„МБАЛ- Самоков” ЕООД обявява конкурс за 15-сет лекари, Началник отделения

“МБАЛ Самоков“ ЕООД търси да назначи работник, поддръжка.
“МБАЛ Самоков“ ЕООД търси да назначи работник, поддръжка.

„МБАЛ- Самоков” ЕООД обявяа конкурс за 15-сет лекари, Началник отделения.

„МБАЛ-САМОКОВ”ЕООД, гр.Самоков,ул.”Македония”№49,тел.0722/ 66413. На основание чл.90, чл.91 от Кодекса на труда във връзка със Заповед № 498/11.04.2024 г. на Управителя на „МБАЛ- Самоков” ЕООД, обявява конкурс за следните длъжности:

 1. Лекар, Началник отделение на Отделение по вътрешни болести

 2. Лекар, Началник отделение на Отделение по кардиология

 3. Лекар, Началник отделение на Отделение по хирургия

 4. 4. Лекар, Началник отделение на ОАИЛ

 5. Лекар, Началник отделение на Отделение по педиатрия

 6. 6. Лекар, Началник отделение на Отделение по нервни болести

 7. 7. Лекар, Началник отделение на Отделение по ортопедия и травматология

 8. 8. Лекар, Началник отделение на Отделение по акушерство и гинекология

 9. 9. Лекар, Началник отделение на Отделение по Образна диагностика

 10. 10. Лекар, Началник отделение на Отделение по Клинична  патология.

 11. 11. Лекар, Началник отделение на Отделение по хемодиализа

 12. 12. Лекар, Началник отделение на Отделение по физикална терапия  и рехабилитация

 13. 13. Лекар, Началник лаборатория – Клинична лаборатория

 14. Лекар, Хирургия – Отговорник Операционен блок

 15. Лекар, Началник лаборатория – Микробиологична лаборатория

 

Място на работа:„МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД, гр. Самоков,  ул.”Македония” №49

Характер на работата: Съгласно Закона за здравето; ЗЛЗ; Правилника за устройството и вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина;

Вид на договора – срочен за три години;

Изисквания за заемане на длъжността

 1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”;

 2. Придобита специалност ,съответстваща на профила на отделението.

3.Трудов стаж минимум 5 години по специалността след придобиването й в МБАЛ.

4.Да не са осъждани за престъпления от общ характер

 1. Удостоверение от Български лекарски  съюз

Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

1.Оценка на писмен проект на тема : „Визия за развитие на отделението за тригодишен период в съответствие с медицинските стандарти. Качество и икономическа ефективност на дейността“. 

 1. Събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в областта на здравеопазването.

 2. V. Необходими документи:

 3. Заявление за участие в конкурса свободен текст.

 4. Професионална биография.

 5. Копие от дипломата за висше медицинско образование ;

 6. Копие от диплома за съответната специалност;

 7. Удостоверение за трудов стаж или препис – извлечение от трудовата книжка.

 8. Свидетелство за съдимост.

 9. Удостоверение от Български лекарски  съюз

 10. Писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик

  Срок и място за подаване на документите:

Документите на кандидатите да се приемат при Техническия секретар на „МБАЛ – Самоков” ЕООД  в срок до 17.00 часа на 17.05.2024г. в два запечатани плика, както следва:

– за документите, изброени в точка V-от т.1 до т.7 –надписан с трите имена,адрес и телефон за връзка;

-за писмения проект-ненадписан плик, който се поставя в надписания плик с документите.

На кандитите се издава вх. № с датата и часа на подаване на документите

Срок и място за провеждане на конкурса:

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Управителя на „МБАЛ-Самоков”ЕООД  комисия в 3- дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите.

На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата , часът и мястото за провеждане на събеседването.

След датата на обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от „Личен състав” длъжностна характеристика за  конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, числеността на персонала и друга информация, необходима  за разработката на проекта.

За справки тел.0722/ 66413

                   тел. 0722/89 266

„МБАЛ- Самоков” ЕООД обявяа конкурс за 15-сет лекари, Началник отделения.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here