Апостол Апостолов: Спечелихме над 15 млн. лв. от одобрени проекти, почваме работа!

Апостол Апостолов: Спечелихме над 15 млн. лв. от одобрени проекти, почваме работа!До края на февруари ще излъчим и фирмите изпълнители!

Днес в залата на Общинска администрация – Симитли кметът на община Симитли Апостол Апостолов проведе официална пресконференция. Тя бе във връзка с бюджета на Общината за 2024 година, както и други важни теми за развитието на Общината.

Брифинга на Апостол Апостолов започна с това, че на последното заседание на Общински съвет – Симитли, което бе проведено на 29 януари 2024 година бе взето решение за изменение на Структурата на Общинска администрация – Симитли. Най-важната промяна в Структурата е, това че Общината ще има и трети заместник – кмет. Новият заместник-кмет ще бъде с ресор „Проекти и програми“.

На пресконференцията градоначалника съобщи, че дългогодишният заместник-кмет с ресор „Социални дейности“ г-жа Евгения Георгиева е излезнала в пенсия и в момента длъжността изпълнява г-жа Елеонора Гаврилова.

Относно новият щат, който ще бъде обособен за трети заместник – кмет, кметът Апостолов съобщи, че също се знае кой ще бъде и това е г-жа Маруся Филатова, която оглавява дълги години отдел „Проекти и програми“ в Общинска администрация – Симитли.

На пресконференцията на кметът Апостол Апостолов важна точка, която той подробно обсъди е бюджета на Община Симитли за 2024 година.

Бюджета на Общината за 2024 година е 22 787 000 лева. Като в това число е субсидията за държавни дейности в размер на 15 872 000 лева, капиталовите разходи – 1 354 000 лева, изравнителната субсидия за местни дейности на стойност 1 525 000 лева и местни проходи в размер на 4 451 000 лева.

В резюмето по темата, кметът Апостолов каза, че в параметрите на бюджета, от ранга на община Симитли, държавните средства не са кой знае колко интересни. По-важно е разпределението на капиталовите разходи, които възлизат на 1 354 000 лева, което е абсолютно незадоволително.

С инфраструктурни проекти за 15 000 000 лева стартира Общината, които са заложени в бюджета. За тях общинското ръководство има готовност за изпълнение. Става въпрос за 18 обекта с разрешителни за строеж, готови за работа и изпълнение до края на календарната 2024 година, а именно: „Основен ремонт на път BLG1293 за село Долно Осеново, община Симитли“; „Рехабилитация и/или реконструкция на общински път BLG1071 /I-1 Благоевград-Симитли/-Граница общ. (Благоевград-Симитли) – Симитли- Черниче-I-1/, Участък от ОТ12 до ОТ83 по плана на с.Железница“; „Основен ремонт на общински път BLG1071 в община Симитли /от село Железница до граница общ. (Благоевград- Симитли)/“; „Благоустрояване на парк в село Крупник, община Симитли“; „Основен ремонт на улица Преспа от ОТ152 до ОТ137, кв. Ораново, град Симитли“; „Изграждане на футболно игрище – село Полена, община Симитли“; „Основен ремонт на улица Васил Априлов от ОТ11 до ОТ14, кв. Ораново, град Симитли“; „Основен ремонт на улица „1“, с. Полето, община Симитли“; „Основен ремонт на улица „2“, с.Полето, община Симитли“; „Основен ремонт на улица „5“, с.Полето, община Симитли“; „Основен ремонт на улица от ОТ83 до ОТ799, с. Брежани, община Симитли“; „Основен ремонт на улица от ОТ123 до ОТ199, с. Брежани, община Симитли“; „Основен ремонт на улица Георги Трайков от ОТ41 до ОТ119, с.Крупник, община Симитли“; „Основен ремонт на улица Хан Аспарух от ОТ116 до ОТ115, с.Крупник, община Симитли“; „Основен ремонт на улица Кирил и Методий от ОТ7 до ОТ13, с.Крупник, община Симитли“; „Основен ремонт на улица Васил Коларов от ОТ13 до ОТ132, с. Крупник, община Симитли“; „Основен ремонт на улица Яне Сандански от ОТ74 до ОТ81, с. Крупник, община Симитли“ и „Основен ремонт на улица Паисий Хилендарски от ОТ65 до ОТ79A, с.Крупник, община Симитли“

„Община Симитли по Оперативните програми към Европейски структурни и инвестиционни фондове (2014-2020) в днешна дата изпълнява 2 проекта по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Това са: „Рехабилитация и/или реконструкция на общински път BLG1071 /І-1 Благоевград-Симитли/-Граница общ. (Благоевград-Симитли)-Симитли-Черниче-/I-1/-Участък от ОТ1 до ОТ178 по плана на гр.Симитли, както и  „Изграждане на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия за собствени нужди на общински сгради на територията на община Симитли , в които се предоставят обществени услуги“.

По същата мярка 7.2., но от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 , Община Симитли има 3 инфраструктурни проекта за реконструкция на улици, с които ще бъдат ремонтирани общо 9 улици и част от площадното пространство в селата в общината. Проектите за изпълнение са : „Подобряване на средата и качеството на живот в гр.Симитли и с.Крупник чрез реконструкция на улици – гр. Симитли: ул.“Марек“, ул. „Eделвайс“, ул. от О.Т. 154 до О.Т.160 – в Ораново, и в с. Крупник: ул. „Граф Игнатиев““; „Реконструкция на ул. Прилеп, град Симитли и улиците Малчика и Иван Вазов в село Крупник“; „Повишаване привлекателността на гр. Симитли и селата Полена и Брежани чрез обновяване на инфраструктурата – като тук се предвиждат реконструкция на гр. Симитли: ул. Цар Симеон, ул. Георги Бенковски  и в с. Брежани – част от площада в селото“.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – общината изпълнява и социален проект „Грижа в дома“, в който се осигурява подкрепа в домашна среда за лица със специални потребности и възрастни хора, самотноживеещи, като са обхванати над 75 лица потребители в техните домове.

През изминалата година Община Симитли успя да подаде и проектни предложения по Национален план за възстановяване и устойчивост, Стълб „Иновативна България“, Компонент 1: ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ, Инвестиция 2 (C1.I2): Модернизация на образователна инфраструктура, Дейност 1: Придобиване на цялостен обновен облик на образователните институции общо 2 проекта с Договори за безвъзмездна финансова помощ, а именно: „Повишаване на енергийната ефективност на ДГ „Радост“- филиал Център“ в град Симитли“, както и „Повишаване на енергийната ефективност в СУ „Св. Св. „Кирил и Методий“ – село Крупник, община Симитли“.

По Национален план за възстановяване и устойчивост  (НПВУ), но по 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ , Инвестиция „ПОДКРЕПА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД“, Община Симитли е активно и в областта на енергийната ефективност, като се прави всичко необходимо за намаляване на енергопотреблението в сградите общинска собственост. През изминалата година се подадени общо 5 проектни предложения, които към днешна дата са одобрени и предстои съвсем скоро подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ. Те са в унисон със стратегическия планов документ на общината ПИРО 2021-2027, в който като основна задача заляга развитието на енергийната ефективност и сигурност, както и производство на електроенергия от възобновяеми източници. Проектите са по процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт.  Проектите за община Симитли по Национален план за възстановяване и устойчивост са „Устойчиво енергийно обновяване на „Административна сграда част от спортен комплекс „Септември“ гр. Симитли“; „Устойчиво енергийно обновяване на Читалище „Васил Коларов 1922″ с. Железница“; „Устойчиво енергийно обновяване на Читалище „Христо Ботев 1929“ с. Брежани и „Устойчиво енергийно обновяване на „Спортна сграда, база“ село Крупник“ и „Устойчиво енергийно обновяване на „Административна сграда – гр. Симитли“, това е сградата, в която се помещават и са ситуирани на първи етаж  Полицейско управление – Симитли към II РПУ – Благоевград и на втория етаж – Отдел „Социална закрила“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград“.

И не на последно място и с финансиране по Национален план за възстановяване и устойчивост  (НПВУ), Община Симитли е сред одобрените община и по процедура ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I, като на този етап са одобрени 8 проекта за жилищни многофамилни сгради.

По мярка 7.5. „ПОДКРЕПА ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. имаме 2 проекта, които предвиждат: „Изграждане на екопътека „Орлински“ в местността Кръста, с. Ракитна, община Симитли и  „Изграждане, закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане на туристически информационен център в Община Симитли“. Както каза кметът Апостол Апостолов на пресконференцията, Общината има нужда от туристически информационен център, имайки предвид колко много туристически обекти има на територията на община Симитли.

Отново по Програма за развитие на селските райони по Стратегията на МИГ „Струма“ по Мярка 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА”, Общината има 2 проекта, а именно за „Спортна площадка на открито в с.Крупник, Община Симитли“ и за „Обновяване на площадно пространство в село Полена, община Симитли“.

По отношение на Програма за транс-гранично сътрудничество, Общината има одобрен проект – ТГС България – Северна Македония, Приоритет 3 съвместно с Община Виница, Република Северна Македония. За община Симитли този проект касае ремонт на пътя до Горно Ораново.

Тема, която обсъди Апостол Апостолов бе и в посока на социалните грижи. Община Симитли залага изключително много на развитието на социалните услуги. На този етап има развити 12 социални услуги, като в процес е изграждането на още 2 нови центъра. Центровете ще бъдат изградени на територията на село Полена и село Полето.

В заключение обобщено в цифри, Община Симитли започва годината с одобрени проекти за над 15 000 000 лева към бюджета и проекти за над 23 000 000 лева одобрени по „Програма за развитие на селските райони“ и Национален план за възстановяване и устойчивост“. Също така проекти на стойност от 3 000 000 лева, които са в оценка и ако те бъдат одобрени бюджета на община Симитли за 2024 година ще бъде на обща стойност 63 000 000 лева.

Апостол Апостолов: Спечелихме над 15 млн. лв. от одобрени проекти, почваме работа!До края на февруари ще излъчим и фирмите изпълнители!

 

 

 

 

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here