С обща стратегия в Кюстендилско ще борят риска от бедствия

Областна програма за намаляване на риска от бедствия с хоризонт на изпълнение 2023 – 2028 г. беше приета за област Кюстендил. Важният стратегически документ бе единодушно гласуван от членовете на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия по време на заседание, свикано от инж. Александър Пандурски. Той обясни, че приетият документ е съобразен с Националната програма за намаляване на риска от бедствия, както и с Националната стратегия, и отчита идентифицираните значими рискове, като целта е да се намали влиянието им и да се повишат способностите за готовност, координация, реагиране и бързо възстановяване след бедствия.
Целта на общата програма е да изгради една рамка, с която да се определят приоритети за действие, за да се намали рискът от бедствия и да се подпомогне изпълнението на мерките, които се залагат в нея на областно ниво.
Началникът на Областния център към РДПБЗН Ивета Борисова представи проекта на Областната програма, поясни, че най-големите рискове са опасности като земетресение, ядрена или радиационна авария и наводнение.  Сред заложените дейности са обучения за действие при пожари и извънредни ситуации, ученически състезания и конкурси; информационно-разяснителни дейности;  обучения на служители в областна и общински администрации; планиране за осигуряване непрекъснатост на доставките на основни стоки/ услуги; насърчаване на участия на частния сектор и доброволци и др.
За изпълнение на Областната програма се приемат годишни планове и ще се отчита с доклад до Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за състоянието на защитата при бедствия.
Източниците за финансиране на дейностите са: Междуведомствена комисия по възстановяване и подпомагане; Бюджетите на министерствата и ведомствата; Общинските бюджети и Структурните фондове на Европейския съюз.
По време на заседанието зам.-кметът на Дупница Бойко Христов представи програмата на общината за намаляване на риска от бедствия. От Оперативен център – Дупница отбелязаха, че след последния сняг много от авариите са били отстранени още в неделния ден.
Представител на Община Кюстендил заяви, че във високо планинските населени места клоните и дърветата са били премахнати бързо. “Имаше пълна координация и взаимодействие от екипите на всички институции”, отчетоха от Община Кюстендил.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here