Радослав Тасков с отчет за дейността на Общински съвет Благоевград за полугодието. Проведени са общо 9 заседания, от които 7 редовни и 2 извънредни

Радослав Тасков
На днешната сесия, председателят на Общински съвет- Благоевград Радослав Тасков, направи отчет за дейността за периода 01.01.2023 година до 30.06.2023 година.
„Дейността на общинския съвет, като орган на местното самоуправление на територията на община Благоевград се осъществява съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет трябва два пъти годишно да разглежда отчет за дейността на съвета и неговите комисии внесен от председателя на съвета.
Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и обхваща периода от 01.01.2023 година до 30.06.2023 година.
1. ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Заседанията на общинския съвет за периода 01 януари 2023 година са проведени съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Като орган на местното самоуправление общинският съвет приема решения в рамките на своята компетентност при спазване изискванията на закона и съобразяване с интересите на гражданите на община Благоевград.
През отчетния период Общински съвет Благоевград и неговите 10 постоянни комисии работиха отговорно за решаване на проблемите на общината, спазвайки законите на Република България и съгласно своя Правилник за организацията и дейността, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация, в подкрепа на което са и следните данни:
За периода 01.01.2023 – 30.06.2023 година Общински съвет Благоевград е провел общо 9 заседания от които 7 редовни и 2 извънредни, съответно на:
– 27.01.2023 година /редовно заседание/;
– 23.02.2023 година /редовно заседание/;
– 09.03.2023 година /извънредно заседание/;
– 23.03.2023 година /извънредно заседание/;
– 31.03.2023 година /редовно заседание/;
– 28.04.2023 година /редовно заседание/;
– 19.05.2023 година /редовно заседание/;
– 31.05.2023 година /редовно заседание/;
– 30.06.2023 година /редовно заседание/.
2. РАБОТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
Постоянните комисии към общинския съвет са онези структури, които са в основата на динамиката на цялостната дейност на местния законодателен орган. На заседанията се водят спорове и дискусии, изказват се мнения и позиции до постигане на становище, което да е най-правилното и най-полезното за общината и нейните жители.
Заседанията на постоянните комисии са с дневен ред, съобразен с дневния ред на заседанието на общинския съвет, в които вземат участие председателят на общинския съвет, специалисти от общинска администрация, които дават допълнителна информация по разглежданите предложения и отговарят на въпроси на общинските съветници.
Решенията в комисията се приемат със съответното гласуване и с необходимото по закон мнозинство. Основната дейност на общинския съвет се извършва в 10-те постоянни комисии, където задълбочено се обсъждат предложените проекти за решения.
Разглеждането им в комисии подпомага общинските съветници при гласуването им на заседание на общинския съвет. Редовните заседания на всяка постоянна комисия се провждат по предварително обявен график и са с дневен ред, който се обявява предварително на електронната страница на общината.
Заседанията на постоянните комисии са провеждат преди заседанието на общинския съвет. След всяко заседание на постоянните комисии се изготвят становища до общинския съвет по разгледаните предложения.
Присъствието на общинските съветници на заседанията се характеризира в значителна степен и с тяхното активно участие в дебатите и при вземане на решенията. Отсъствията са по изключение и по уважителни причини.
Общият брой на проведените заседания на постоянните комисии за отчетния период е 73, съответно по комисии, както следва:
1. ПК „Бюджет, финанси и европроекти“ – 6 заседания;
2. ПК „Икономика, инвестиционно насърчаване и планиране“ – 9 заседания;
3. ПК „Устройство на територията, комунално-битово обслужване, екология и транспорт“ – 8 заседания;
4. ПК „Социална и жилищна политика“ – 10 заседания;
5. ПК „Образование, култура и вероизповедания“ – 7 заседания;
6. ПК „Здравеопазване“ – 8 заседания;
7. ПК „Децата, младежта, спорта, туризма и неправителствените организации“ – 5 заседания;
8. ПК „Обществен ред, сигурност и противодействие на корупцията и установяване конфликт на интереси“ – 5 заседания;
9. ПК „Развитие на селските райони, земеделие и горско стопанство“ – 9 заседания;
10. ПК „Жалби и контрол изпълнението на решенията на ОбС и мониторинг на обществените и възлагателните поръчки“ – 6 заседания.
Както посочих, основната дейност на общинския съвет се извършва в постоянните комисии, където задълбочено се обсъждат предложените проекти за решения.
Водещо е желанието всички въпроси, подлежащи на обсъждане на заседание на Общински съвет да бъдат законово подплатени и целесъобразни, затова становищата на комисиите се приемат след дискусия и гласуване за всяко предложение.
Нито едно от заседанията на постоянните комисии не е отложено поради липса на кворум или други организационни причини.
Дневният ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанията на общинския съвет се обявяват на интернет-страницата на Общински съвет Благоевград.
За изминалото първо полугодие на 2023 година общинския съвет е разгледал общо 340 предложения, като основен вносител на обсъжданите въпроси е общинската администрация в лицето на Кмета на общината.
През отчетния период съгласно решение на Общинската избирателна комисия, клетва като общински съветник положи г-н Милан Богдански.
Съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, актовете на общинския съвет се изпращат на Кмета на общината, на Областния управител и на Районна прокуратура Благоевград в 7-дневен срок от приемането им.
Информацията за работата на Общински съвет Благоевград редовно се публикува и на електронната страница на Община Благоевград.
Всеки гражданин, който проявява интерес, може подробно да се запознае със структурата на местния законодателен орган, с нормативните документи, приети от него, с решенията и с текущата му работа.
Всички тези актове на общинския съвет са от особена важност за гражданите на общината, тъй като те регулират различни страни от местните обществени отношения и въвеждат законов ред и организация на местно равнище.
Уважаеми госпожи и господа,
В заключение на предоставения отчет, от направения анализ за дейността на общинския съвет може да се каже, че през отчетния период Общински съвет Благоевград е бил последователен в целите и намеренията си да разреши немалка част от въпросите и проблемите на общината и нейните жители.“, заяви Тасков в отчета си пред присъстващите.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here