ОбС- Костенец прие предложението относно приемане на отчет за изпълнението на общинска програма за закрила на детето

Общински съвет-Костенец проведе петото си редовно заседание като разгледа общо 14 точки по приетия дневен ред.
На заседанието присъстваха: г-н Йордан Ангелов, кмет на община Костенец, г-жа Маргарита Минчева, зам.-кмет на общината, общински съветници, кметове и кметски наместници, директори на общински предприятия, специалисти от администрацията и граждани. Проверката на кворума показа присъствие на 14 общински съветници от общо 17.
Акцент при разглеждане на дневния ред бе това, че:
С решение на Общински съвет-Костенец бе прието предложението относно приемане на отчет за изпълнението на общинска програма за закрила на детето в община Костенец за 2022 година;
Общински съвет-Костенец прие отчет за изпълнението на годишния план на дейностите за подкрепа личностното развитие на децата и учениците за 2022 година;
Прието бе решението относно приемане на годишен план на дейностите за подкрепа личностното развитие на децата/учениците в образователните институции в системата на предучилищното и училищно образование на територията на община Костенец за 2023 година;
С решение на Общинския съвет бяха приети годишните счетоводни отчети за 2022 година на „МЦ I – Костенец“ ЕООД и „СБПЛР-Костенец“ ЕООД;
Прието бе решението относно Бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София за периода 2022-2026г.
С останалите точки от дневния ред може да се запознаете на официалния сайт на община Костенец.
След разискване на постъпилите питания, заседанието на Общински съвет-Костенец бе закрито от г-н Иван Банчев, председател на Общински съвет-Костенец.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here