Община Костинброд, съвместно с Общините Сливница и Брезник ще учредят Местна инициативна рибарска група

Местна инициативна рибарска група
Община Костинброд съвместно с Общините Сливница и Брезник ще учредят Местна инициативна рибарска група.

Община Костинброд съвместно с Общините Сливница и Брезник ще учредят Местна инициативна рибарска група.

Подготвя се създаване на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) и разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР). На територията на общините Костинброд, Сливница и Брезник. С водещ партньор Община Сливница.

 

Местната инициативна рибарска група „Брезник-Костинброд-Сливница“ ще се създаде с цел подобряване на качеството на живот на територията на трите общини. Учредителите на МИРГ са наясно, че тази цел може да бъде постигната само в сътрудничество с други местни организации, както и с трите съседни общини.

 

В тази връзка ще се създаде и приложи Стратегия за ВОМР, която да надгражда и допълва стратегическите планове на различни местни организации, общинските планове за развитие, както и национални и европейски стратегически документи.

Прилагането на СВОМР на МИРГ ще допринесе за балансирано развитие на икономическите дейности и дейностите в обществена полза на територията. На база местните природни, човешки и културни ресурси. 

Местното партньорство включва представители на рибарски, аквакултурни, туристически или изразяващи местната идентичност на територията общности.
По време на първата си среща днес, 6 февруари 2024г. в сградата на общинска администрация-Сливница, присъстващи бяха представители на бизнеса с преработка на рибарски продукти и представители на НПО-та, занимаващи се с рибарство и аквакултури.
Сред присъстващите бе и кметът на община Костинброд, Трайко Младенов. Той даде своето съгласие за учредяването на МИРГ „Брезник-Костинброд-Сливница“ и Милко Миланов- Председател на Общински съвет- Сливница и председател на Ловно-рибарско дружество “Сокол” – гр. Сливница.
Следващият етап е общинските съветници на редовни общински сесии на трите общини да дадат своето съгласие Община Сливница да учреди МИРГ. Съвместно с Община Костинброд и Община Брезник. Учреденият МИРГ ще бъде представляван от кмета на Община Сливница – Васко Стоилков.
Първата среща за учредяването на МИРГ бе ръководена от Венцислав Димитров. Изпълнителен директор на МИГ „Сливница-Брезник“ при следния дневен ред:
1. Представяне на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)
2. Обсъждане на приоритетите за местно развитие на общините Костинброд, Сливница и Брезник.
3. Излъчване на представители от публичния сектор, бизнеса и НПО за учредяване на местно партньорство.
Целта на срещата беше сключването на писмено споразумение за партньорство и първа стъпка към учредяването на МИРГ “БРЕЗНИК-КОСТИНБРОД-СЛИВНИЦА”.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here