Долна баня с бюджет от 17,6 млн., инвестициите 3,9 млн., 1,9 за ремонт на 3 улици, купуват оборудване за медицинския център 

Кметът на Долна баня Владимир Джамбазов, снимка архив от откриването на напълно обновения медицински център
Кметът на Долна баня Владимир Джамбазов, снимка архив от откриването на напълно обновения медицински център

Бюджет от 17 609 632 лв. ще разпределят през тази година в община Долна баня. От тях приходите за делегираните от държавата дейности са 11 290 694 лв., а постъпленията от местни дейности и дофинансиране на държавни дейности са 6 318 938 лв. Очакваните приходи от данъци в хазната на Долна баня са 520 000 лв., а неданъчните приходи са 1 801 404 лв. Общината разчита и на преходен остатък от 2023 г. в размер на 2 994 534 лв.
Капиталовите разходи са в общ размер на 3 945 651 лв.
Най- големият проект от списъка е ремонтът на улиците „Александър Стамболийски“, „Димитър Благоев“ и част от ул. „Бистришка“. Заложената сума е 1 982 967 лв., осигурена от МРРБ.
Иначе, в Долна баня планират доста покупки и подобрения за социалните звена. Сред тях и нова апаратура за 20 000 лв. за медицинския център.
Планира се да се закупят 3 печки с фурни и 3 хладилника за Центровете за настаняване от семеен тип за 30 000 лв. Също и лек автомобил за тях за 25 000 лв. Други 50 000 лв. ще се инвестират в химически биореактор за отпадни води в двора на Центрове за настаняване от семеен тип. С 40 000 лв. ще се правят огради. Ще бъде изграден мобилен офис за нуждите на Центъра за обществена подкрепа за 30 000 лв.
20 000 лв. ще бъдат вложени в ремонт на тенис игрището на спортния комплекс в Долна баня. Нови контейнери за 50 000 лв. ще се купят, както и катафалка за 10 000 лв.
Общински съвет ще разполага с фонд от 90 000 лв. за разпределяне на обезщетения и помощи. Субсидиите са читалища са в размер на 100 464 лв. За клубове на пенсионера и инвалида има 6000 лв. За спортни и туристически организации 25 000 лв.
Заложените средства за здравеопазване са 463 045 лв. С общински средства се издържат детската млечна кухня и медицински център „Д-р Ясен Шамов“.
Социалното осигуряване и грижи ще разполага с 6 760 363 лв. В Долна баня услуги и помощ предлагат Преходно жилище за деца и младежи, Център за обществена подкрепа с капацитет 40 места, Център за работа с деца на улицата, Център за настаняване от семеен тип, Център за социална рехабилитация и интеграция с 30 души и Дневен център.
Община Долна баня работи и по програма „Асистентска подкрепа с бюджет 137 798 лв., където наетите са 7 асистента. Домашен социален патронаж е с издръжка от 278 540 лв. А програмата за временна заетост 20 100 лв.
За жилищно строителство са предвидени през тази година 3 064 367 лв. От тях за поддръжка на улично осветление 215 000 лв. За сметосъбиране, сметоизвозване и поддръжката на чистота 408 700 лв. Разходите за ВиК са 82 000 лв., издръжката на Градска минерална баня е 109 300 лв. За благоустройство са заложени 135 000 лв.
За поддържка на уличната мрежа и ремонти по улиците 2 107 967 лв., като тук общината разчита на преходен остатък от 1 982 967 лв.
Бюджетът за култура в Долна баня е 569 674 лв., от тях 100 464 лв. са субсидия за читалище „Рила-1898“ и още 25 000 лв. за дофинансиране на дейността. За обредни домове и зали има 161 000 лв. Тук е включена и издръжката на петима служители за поддръжката на спортния комплекс.
Перо икономически дейности и усули 1 814 500 лв. От тях за заплати на горското стопанство 273 300 лв.

Основната заплата на кмета на общината ще бъде в размер на 2900 лв., а на кметски наместник 1400 лв.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here