Димитър Попов от Долна баня вдига вилно селище в м. Саръмеще

Кметът на Долна баня Владимир Джамбазов, кмет на община Долна баня

  Бизнесменът Димитър Попов , управител на  БУЛМЕТ ЕООД – гр. Долна баня е решен да вдигне вилно селище. Общинските съветници приеха  техническото задание за изменение на Общия устройствен план на община Долна баня, одобрен с Решение №71/20.05.2014г. Те разрешиха още изработване на изменение на ОУП на общината в обхват: поземлен имот 22006.77.294, проектно трасе на околовръстен път и проектно трасе на канализационна инфраструктура по правилата на ЗУТ с цел реализиране на инвестиционното намерение за изграждане на сгради – вили за временно обитаване с обезпечаване на леглова база за развитие на туристически дейности на територията на общината в ПИ 22006.77.294 . Съветниците възложиха на Кмета на община Долна баня Владимир Джамбазов да започне процедура за изменение на ОУПО Долна баня, да организацията и контрола по изпълнението ѝ, при спазване условията, правилата и нормативите на ЗУТ.

В докладната записка се казва : Инвестиционното намерение е за изграждане на сгради – вили за временно обитаване с обезпечаване на леглова база за развитие на туристически дейности на територията на общината в ПИ 22006.77.294 с площ от 13 825 кв.м. По действащият ОУП на община Долна баня ПИ 22006.77.294 е с допустима промяна на предназначението, но през него е предвидено проектно трасе на комуникационна пътна инфраструктура, която  възпрепятства реализирането на инвестиционното намерение. Искането за изменение на ОУПО е на основание чл. 135, ал.1 и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.3 от ЗУТ. Изменението е с обхват:

  • поземлен имот 22006.77.294, област София, община Долна баня, гр. Долна баня, м. ЧЕШМЕЛИЯ;
  • проектно трасе на околовръстен път, по трасето на републикански път ІІ-82, минаващ през имот 22006.77.294, северно от гр. Долна баня, успоредно на р. Марица;
  • проектно трасе на канализационна инфраструктура, минаващо през имот 22006.77.294, северно от гр. Долна баня, успоредно на р. Марица, тангиращо на северен околовръстен път. За имота са предоставени още:
  • Нотариален акт № 191, том III, рег. № 5087, дело № 347/ 2021г., вписан по ЗС/ПВ с вх. рег. № 3317 от 25.11.2021г.
  • Нотариален акт № 192, том III, рег. № 5088, дело № 548/ 2021г., вписан по ЗС/ПВ с вх. рег. № 3318 от 25.11.2021г.
  • Договор за продажба на общински имот (частна общинска собственост) от 21.06.2022г. вписан в Служба по вписванията гр. Ихтиман с вх. рег. № 1640/ 28.06.2022 г.
  • Скица на поземления имот № 15-918195-15.08.2022г. издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – софийска област.
  • Техническо задание за изменение на Общ устройствен план на община Долна баня, одобрен с Решение №71/20.05.2014г.

        Предвид изложените съображения, предлагам на Вашето вниманието на Общински съвет-Долна баня следният проект за решение.“

     

         Приложение: 1. Копие на уведомление с вх. №26-00-86/ 10.03.2023г.;

  1. Техническо задание по чл. 125 от ЗУТ.

 

Воден от горното на основание чл. 135, ал.1 и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.3 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, присъстваха 7 на брой общински съветници и гласуваха 7 на брой общински съветници,  със 7 “за” , “против” 0 , “възд. се” 0 , Общински съвет град Долна баня

 

  
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here