Бойка Караджова и Петр Баран строят ФЕЦ и подземна кабелна линия в Долна баня

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДОЛНА БАНЯ дадоха съгласи на Редовно Заседание на 04 АПРИЛ през 2023 година. Съветниците в състав 7 от общо 9 на брой общински съветници, разгледаха Докладна записка Владимир Джамбазов, кмет на община Долна баня, относно: Заявление с вх.№ 26-00-41/06.02.2023г. от „Дерин Груп“ ООД  за одобряване на проект на ПУП- ПП за изграждане на подземна кабелна линия средно напрежение 20 kV в изкоп за присъединяване на нов производител на електрическа енергия към електропроводната мрежа, ФЕЦ, находящ се в ПИ 22006.132.204, общ. Долна баня, обл. София и паралелен кабел в същия изкоп до 180- ия метър.

       В докладната записка се казва : „ В Общинска администрация Долна баня е постъпило заявление с Вх. №26-00-41/06.02.2023г. от „Дерин Груп“ ООД, представлявано от Бойка Караджова и Петр Баран- Управители, адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Асен Карастоянов“ №25, собственици на ПИ с идентификатор № 22006.132.204 по КККР на гр. Долна баня с искане да бъде одобрен проект на ПУП- ПП за изграждане на подземна кабелна линия средно напрежение 20 kV в изкоп за присъединяване на нов производител на електрическа енергия към електропроводната мрежа, ФЕЦ, находящ се в ПИ 22006.132.204, общ. Долна баня, обл. София и паралелен кабел в същия изкоп до 180- ия метър.

С Решение №107 по Протокол №10 от 29.12.2022г. на Общински съвет Долна баня е разрешено изработването на проект за ПУП-ПП (парцеларен план) за подземно трасе на кабелен електропровод 20 kV, преминаващ през имоти с идентификатори 22006.132.88 и 22006.132.188- публична общинска собственост. Съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, проектът на ПУП- ПП за изграждане на подземна кабелна линия средно напрежение 20 kV в изкоп за присъединяване на нов производител на електрическа енергия към електропроводната мрежа, ФЕЦ, находящ се в ПИ 22006.132.204, общ. Долна баня, обл. София и паралелен кабел в същия изкоп до 180- ия метър, е обявен в Държавен вестник бр. 17/21.02.2023г. В законоустановенят срок не са постъпили възражения по проекта. С Решение № 6.4 по точка 6.4 от протокол №1/07.02.2023г. на ОЕСУТ  при Община Долна баня е приет представеният проект на ПУП- ПП и е предложено на Кмета на община Долна баня да го внесе за одобряване в Общински съвет Долна баня, съгласно чл. 129, ал.1 от ЗУТ след представяне на:

  1. Становище от ВиК;
  2. Договор за учредяване на право на прокарване със собствениците на засегнатите поземлени имоти (съгл. ч л. 193, ал.1 от ЗУТ).

          Със заявление с вх.№ 26-00-56/21.03.2023г. управителят на „Дерин груп“ ООД допълва преписката с изисканите документи от ОЕСУТ. Съгласно чл. 129, ал.1 от ЗУТ ПУП се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет. С така посочените мотиви предлагам на Общински съвет-Долна баня да вземе следния проект за решение.“

Воден от горното на основание чл.21, ал.1, т.11, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА присъстваха 7 на брой общински съветници и гласуваха 7 на брой общински съветници,  със 7 “за” , “против” 0 , “възд. се” 0 , Общински съвет град Долна баня

 

РЕШИ:

1.ОДОБРЯВА –  представеният проект на ПУП- ПП за изграждане на подземна кабелна линия средно напрежение 20 kV в изкоп за присъединяване на нов производител на електрическа енергия към електропроводната мрежа, ФЕЦ, находящ се в ПИ 22006.132.204, общ. Долна баня, обл. София и паралелен кабел в същия изкоп до 180- ия метър.

2.ВЪЗЛАГА – на кмета на община Долна баня да предприеме необходимите действия по обявяването на решението по точка 1 в „Държавен вестник“ в 7- дневен срок след влизането му в сила.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here