Назрява голям скандал! Насочват ли се 43 милиона към свои хора в 12 без 5!?

Свикнахме всеки ден да избухват все нови и нови скандали, но когато става дума за десетки милиони, гражданите имат право да знаят кой и как разходва публични средства. В случая става дума за фирми, които ще зареждат лавките на местата за излежаване на наказания, пише frognews.bg.

Ще каже някой: всичко друго ни е наред, та сме тръгнали да се главоболим и какво ще се продава на затворниците. Е, да, но става въпрос за 43 милиона. И става въпрос, се очертава да бъдат дадени без обществена поръчка. А това, както е известно, е недопустимо.

 

Използваната процедура от Държавно предприятие „Фонд затворно дело” за откриване на обществена поръчка от вида договаряне без предварително обявление категорично противоречи на основните принципи за възлагане на обществените поръчки, посочени в чл. 2, ал. 1 ЗОП. А именно с принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и с произтичащите от тях принципи на: равнопоставеност и недопускане на дискриминация; свободна конкуренция;  пропорционалност; публичност и прозрачност.

Идеята е много проста: Чрез конкуренция между участниците да се постигнат максимално добри/ниски цени и качество на предлаганите продукти.

Без обществена поръчка обаче 43 милиона ще поемат към избраните дружества МИРА ФУУД ЕООД, НОВЕ ХОЛД и СТЕЛИТ – 1 ЕООД.

Скандалното в случая е, че поканата към тях идва след няколко прекратявания на предишни договори на трите фирми, заради многократни нарушения и неизпълнения на договорите им. Те са намерили масто в становища на държавни институции, в които се твърди, че фирмите не могат да изпълняват въпросната поръчка. Оказва се, че това е без значение за чиновници от Правосъдното министерство, които очевидно действат зад гърба на министъра.

Още по-съмнително е, че и трите фирми са отстранявани на открит конкурс по ЗОП, заради  явни несъответствия в ценовите оферти и специфичните изисквания. Решение, което дори не е обжалвано от дружеството. Фирмите имат и скандално портфолио за прекратени договори в миналото, които също остават без внимание от членове на министерската администрация.

В протокола на комисията, оценяваща участниците в търга фигурира становище на външен експерт, изразяващ „Особено мнение“, което е публично достъпно в протокол №1 с изх.№ 1-7388-79/11.10.2022 за МИРА ФУУД ЕООД, НОВЕ ИНЖИНЕРИНГ ЕООД и СТЕЛИТ – 1 ЕООД. В него се подчертава, че представеното от трите фирми техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя и на регламентите по Европейските стандарти за хранителни продукти. Нещо повече, мнението на външния експерт е, че определени артикули, оферирани от компанията не съответстват на европейските критерии за безопасност на храните.

Съвсем логично СТЕЛИТ – 1 ЕООД е отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, поради несъответствие с два от поставените от Възложителя критерия за подбор, а именно, че участникът не разполага с изисканите от възложителят две транспортни средства за изпълнение на доставките. Има и други несъответствия, но не е нужно да се навлиза в детайли, за да се види реалната ситуация.

Другата причина за отстраняване е, че участникът не изпълнява заложените от Възложителя изисквания да е изпълнил през последните 3 години дейности с предмет и обем, равни  или поне сходни с тези на поръчката. Това трябва да се разчита като доставка на минимум 1/3 от прогнозните количества, включени в предмета на  поръчката за всяка от посочените по-долу групи храни, при съобразяване на изискваните от възложителя стандарти.

И какво става? Въпреки, че двете фирми са отстранени от участие на финалната права, това не са единствените допуснати нередности по тяхното участие. В ценовите предложения на участниците НОВЕ инженеринг ЕООД и СТЕЛИТ – 1 ЕООД, които са публични дружества и могат да бъдат открити на официалният сайт на поръчката (https://app.eop.bg/today/211601) се забелязва, прилагането на дъмпинг върху приложеният процент отстъпка на почти всички артикули.

Става дума за предложена отстъпка по голяма от 20%, което поражда логични съмнения. Много странно е, че  сякаш не се  забелазва това нарушение и не спазва чл. 72 от ЗОП, а именно да се изиска писмена обосновка от участниците за обяснение.

Всички изброени дотук нарушения не спират обаче „Затворно дело“ да отправи официална покана на 18.05.2023 г. с изх.№ 1-8621-4/18.05.2023г. до МИРА ФУУД ЕООД, НОВЕ ХОЛД ЕООД и СТЕЛИТ – 1 ЕООД за провеждане на обществена поръчка, чрез процедура на договаряне. Това става без предварително обявление по реда на ЗОП за доставка на хранителни продукти в лавките в затворите за срок от 36м.+ възможност за удължаване още 18 м, както би било редно.

Възложителят се е изхитрил и е посочил в мотивите си „неотложно възлагане на поръчката“ по смисъла на чл. 79, ал. 1, т.1 от ЗОП, поради изключителни обстоятелства (https://app.eop.bg/today/299105). Какви са тези спешни обстоятелства не е ясно, но по този начин се заобикаля законовата процедура за обществени поръчки.

Договарянето ще се проведе на 02.06.2023 г. Съответно за Обособена позиция 1 (София и Бобов дол) стойност на поръчката е 12 462 338,47 лева без ДДС, поканената фирма е НОВЕ ХОЛД ЕООД. За Обособена позиция 2 (Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Смолян) стойност на поръчката е 4 894 676,87 лева без ДДС, поканената фирма е МИРА ФУУД ЕООД. За Обособена позиция 3 (Варна, Бургас и Сливен) стойност на поръчката е 4 425 610,39 лева без ДДС, поканената фирма е СТЕЛИТ – 1 ЕООД. За Обособена позиция 4 (Плевен, Враца, Ловеч и Белене) стойност на поръчката е 7 290 042,65 лева без ДДС, поканената фирма е НОВЕ ХОЛД ЕООД.

За всяка една от щастливо поканените фирми има редица констатирани нарушения, а също и много такива, които не са „констатирани“ по някакви причини. Те обаче са публично достъпни в системата на ЦАИС АОП.

Всяка една от споменатите фирмите е отстранявана поне по веднъж от провежданите процедури. Малко вероятно е пълният правоприемник на НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, НОВЕ ХОЛД ЕООД да е успял да покрие изискването на възложителят за обем идентичен  или сходен с предмета на обществената поръчка, при положение, че именно НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ  ЕООД е отстранен от участие в процедура с номер в АОП 00537-2022-0031 (https://app.eop.bg/today/211601)., точно за това, че няма осъществени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Друг случай, в който е лансирана фирмата НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД от изпълнителният директор на „Затворно дело“ Нина Димитрова е обществена поръчка с номер в АОП 02030-2018-0021 Агенция по обществени поръчки – Бързо търсене (aop.bg) . Там въпросната фирма участва в консорциум ДЗЗД „Храни 2018“, чието ценово предложение в единствено допуснато до оценяване, без да е осигурена конкуренция.

След обжалване поръчката бива прекратена. По това време Нина Димитрова е началник на отдел ФРО (финансово ресурсно осигуряване) към ГДИН. От друга страна фирма СТЕЛИТ – 1 ЕООД е отстранен от същата процедура за това, че не покрива изискванията за финансовите съотношения за 2021 г. В предвид това, че за настоящата поръчка изискванията са абсолютно същите, няма опция, в която СТЕЛИТ – 1 ЕООД да покрие същото изискване.

Фирма СТЕЛИТ – 1 ЕООД. На лице и друг скандален случай през 2015, в който се намесва името на СТЕЛИТ – 1 ЕООД. В него е направена връзката между фирмите СТЕЛИТ – 1 ЕООД и КИЛТЕКС ЕООД. Адресът за кореспонденция на КИЛТЕКС ЕООД е къща в кв. „Драгалевци“, където са поместени още няколко дружества, всичките собственост на братa на… собственика на СТЕЛИТ – 1 ЕООД.

Също така регистрацията на двете фирми по чл.12 от Закона за храните е на един и същ адрес, а именно гр.Севлиево, ул. „Ст. Бъчваров“ 8.  Линк към  статията (Да обереш лавката на затвора (flagman.bg) в която е описан скандалният случай.  Тук изниква въпроса, защо са поканени именно тези конкретни фирми за участие в тази процедура и как ще покрият изискванията на възложителят, като вече един път са били отстранявани за същите.

Вероятността да бъдат допуснати нови нередности и нарушавания на изискванията от страна на „Фонд затворно дело“ са напълно вероятни в предвид поканените участници.

Процедурите са без възможност за реална конкуренция тъй като са отправени покани до един участник за всяка от обособените позиции както следва:

Прогнозна стойност по Обособена позиция №1 „Доставка на хранителни стоки и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на ТП Бобов дол и ТП София при ДПФЗД“ е в размер 18 693 507,70 лв.без ДДС, разпределена както следва: прогнозна стойност за 36 (тридесет и шест ) месеца – 12 462 338,47 лв.без ДДС, опция за допълнително възлагане – 6 231 169,23 лв. без ДДС, поканената фирма е НОВЕ ХОЛД ЕООД.

Прогнозна стойност по Обособена позиция № 2 „Доставка на хранителни стоки и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на ТП Пазарджик, ТП Пловдив и ТП Стара Загора при ДПФЗД“ е в размер 7 342 015,31 лв. без ДДС, разпределена както следва: прогнозна стойност за 36 (тридесет и шест ) месеца- 4 894 676,87 лв. без ДДС, опция за допълнително възлагане– 2 447 338,44 лв. без ДДС, поканената фирма е МИРА ФУУД ЕООД.

Прогнозна стойност по Обособена позиция № 3 „Доставка на хранителни стоки и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на ТП Варна, ТП Бургас и ТП Сливен при ДПФЗД“ е в размер 6 638 415,58 лв. без ДДС, разпределена както следва: прогнозна стойност за 36 (тридесет и шест ) месеца- 4 425 610,39 лв.без ДДС, опция за допълнително възлагане – 2 212 805,19 лв. без ДДС, поканената фирма е СТЕЛИТ – 1 ЕООД.

Прогнозна стойност по Обособена позиция № 4 „Доставка на хранителни стоки и напитки ма едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на ТП Белене, ТП Враца, ТП Ловеч и ТП Плевен при ДПФЗД“ е в размер 10 935 063,97 лв.без ДДС, разпределена както следва: прогнозна стойност за 36 (тридесет и шест ) месеца- 7 290 042,65 лв. без ДДС, опция за допълнително възлагане – 3 645 021,32 лв.без ДДС, поканената фирма е НОВЕ ХОЛД ЕООД.

Дружеството МИРА ФУУД ЕООД се води собственост на Станислав Николов, свързан с небезизвестния пловдивски бизнесмен Георги Цанков, изявяващ се още като председател на Общинския съвет на Община Родопи, политик и член на засонска ложа „ Слънце Ориент“, свързвана най-вече с името на бизнесмена и почетен консул на Русия Георги Гергов.

Станислав Николов и Георги Цанков са в управителния съвет на Национално сдружение на българските вносители, износители, производители и търговци на едро с хранителни стоки.   Николов е собственик и на няколко други дружества, които индиректно са свързани с Георги Цанков.

Едно от тях е „Старият Явор“ ЕООД, регистрирана на адрес: гр.Пловдив,  ул.Македония №4 и притежава ресторант «Старият Явор» в с. Първенец. На адреса на „Старият Явор“ ЕООД  в гр.Пловдив,  ул.Македония №4 са регистрирани също така :

– СД ГАЛВАНО – КОСТАДИНОВ С-ИЕ с ЕИК 020483663 със собственици Делко Костадинов Георгиев и Мария Иванова Костадинова – тъст и тъща на Георги Цанков;

– КОНСОРЦИУМ ГАЛВАНО – 2011 ДЗЗД, Булстат 176170586 със собственици СД ГАЛВАНО – КОСТАДИНОВ С-ИЕ и ФАНТАСТИКА 95 – ГЕОРГИ ЦАНКОВ;

Делко Костадинов Георгиев е правоприемник от Светослав Иванов Цанков  на дружество  Фууд деливъри експрес, но през 2019 г. го е прехвърлил на Георги Цанков  и  към днешна дата е в съвета на директорите на фирма „Цанков 2021“ , собственост на Георги Цанков.

Свързаните фирмите „Мира фууд“ ЕООД, „ФАНТАСТИКА 2002“ ЕООД и „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД са със общ адрес по седалище – гр.Пловдив, ул. Васил Левски №174.

Управителят на ФАНТАСТИКА 2002 ЕООД Светослав Цанков е брат на Георги Цанков. Бизнесменът отдавна има апетити към обществената поръчка за лавките на затворите, защото до неотдавна негови фирми са снабдявали обектите с храна и нееднократно се е явявал като кандидат в тръжните процедури. Търговската му дейност също е свързана с доставка на хранителни продукти по мащабни обществени поръчки.

Цанков, обаче не участва със собствените си фирми в настоящия търг, защото те имат спорна репутация и няколко от тях са вкарани в негативния списък на Агенцията за обществени поръчки. Такъв случай е  прекратеният договор на ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС  ЕООД, която е негова собственост  с ДП „Фонд затворно дело“ от 27.12.2016 г. по поръчка с номер в АОП 00537-2016-0039, заради неспазване на утвърдения график за доставки, частично изпълнение на заявките в количествено и качествено отношение, неспазване на някои от изискванията на техническата спецификация.

Стигаме до логичния въпрос: Кой и защо създава въпросната схема, която буди съмнения не само за нарушения на правилата, но и за неспазване на европейските директиви по темата?

Според запознати с процесите в кухнята на въпросните поръчки, важен фактор за случването на очертаната схема, е зам.-министър на правосъдието. На нея пък оказвал влияние и давал указания лично човек от президентството, известен с интересите си в различни бизнес ниши. Знаят се имената на въпросните лица, но хората избягват да ги назовават поименно от съображения за сигурност.

Известно е, че от качественото зареждане на затворническите лафки зависи прекратяването на старата незаконна практика осъдени да молят или подкупват надзиратели, които да им внасят продукти отвън. Проблемът е важен също и поради стремежа на затворите ни да отговарят на европейските стандарти за спазване на правата на осъдените. Това също би било крачка или спънка, както се очертава по пътя ни към Шенген и еврозоната.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here