ЮЗДП: Служителите по опазване на горските територии от началото на годината са съставени общо 361 броя Акта за установени административни нарушения

Анализ и резултатите от дейностите по опазване на горските територии в ТП ДГС/ДЛС при ЮЗДП ДП, гр. Благоевград

От служителите по опазване на горските територии от началото на годината до 17.12.2023 г. са съставени общо 361 броя Акта за установени административни нарушения, от които 357 бр. по Закона за горите и 4 бр. по Закона за лова и опазване на дивеча. С най-голям брой съставени актове са ТП „ДГС Самоков“-102 бр. , ТП „ДГС Гърмен“ – 58 и ТП „ДГС Разлог“ с  25 бр.

Общото количество дървесина , задържана в базите за съхранение към същата дата е 330,6 куб. м., от които 271,4 куб. м. дърва за огрев и 59,2 куб. м. обла строителна дървесина. Задържани са още 19 бр. МПС, 20 бр. каруци, 20 бр. бензино-моторни триони, 9 бр. други инструменти за дърводобив, исландски мъх и др.

Съставените актове в обхвата на ЮЗДП ДП, гр. Благоевград към същия период на миналата година са общо 502. През същия период на 2022 са задържани 245 куб.м обла строителна дървесина, 436 пр. куб. м дърва, 38 бр. МПС, 21 бр. каруци, 24 бр. моторни триони. С най-висока концентрация на нарушения в Горските територии са били „ДГС Тетевен, ДГС Самоков и „ДГС Гърмен“.

Данните сочат, че през настоящата година има значително намаляване на нарушенията в горски територии, това е следствие от завишаването на контрола в горските територии от една страна и от друга, конкретно за миналата година – спекулативното завишаване на цените на дървесината в следствие на повишеното и търсене.

Анализ превенция и възникване на горски пожари на територията на ЮЗДП ДП гр. Благоевград.

До настоящият момент /20.12.2023 г./  на територията на ЮЗДП ДП, гр. Благоевград са възникнали 78 броя пожари. Засегнатите от пожарите територии са 2859 дка, от които 165 дка /6%/ са с върхово опожаряване. От засегнатите площи 2150 дка са държавна собственост, което представлява 75% от засегнатата територия.

За сравнение през същия период на 2022 г са възникнали 76 броя пожари, при които са засегнати 2252 дка, от които 85 дка върхово.

Средната опожарена площ от един пожар през 2023 г е 37 дка, а за същия период през 2022 г. е 30 дка.

Съпоставяйки броя и опожарените площи през двете последователни години, става ясно, че почти няма разлика в броя на въникналите пожари и площа на върховите запалвания, като малко завишената обща площ през 2023г. е в следствие на изключително високите летни температури и липсата на валежи през втората половина от лятото на 2023г.

Най-засегнати от пожарите през тази година са:

  1. „ДГС Гоце Делчев“ – 17 бр, 909 дка.; 100 дка. върхов;
  2. „ДГС Сливница“ – 4 бр, 624 дка.; 10 дка. върхов;
  3. „ДГС Самоков“ – 4 бр, 222 дка,
  4. „ДГС Кюстендил“ – 5 бр, 209 дка;
  5. „ДГС Тетевен“ – 2 бр, 180 дка.

Причините за възникване на горските пожари основно са „небрежност“ – 36 броя /46%/, 29 броя по неизвестни причини, които вероятно са породени от човешка дейност, като има и 8 пожара, които са отчетени като умишлени, и 5 броя в следствие на естествени природни причини.

Засегнати са 926 дка иглолистни гори, 910 дка широколистни гори и 256 дка смесени гори.

ЮЗДП ДП, гр. Благоевград има изградени 9 броя пожаронаблюдателни кули в следните ТП „ДГС/ДЛС“: Благоевград, Кресна, Сандански, Катунци, Гоце Делчев, Дикчан, Гърмен, Места и Елешница. Информацията от кулите постъпва в изграден централен информационен център намиращ се в административната сграда на ЮЗДП ДП, гр. Благоевград.

Териториалните поделения на ЮЗДП ДП, гр. Благоевград разполагат с 29 бр. противопожарни автомобили, приведени в изправност и в готовност за действие при възникнал горски пожар.

Териториалните поделения на предприятието разполагат с 2 броя булдозери и 12 броя комбинирани багери, които също се включват ефективно при потушаване на пожарите.

В предприятието и териториалните поделения са формирани 76 броя дежурни екипи (специализирани групи за гасене на горски пожари) с общо 633 служители участващи в тях.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here