Калин Гелев: С 12 583 384 лв. собствени и 5 855 175 лв. от държавата Сапарева баня приходи преминахме през 2023 година

  „С 12 583 384 лв. собствени и 5 855 175 лв. от държавата Сапарева баня приходи преминахме през 2023 година.“ Това обяви кметът на Сапарева баня Калин Гелев, който очаква съветниците да приемат отчета му на идната сесия.

В материалите към проектобюджета на общината е приложен доклад по състяването му, както и съответните справки и приложения, съдържащи изчерпателна информация за разпределението на преходният остатък от 2023 г., разчетите за финансиране на капиталови разходи – по дейности, обекти и източник на финансиране, информация съгласно чл. 39 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) за максималния размер на новия общински дълг, общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината и максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

Приложени към проектобюджета са и индикативен разчет на сметките от ЕС, както и актуализираната тригодишна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. на местните приходи и разходи, която със Закона за публичните финанси бе включена като задължителна част от проекта за бюджет.

Съгласно чл. 84, ал.6 от ЗПФ, проектобюджета на Община Сапарева баня за 2023  г. е  публично обсъден с местната общност на 23.08.2023 г., като протокол от обсъждането е приложен към настоящата докладна за приемане на бюджета. В изпълнение на разпоредбите на чл. 84, ал. 4 от ЗПФ, проекта за бюджет на община Сапарева баня за 2023 г. е внесен в срок в Общински съвет – гр. Сапарева баня.

Кметът Калин Гелев дава пълен отчет и предлага Общински съвет гр. Сапарева баня за приеме бюджета на Община Сапарева баня за 2023 година, както следва:

  • По приходите в общ размер на 12 583 384 лв. съгласно Приложение № 1, в т. ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на 5 855 175 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 5 406 516  лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2022 година в размер на 504 264 лв., финансирани със            същата сума, съгласно Приложение № 5

1.1.1.3. Средства на разпореждане от извънбюджетни сметки в размер на – 55 605 лв.

 

1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на 6 728 209 лв., съгласно Приложение № 1,

в това число са включени:

1.1.2.1. Местни приходи от дейност 4 910 000 лв., от тях:

                              1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 1 105 000 лв.

                              1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на 1 450 000 лв.

                              1.1.2.1.3. Общински такси в размер на  1 520 000 лв.

                               1.1.2.1.4. Неданъчни и други приходи  /вкл. платени данъци /, в размер на 835 000 лв.

1.1.2.2. Трансфери от ЦБ за местни дейности в общ размер на 1 334 600 лв. в т.ч.:

1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия 673 800 лв.

1.1.2.2.2. Средства  за зимно поддържане и снегопочистване 66 000лв.

1.1.2.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи 485 400 лв.

1.1.2.2.4. Средства за други целеви разходи за местни дейности 109 400 лв.

1.1.2.3. Трансфери м/у бюджети /получени и вътрешни/ 0 лв.

1.1.2.4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки  55 290 лв.

1.1.2.5. Финансиране  428 319 лв., в т.ч. наличности по сметки и преходни остатъци

428 319 лв.

 

       1.2. По разходите в общ размер на 12 583 384 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 5 855 175  лв.

1.2.2. За местни дейности в размер на 6 728 209 лв., в т.ч. дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи 64 960 лв.

       1.3. Утвърждава общо балансирано бюджетно салдо  по бюджета на общината ,съгласно Приложение №1

 1. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2023 г. по Приложение № 4.
 2. Приема инвестиционната програма за 2023 година /поименен списък на обекти/ в общ размер на

6 984 429 лв., разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно  Приложение № 12,

3.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в общ размер на 485 400 лв. съгласно Приложение № 12,

3.2. С приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи могат да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

 1. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в размер на

3 572 960 лв. по прихода и 3 572 960 лв. по разхода, съгласно Приложение № 8.

 1. Утвърждава разходите за заплати през 2023 г. за възнаграждение в делегираните от държавата дейности във функциите “Общи държавни служби”, “Отбрана и сигурност”, “Здравеопазване”, “Социално осигуряване подпомагане и грижи”, “Почивно дело, култура, религиозни дейности” /без читалищата/, както и в местните дейности в размера по Приложение № 1. Числеността в делегираните и местните дейности да се съгласува с кмета на общината, като същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти и според предоставените бюджетни кредити съгласно Приложение №2
 2. 6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

6.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Сапарева баня 5000 лв.

6.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – общо 40000 лв., от тях помощи за погребение, други помощи за социално слаби жители на общината и помощи за новородени деца в общината.

6.3. Субсидии и целеви разходи за :

6.3.1. Читалища 97 580 лв., определени в общ размер за 7 субсидирани бройки, според единните разходни стандарти съгласно приложение № 10 .

6.3.2. За оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, за културни мероприятия , празници и фестивали 16000 лв., планирани като субсидии  за организации с нестопанска цел в дейност 738 “ Култура”.съгласно Приложение № 6

6.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт в общ размер на 51 000 лв, разпределени съгласно Приложение № 6

 

6.4. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано предложение до ОбС-гр. Сапарева баня за увеличение на обезщетенията и помощите, както и да договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, като извърши съответните корекции на общинския бюджет.

 1. 7. Приема следните лимити за разходи:

7.1. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.

7.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината – 7000 лв.

 1. Утвърждава индикативен списък на лицата – пътуващ педагогически персонал, които имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, в която работят, по Приложение № 7, с право на възстановяване в рамките на 100% от действителните разходи.
 2. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 г., Приложение №15.
 3. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 3.
 4. 11. Определя максималния размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2023 година, –  не се предвижда

11.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2023 година не се предвиждат. При доказана необходимост ще се внесе допълнително предложение в ОбС – гр. Сапарева баня

11.3. Максимален размер на поетият общински дълг, в т.ч. главници и лихви общ размер 0 лв.

 1. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. в размер на 900 000 лв, но не повече от правилото наличните към края на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
 2. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през

2023 година в размер на 3 500 000 лв., но не повече от правилото наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

 1. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 година в размер на не по-малко от 40% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2022 г., или не по-малко от 89 000 лв.
 2. Определя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година, в размер на не по-малко от 40% от размера на вземанията, или не по-малко 400 000 лв.
 3. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Общинско лесничейство” съгласно Приложение № 11.  
 4. 17. Оправомощава кмета на общината да извършва следните компенсирани промени:

17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите, в рамките на дейностите във функцията, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една или друга дейност и функция или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

17.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.

 1. 18. Общински съвет гр. Сапарева баня възлага на кмета:

18.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, както и конкретните им права и отговорности.

18.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина или разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до неговото преустановяване.

18.2.1. Прилагането на т. 19.2. не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на задължения произтичащи от нормативен акт.

18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.

18.4. В случай на значително отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да информира общинския съвет и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

18.5. Да включва информацията по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

18.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.

 1. 19. Временно свободните средства могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси.
 2. 20. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава кмета:

20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишни цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

20.3. Да възложи на директорите на общински училища и детски градини в срок до 30.09.2023 г. да внесат за утвърждаване инвестиционните дейности, които предвиждат да финансират за сметка на разпределената с формула целева добавка за подобряване на МТБ, от допълнтелни субсидии за делегираните дейности и/или преходните остатъци от 2023г.

 1. 21. Определя 30% от приходите при отдаване под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на дадено населено място извън територията на общинския център да се           използват за изпълнение на дейности от местно значение на територията на същото населено

място.

 

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here