Милан Богдански положи клетва, като нов общински съветник в ОбС- Благоевград

Милан Богдански влиза от квотата на БСП, като заема мястото на Бисер Стойчев и попълва състава на двете постоянни комисии – Комисия по бюджета, финанси и европроекти и Комисия по устройство на територията, комунално – битово обслужване, екология и транспорт.

Председателят на Общински съвет, Радослав Тасков, поздрави новия общински съветник и сподели, че г-н Богдански има опит, така че бързо ще се включи в работата на местния парламент.

В хода на заседанието бяха дискутирани и приети следните по – важни предложения:

-Проект за изменение и допълнение на Приложение № 8 и Таблица на базисни наемни цени за Община Благоевград на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Благоевград;

-Предоставяне на възмездно ползване на дълготрайни материални активи, част от балансовата стойност на „БИОСТРОЙ“ ЕООД;

-Предложение, относно заявление с вх. № 04-00-172/06.06.2023 г. от г-жа Мирослава Владимирова – Главен секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне за безвъзмездно управление на общински имот – стаи № 411 и 412 в сградата на Община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев- Македончето“ № 1, за нуждите на Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в гр. Благоевград;

С 22 гласа „ЗА“, 1 „Против“ и 1 „Въздържал се“ местния парламент даде съгласие ОФК „ПИРИН” ЕООД, представлявано от управителя Атанас Дафинов,  да погаси предсрочно оставащото задължение по Договор за финансов лизинг, както и да придобие собствеността върху лизинговата вещ: Автобус VDL FUTURA – на стойност 76 059,98 лева без ДДС.

Общински съвет Благоевград даде съгласие за закупуване на дълготраен материален актив за нуждите на ОФК „ПИРИН“ ЕООД.

Единодушно бе гласувано и предложението за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Благоевград подали съответните заявления, във връзка с Вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград.

На провелото се  днес редовно заседание на Общински съвет Благоевград бяха гласувани и постановени 53 решения.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here