Проект на стойност 44 688,98 лв. насочен към изследване, опознаване и популяризиране на местното културно – историческо и природно наследство на община Костенец

Държавен фонд земеделие одобри проектно предложение с идентификационен № BG06RDNP001-19.712-003 по Процедура чрез подбор по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19“Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., във връзка с изследване и популяризиране на културно – историческото и природно наследство на община Костенец.
Проектът е насочен към изследване, опознаване и популяризиране на местното културно – историческо и природно наследство на община Костенец. За целта ще бъде създаден клуб „Костенчани за Костенец“, който ще се помещава в сградата на ПГ „Георги Сава Раковски“, гр. Костенец и ще осъществява дейности по събиране, проучване, съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство в т.ч. събиране на стари снимки, запознаване с биографията на известни личности от района, срещи с техните наследници, занимания по краезнание, посещение на исторически места.
Ще бъде организирано състезание „Познаваш ли родния край“ с участие на ученици от Професионалната гимназия и др. училища, както и възрастни жители на Костенец (12 отбора по 3-ма участници), в което те на терен ще откриват местности, обекти и институции от общината по стари снимки и описания. В резултат на работата на клуба, ще се организират две тематични изложби на открито.
Проектът е с пряка насоченост към подрастващото поколение. В една от детските градини ще се организира работилница „Да съхраним българското и да го предадем на нашите деца“ за пресъздаване на обичаи и традиции, занимания на тема „Родолюбие“ и презентирането им пред местната общност.
Предвидено е провеждане на тържествено събитие под наслов „България – държавата на Духа“ на крепост „Стенос“ при прохода Траянови врата, влязъл в историята на България с победата на цар Самуил над византийската войска през 986 г. Събитието цели да популяризира историческата местност, значението на битката за българската история, както и влиянието на тези два фактора върху туризма в района и местната културна идентичност.
За част от дейностите е предвидено разпространение на информационни брошури в т.ч. чуждоезични, брошури и др. рекламни материали. С изпълнението на дейностите се цели младото поколение да опознае по-задълбочено родното си място и традициите, да приеме знания, морални и човешки ценности.
Стойност на проектното предложение – 44 688,98 лв.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here