Община Костенец продължава да изпълнява проект „Топъл обяд в община Костенец“

Община Костенец продължава да изпълнява проект „Топъл обяд в община Костенец“, Договор № BG05SFPR003-1.001-0068-С01 от 23.12.2022 г., процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.
Към момента в проекта са включени 80 човека, от които и 4 лица на възраст под 18 години. Потребителите са от гр. Костенец, гр. Момин проход, с. Костенец, с. Пчелин и с. Горна Василица.
По проекта ще бъде предоставян топъл обяд /супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт/ всеки работен ден в периода от 1-ви октомври 2022 г. до 30-ти септември 2025 г.
Допустимите целеви групи са:
1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2. Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. Скитащи и бездомни лица;
6. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
В тази връзка община Костенец продължава с приема на заявления за включване в проекта. Желаещите да се включат, могат да подадат Заявление – Декларация /Приложение № 1/ в сградата на Общинска администрация гр. Костенец, ул. „Иван Вазов“ № 2, Център за услуга на гражданите, или в кметствата по населени места, всеки работен ден до 17:00 часа.
Принадлежността на идентифицираните лица към допустимата целева група ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Ихтиман. Сформирана комисия към община Костенец ще извърши подбор на потребителите.
Към момента квотата на потребителите, получаващи „топъл обяд“ е запълнена. Одобрените нови лица ще бъдат включени в списъка с резерви и при освобождаване на място, ще бъдат уведомени и ще започнат да получават „топъл обяд“.
Повече информация, относно включването в проекта, може да получите на тел.: 07142/23-08, вътрешен 305 или 0879 591 341.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here