Кметът на Кресна Н. Георгиев продава училище за 121 000 лв. и ясла за 47 000 лв., хората: Лашкат го без пари!

„Кметът на Кресна обяви за продана всички апетитни имоти, школа, детски гради на изключително занижени цени, коя е оценителят, къде са общинските съветници, да, всичко се прави по закон, а законът са съветниците, които одобряват.“ – пишат на редакционните ни линии жители на Кресна.

Проверка на 4ВЛАСТ установи, че кметът организира публичен търг с „явно наддаване” за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот с площ от 5380 в.м., застроен с двуетажна масивна сграда със ЗП от 356,00 кв.м., РЗП-712,00 кв.м., с предназначение – „училище” и
едноетажна масивна сграда – „помощна сграда” със ЗП-55,00 кв.м., находящ се в кв.15
по ПР на с.Сливница, община Кресна.
За продажбата на имота определям начална тръжна цена гласувана от ОбС
гр.Кресна, в размер на 121 000 лв. /сто двадесет и една хиляди лева/ без ДДС.
Цена на тръжната документация – 50,00 лв., внесена в касата на община
Кресна, област Благоевград, или по банков път на сметка: IBAN BG 23
BPBI79228419710844, код на плащането 447000, като банковия превод не трябва да
бъде с дата на платежното след дата определена за закупуване на тръжна
документация.
Кандидатът следва да внесе депозит в размер на 10% от началната продажна
цена за имота.
Срок и място на закупуване на тръжна документация – документация за
участие се закупува до 7 дни преди изтичане срока за подаване на оферти за търга.
Документацията се закупува от ст.експ.”Обществени поръчки и търгове”, ст.202 в
Общинска Администрация гр.Кресна.
Срок за представяне на предложенията – 17,00 ч. на 30.05.2023 г. Същите се
представят в деловодството на община Кресна.

Миналата седмица е проведен публичен търг с „явно наддаване” за продажба  на бившата детска градина, имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ, кв.20 по ПР на гр.Кресна, община Кресна, с площ на имота от 1545 кв.м., ведно с едноетажна масивна сграда със ЗП от 240,00 кв.м.

За продажбата на имота определям начална тръжна цена гласувана от ОбС гр.Кресна, в размер на 47 000 лв. /четиридесет и седем хиляди лева/ без включено ДДС.

 Срок за представяне на предложенията – 17,00 ч. на 25.05.2023  г. Същите се представят в деловодството на община Кресна.

Ден, място и час на заседание на комисията за провеждане на търга. – Комисията ще заседава 26.05.2023 г. от 10,00 ч. в Зала №2  в Административната сграда на община Кресна – гр.Кресна, ул.”Македония” №96, община Кресна.

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here