Общините Кюстендил, Трекляно и Невестино с проект „Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“ за над 11 млн. лева, за намаляване на депонираните битови отпадъци

В заседателна зала Община Кюстендил се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-2.002-0002-C03 Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002, „Комбинарана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“.

Зам.- кметът Росица Плачкова запозна гости и медии с реализираните резултати от извършване на дейностите по проекта.

„Благодаря, че присъствате, за да видите резултатите от най- големия проект изпълняван на територията на община Кюстендил проект, свързан с екологията и отпадъците “, заяви Плачкова.Тя уточни, че 50% от общият отпадък ще бъде рециклиран.

Бенефициент по проекта е Община Кюстендил.

Договорът за БФП е подписан на 10.04.2019 г. на стойност 9 578 576,81 лв. Поради инфлацията е индексиран до стойност 11 526 214,39 лв., от които:

– 6 584 385,54 лв. от Европейския фонд за регионално развитие;

– 1 161 950,37 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;

– 1 948 154,51 лв. собствен принос на Община Кюстендил;

– 1 831 723,97 лв. разходи за ДДС.

Основната цел на проект Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“ е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.

Специфичните цели са:

– Осигуряване на предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци;

– Рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, събрани разделно.

 

Основни дейности по проекта

Дейност 1 – Подготовка на проектно предложение – изпълнена.

Дейност 2 – Проектиране, изграждане, доставка на оборудване и авторски надзор на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и на компостираща инсталация за разделно събиране и оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци, включително изграждане на външни връзки за водоснабдяване и електроснабдяванеизпълнена.

Дейност 3 – Консултантски услуги по смисъла на чл. 166 от ЗУТ – оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания пкъм строежите и извършване на строителен надзор по време на строителствотоизпълнява се.

Дейност 4 – Доставка на специализирано оборудване за разделно събиране и транспортиране на зелени отпадъциизпълнена.

Дейност 5: Управление на проекта – формирани два екипа – от служители на Община Кюстендил и помощно звено от външни специалисти, които работят съвместноизпълнява се.

 

 

Дейност 6: Дейности по информация и комуникацияизпълнява се.

 

Инсталациите са разположени на претоварната станция на РУСО «Рила Еко» и се обслужват от административна сграда, КПП с кантар, автомивка за гуми, детектор за радиация, подземни резервоари за вода, помпена станция с резервно захранване.

Отпадните води от претоварната станция попадат в два подземни и два открити резервоара, от които ще се изпомпват и откарват в ПСОВ.

Изградените инсталации на Претоварната станция, която в началото на строителните дейности, след премахване на съществуващите сгради, изглеждаше така:

Инсталацията за предварително третиране на неопасните отпадъци – модул сепариране, е разпожена в производствено хале с площ 1200 м2. Към инсталацията са изградени три склада. Технологията на работа е следната: Материалът постъпва в северната част на сградата. Там се товари в бункер, от който, преминава през машина за разкъсване на торби, след която материалът тръгва по гумена транспортна лента (ГТЛ) към първата станция.

В нея ръчно, на 4 работни места, се отделят нерециклируеми отппадъци, оползотворими за енергия, както и други неподлежащи на повторна преработка материали.

След първата станция отпадъците попадат в сито, което отделя фракция с размер под 50 мм.

Подситовата фракция се отправя през магнитен сепаратор по ГТЛ към бункерите за стабилизиране. Там, по технология, се получава нестандартен компост.

Материалът продължава движението си по ГТЛ през втората станция, в която ръчно, на 8 работни места, се отделят рециклируемите материали.

Сепарираните рециклируеми материали падат през пода на станцията в клетки, от където се избутват на ГТЛ, подаваща към балиращата машина.

 

Завързването на балата е изцяло автоматично.

 

От втората сортировъчна станция лентата преминава под постоянен магнитен сепаратор, от който отделения метал отива в контейнер. Остатъкът от общия отпадък, пада в контейнер – за депо.

Към инсталацията има три склада и подвижна техника: по 1 бр. Контейнери от 10, 15 и 20 куб.м.; челен товарач /зареждане и обслуждане/; мотокар с вилица и щипка за бали; метачна машина.

Компостиращата инсталация се състои от сграда за компостиране на зелени отпадъци, покрит и открити складове.

Компостирането се извършва в сграда от отворен тип с подвижни стени от PVC. Сградата е оборудвана с вентилационна система и биофилтър. Дейността се извършва чрез автоматична система за размесване, разбъркване и оросяване.

Към компостиращата инсталация има:

–        шредер за надробяване на зелените отпадъци до размер 20/20 мм;

-сито за пресяване на компоста;

-челен товарач;

-60 бр. кафеви контейнера и пароструйка за измиването им.

По дейност 4 от проекта, към тази инсталация са закупени:

– специализиран камион за събиране на зелени отпадъци със самосвална настройка 7 куб.м и кран;

– специализиран камион за раз-делно събиране на биоразградими отпадъци с надстройка 4 куб. м;

– специализиран камион за събиране на зелени отпадъци – 3.5 тона;

Към момента се подготвят документите за държавното приемане на строежа.

Работи се по окончателното завършване на документацията по договора за БФП.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here