900 лв. заплата на кметски наместник, 14 441 453 лв. бюджет за 2023 г. на община Долна баня приеха съветниците

Общинските съветници в Долна баня приеха разчет на бюджет на Община Долна баня за 2023 г. по  приходите в размер на  14 441 453 лв. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  9 422 547  лв., в т.ч. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на  8 640 121 лв. Финансиране на бюджетно салдо в размер на – / – 34 723 лв./ Сумата е отразена по § 88-03/ събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз / със знак минус, получена като преходен остатък в резултат на изпълнението по проекти в СУ „Неофит Рилски“ , ПГ „Христо Ботев“ и ДГ „Юрий Гагарин“ и е разпределена съгласно Приложение № 1. Преходен остатък от 2022 г. от делегираните от държавата дейности в размер на  1 937 785 лв., разпределен съгласно Приложение №1. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на  5 018 906 лв. Данъчни приходи в размер на 590 000 лв. Неданъчни приходи в размер на  1 674 905 лв. Трансфер за местни дейности в размер на  592 700., в т.ч.: Обща изравнителна субсидия в размер на 559 600 лв.  Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на  33 100 лв.  Целева субсидия за капиталови в размер на 261 300 лв., в т.ч. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 261 300 лв.  Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на – 1 900 000 лв. Преходен остатък от 2022 г. в размер на –  1 лв.  по валутна сметка в левова равностойност, разпределен по видове и дейности съгласно Приложение №1. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък по делегирани отговорности, съгласно Приложение № 1 По разходите в размер на – 14 441 453 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно ЕБК за 2023 г., в т.ч.За делегирани от държавата дейности в размер на – 9 422 547 лв. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 176 040 лв.За местни дейности в размер на – 4 842 866 лв. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа- придържане към балансирано бюджетно салдо в размер на 0 лв. Приема програма за капиталовите разходи в размер на  3 363 777  лв., съгласно Приложение № 2 .Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №3. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно Приложение № 4. 900 лв е заплатата за общинските съветници, категорични бяха всички, общо 9 съветници на Долна баня.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here