Одиторът пред уволнение на община Дупница Георги Вълев и банкерката Елеонора Льольова от Дупница ще правят одит на община Кюстендил

одит
Заради поледицата в Кюстендил кметът инж. Огнян Атанасов уволни директорът на ОП "Чистота" Валентин Смоков.

Одиторът пред уволнениена община Дупница Георги Вълев и банкерката Елеонора Льольова от Дупница ще правят одит на община Кюстендил

Нароченият за уволнение одитор от община Дупница Георги Вълев банкерката Елеонора Льольова от Дупница, заедно с с Биляна Станимирова ще правят одит на община Кюстендил. Това реши Общински съвет – Кюстендил
8-то заседание проведено на 28 март 2024 г. Кметът Огнян Атанасов внесе предложение за определяне на състава на външни членове на Одитен комитет при
Община Кюстендил на основание чл. 18 от Закон за вътрешния одит в публичния
сектор. Одитът представлява заверка на счетоводни данни, потвърждаване или отхвърляне на дадените от счетоводството на общината данни, има малък елемент на ревизия, уточниха финансисти. Георги Валев в момента е в отпуск, след изтичането му, той ще бъде освободен, издадоха от община Дупница.
Мотиви: Кметът на Община Кюстендил е внесъл за разглеждане ДЗ № 61-
00-99/20.03.2024 г., с която докладва, че разпоредбата на чл. 18 от Закон за
вътрешния одит в публичния сектор гласи, че в общините с изградени звена за
вътрешен одит задължително се създават одитни комитети, които се състоят от
3 до 5 членове, включително и председател, като най-малко две трети от тях са
външни за организацията лица.
В изпълнението на закона е проведен подбор за определяне на външни
членове на Одитен комитет при Община Кюстендил, който се състоя на дата
22.02.2024г. На основание чл.4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24 от 26.01.2017 г., обн., ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г., са избрани следните членове на Одитен комитет при Община Кюстендил:
1. Елеонора Льольова
2. Георги Мирчев Вълев;
3. Биляна Станимирова.
Според разпоредбата на чл. 16, ал. 1, т. 3 от горепосочената наредба кметът
на общината е задължен да внесе на първото възможно заседание на общинския
съвет проект на решение за определяне на състава на одитния комитет,
придружен с документите от процедурата за определяне на външните членове.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл.
27, ал. 3 от ЗМСМА, във връзка чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния
сектор и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредбата за процедура за определяне
на състава и дейността на комитети в организациите от публичния сектор и чл.
5, ал. 2, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 23 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет.

Одиторът пред уволнениена община Дупница Георги Вълев и банкерката Елеонора Льольова от Дупница ще правят одит на община Кюстендил
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here