен текст.

 4. Професионална биография.

 5. Копие от дипломата за висше образование

 6. Копия на допълнителни квалификации /ако кандидата притежава такива/.

5.Удостоверение за трудов стаж или препис-извелечение  от  трудовата книжка.

 1. Свидетелство за съдимост.

 2. Удостоверение за членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

 3. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик

  Срок и място за подаване на документите:

Документите на кандидатите да се приемат при Техническия секратар на „МБАЛ-Самоков”ЕООД  в срок до 17.00 часа на 17.05.2024 г. в два запечатани плика,както следва:

– за документите, изброени в точка V-от т.1 до т.7 –надписан с трите имена, адрес и телефон за връзка;

-за писменият проект-ненадписан плик ,който се поставя в надписания плик с документите.

На кандитите се издава вх. № с датата и часа на подаване на документите

Срок и място за провеждане на конкурса:

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Управителя на „МБАЛ-Самоков”ЕООД  комисия в 3- дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата , часът и мястото за провеждане на събеседването.

След датата на обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от „Личен състав” длъжностна характеристика за  конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, числеността на персонала, осъществяващ дейността по здравните грижи и друга информация, необходима  за разработката на проекта.

За справки тел.0722/66413

                   тел. 0722/89 266

„МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД, обявява конкурс за главна и старши медицински сестри.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here