Съветникът Иван Раков купува сграда за 5 563 лв. от общината, прекратява съсобственост

Иван Раков

Общински съвет Дупница взема решение за прекратяване на съсобствеността между
Община Дупница и „КОЛОР“ ООД, с управител Иван Раков, който е общински съветник от квотата на СДС чрез продажба частта на общината а именно: 48/2190 ид.ч. /четиридесет и осем от две хиляди сто и деветдесет идеални части/  на ул.“Саморанска“ №5 /пет/, с площ на целия имот: 2 190 кв.м /две хиляди сто и деветдесет идеални части/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: /Ниско застрояване /до 10 м /десет метра//, ведно със сграда с
идентификатор 68789.603.1422.1 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин
осемдесет и девет, кадастрален район шестстотин и три, имот хиляда четиристотин
двадесет и две, сграда едно/, със застроена площ: 33 кв.м /тридесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: друг вид обществена сграда, срещу заплащане на цена, в размер на 5 563 лв./пет хиляди петстотин шестдесет и три лева/, съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти.
Съветниците упълномощава кмета на Община Дупница инж. Методи Чимев да извърши процедурата и сключи договора за прекратяване на съсобственост при продажна цена, съгласно утвърдената  пазарна оценка, в размер на 5 563лв./пет хиляди петстотин шестдесет и три лева/.

Съветниците от СДС Костадин Костадинов, Георги Георгиев, Иван Раков, Боби Коларов и Емилия Райчова.Вижте видеоканала ни:


1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here