1 млн. лв. без ДДС за проучване и проектиране на трасе на АМ „Струма“ в посока София- Кулата извън Кресненското дефиле

1 млн. лв. без ДДС за проучване и проектиране на трасе на АМ „Струма“. В посока София- Кулата извън Кресненското дефиле.
1 млн. лв. без ДДС за проучване и проектиране на трасе на АМ „Струма“. В посока София- Кулата извън Кресненското дефиле.

1 млн. лв. без ДДС за проучване и проектиране на трасе на АМ „Струма“. В посока София- Кулата извън Кресненското дефиле.

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за изработване на прединвестиционно проучване и проектиране на трасе на автомагистрала „Струма“ в посока София – Кулата, което преминава извън Кресненското дефиле. Срокът за подаване на офертите е 29 април т. г. Прогнозната стойност на поръчката е 1 млн. лв. без ДДС и средствата са от републиканския бюджет. Предметът на обществената поръчка е обсъден и консултиран с Европейската комисия.

Избраният изпълнител ще трябва да изготви предпроектни проучвания. С които да се осигурява движението от София към Кулата извън дефилето в две направления. Едното е дублиращо двупосочно трасе на път I-1 извън Кресненското дефиле, а другото е дясно платно на АМ „Струма“, лот 3.2 извън дефилето. Прогнозната дължина на всяко от двете трасета е между 20-25 км като те ще преминават в близост до Симитли, Черниче и Кресна.

Предпроектното дублиращо трасе на път I-1 условно ще започва северно от пътен възел „Симитли“. Където завършва изграденият лот 3.1 – участъкът Благоевград – Крупник, а краят му ще е при п. в. „Кресна“, където пък започва въведеният в експлоатация лот 3.3 Кресна – Сандански.

Предпроектното дясно платно на АМ „Струма“, лот 3.2 ще започва при пътен възел „Симитли“, а краят му ще е при обходния път на Кресна, който е част от проекта лот 3.2.

Срокът за изпълнение на прединвестициионното проучване и проектиране е 180 календарни дни. И ще се извърши в три етапа. Първият ще започне от датата на подписване на договора. Ще включва времето за изработване на оценка на въздействието върху пътната безопасност. И предаване на разработката на АПИ. Вторият етап ще е от датата на приемане на доклада за оценка на въздействието върху пътната безопасност. И ще включва времето за изработването на прединвестиционното проучване с проектиране и предаване на разработката. Във втория етап е разглеждането и приемането на разработката (вариантни решения) от Експертен технико-икономически съвет. Въз основа на разработените вариантни решения за двете трасета, от страна на Възложителя ще се проведат относимите екологични процедури. В третия етап е предаването на предпроектната разработка ,като се представи и извършеното инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване по одобрените от компетентния орган по околна среда и води трасета, които трябва да се изпълнят във фаза „Идеен проект.

АПИ обяви и обществена поръчка за провеждане на мониторинг на 4 вида влечуги в участъка на първокласния път I-1 (Е-79) през Кресненския пролом. Изследването ще обхваща шипобедрена и шипоопашата костенурка. Ивичест и леопардов смок, които са предмет на опазване в защитена зона за местообитанията „Кресна-Илинденци“. Срокът за подаване на офертите е 29 април т.г. Индикативната стойност е 400 хил. лв. без ДДС и средствата са осигурени от републиканския бюджет. Изследването ще се проведе в три периода: пролетен, летен и есенен. Въз основа на данните от мониторинга върху популациите на различните видове влечуги ще се анализира числеността на популациите в района на Е-79, оценка на ефикасността на съоръженията за смекчаване на негативните ефекти върху фауната и т. н. Мониторингът ще се осъществи за срок от 4 години.

1 млн. лв. без ДДС за проучване и проектиране на трасе на АМ „Струма“. В посока София- Кулата извън Кресненското дефиле.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here