Десетки мероприятия за Седмицата на гората в Югозапада

Редица инициативи са включени в рамките на Седмицата на гората, съобщават от ЮЗДП.

СТРУКТУРА МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА
1. ЮЗДП –          Горска педагогика и залесяване на 40бр. дървета в Перник;

–          Залесяване в района на ТП „ДГС Разлог“. В залесяването, освен служители на ЮЗДП, участие ще вземат и ученици от 5- и и 6-и клас от село Баня. На учениците – доброволци ще бъдат раздадени промотиращи материали по проект на ОПОС;

–          Кампания по залесяване с АУБ;

–          По повод 50-годишнината на МГ в Благоевград, 50 дръвчета ще бъдат предоставени за залесяване;

 

 

03.04.

 

05.04

 

 

 

 

 

 

03-09.04

2. ДЛС АРАМЛИЕЦ –          Пролетно почистване и облагородяване на зоните около административната сграда на стопанството и ловния дом;

–          Отглеждане на гиданките, залесени миналата година;

03-09.04.
3. ДГС БЕЛИЦА –          Прояви с ученици; 03-09.04.
4. ДГС БЕЛОВО –          Тържествено откриване на Седмицата на гората;

–          Почистване на алеята и горския разсадник;

–          Засаждане на декоративни дървета в двора на ТП ДГС Белово;

–          Рисунка на тема „Аз обичам гората“;

–          Закриване на Седмицата на гората;

03.04.

 

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

07.04.

5. ДГС БЛАГОЕВГРАД –          Засаждане на 50бр. фидански, съвместно с ученици от ПМГ;

–          Засаждане на 60бр. Фиданки, съвместно с Община Благоевград;

–          Почистване на площи трева в разсадник „Къщата“;

–          Почистване на дворното пространство в ТП ДГС Благоевград;

03-09.04.
6. ДГС БРЕЗНИК –          Залесяване на фиданки в района на Лесопарк „Бърдото“;

–          Поднасяне на венци и цветя на паметника на лесовъда инж. Стамен Димитров в Горски разсадник „Старият яз“;

–          Предоставяне на фиданки за залесяване на учреждения на територята на община Брезник;

03-09.04.
7. ДЛС ВИТОШКО – СТУДЕНА –          Попълване на горски култури в подотдел 14б1 на площ 2,5 дка;

–          Почистване на заслонв местността „Брезовица“ над село Кладница;

07.04.
8. ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ –          Облагородяване на двора пред сградата на ДГС Гоце Делчев;

–          Засаждане на 10бр. Брези в двора на детска градина „Детелина“;

–          Почистване и облагородяване на двора на горския дом в с. Корница;

–          Почистване и облагородяване на двора на стопанска сграда в м. „Чарка“;

03-09.04.
9. ДГС ГЪРМЕН –          Залесителни мероприятия; 03-09.04.
10. ДЛС ДИКЧАН –          110 години! Изложба на ловни трофеи в конферентната зала на административната сграда, свободен достъп;

–          Излъчване на мултимедия всички ловни филми и снимки, направени на територията на стопанството;

–          Подробна презентация пред ученици;

–          Залесяване с фиданки от дъб и черен бор в землището на село Вълкосел;

03-09.04.
11. ДГС ДОБРИНИЩЕ –          Мероприятия с ученици от ОУ „Св. Климент Охридски“ – разходка в гората и запознаване с ползите от гората и дейностите на горското стопанство за опазването и за поколянията;

–          Почистване на района около Ловна хижа „Гоце Делчев“;

–          Залесяване с фиданки от обикновен кестен с участието на служители на ОА Банско;

03-09.04.
12. ДГС ДУПНИЦА –          Залесяване на площ от 1 дка в подотдел 430 „д1“, землището на с. Големо село, община Бобов дол, съвместно с ученици; 03-09.04.
13. ДГС ЕЛЕШНИЦА –          Залесяване на фиданки с ОУ „Братя Миладинови“- с. Елешница; 03-09.04.
14. ДГС ЕЛИН ПЕЛИН –          Откриване на Седмицата на гората;

–          Открит урок от горски педагози в училища;

–          Залесяване на площи от ДГТ в землището на с. Горно Камарци, с деца от столично училище с финансовата подкрепа на „Газтек БГ“ АД и „Овергаз мрежи“ АД

–          Дни на отворени врати;

–          Работна среща за обмяна на опит на територията на ДГС БЕЛОВО с участието на служители от ДГС ЕЛИН ПЕЛИН, ДГС ЕТРОПОЛЕ ДГС АРАМЛИЕЦ и ДГС ТЕТЕВЕН – 6 и 7 април;

–          Производство на фиданки;

–          Обсъждане на новите изменения на ЗГ;

–          Тържествено отбелязване на Седмицата на гората – Велинград, х-л „Елбрус“;

31.03 – 07:04

 

15. ДГС ЕТРОПОЛЕ –          Откриване на Седмицата на гората с настоящи и бивши служители;

–          Залесяване на площи в ДГТ в землището на с. Брусен, съвместно с ученици;

–          Съвместна работна среща…Венинград, х-л „Елбрус“

–          Работна среща за обмяна на опит със служители на ДГС ЕТРОПОЛЕ и ДГС ПИРДОП на теми – маркиране на ЛФ 2024г. и разсадниково производство;

03.04.

 

05.04.

 

 

6-7.04

 

11.04.

16. ДГС ЗЕМЕН –          Залесителни мероприятия; 03-09.04.
17. ДГС ИХТИМАН –          Откриване на Седмицата на гората пред колектива на стопанството;

–          Среща с ученици за запознаване с лесовъдската професия;

–          Залесяване от служителите от стопанството, съвместно със служители от ИАГ и РДГ София;

–          Официално тържество;

03-09.04.
18. ДГС КАТУНЦИ –          Срещи с учители от ОУ „Христо Ботев“;

–          Залесителни мероприятия с ученици;

03-09.04.
19. ДГС КРЕСНА –          Беседа с деца от ЦДГ „Здраве“;

–          Отглеждане (окопаване) на чинарови дръвчета на територията на „ДГС Кресна“;

03-09.04.
20. ДГС МЕСТА –          Залесителни мероприятия; 03-09.04.
21. ДГС НЕВЕСТИНО –          Откриване в Хисарлъка;

–          Групово посещение на природна забележителност на водопад „Света Ана“

–          Залесяване с пикирани фиданки, произведени от „ДГС Невестино“

–          Основно пролетно почистване;

03.04.

05.04.

 

 

06.04.

 

07.04.

22. ДГС ОСОГОВО –          Официално откриване и поднасяне на венци и цветя на паметната плоча на Йордан Митрев в местността „Юч бунар“;

–          Срещи и беседи с ученици, относно ползите от гората и значението на лесобъдската професия;

–          Провеждане на образователни игри;

–          Облагородяване на двора на стопанството;

03-09.04.
23. ДГС ПЕТРИЧ –          110 години! Официално откриване със служители и гости;

–          Залесяване съвместно с ученици в местността „Тинкина поляна“;

–          Почистване на пътя до х. Беласица, съвместно с ученици;

–          Горска работилница с ученици от с. Първомай;

–          Постерна изложба на ученици по повод 100-ата годишнина, награждаване на отличилите се участници;

03.04.

 

04.04.

 

05.05.

 

06.04.

 

 

07.04.

24. ДГС ПИРДОП –          Залесяване на фиданки пред административната сграда на стопанството;

–          Дни на отворени врати в разсадник „Манджерин“;

–          Занимания на открито с деца;

–          Популяризиране на дейността и работата на горското стопанство чрез подходящи материали, интервюта и други в местните средства за масова информация;

03-09.04.
25. ДГС РАДОМИР –          Създаване на училищна гора в Перник;

–          Залесяване по случай 110 г. Гимназия Радомир;

–          Викторина на горска тема;

–          Състезание с лък;

–          Правила за безопасно боравене с огън;

–          Залесяване с медоносни дървета и храсти в местността „Света Петка“;

03.04.

 

04.04.

 

 

 

 

 

06.04.

 

26. ДГС РАЗЛОГ –          110 години! Поднасяне на венци и цветя на паметната плоча на Симеон Петеларов – първият лесовъд – залесител на „Голак“;

–          Залесявания след информационна кампания;

–          Служители на ДГС Разлог и на ЮЗДП ДП, заедно с ученици от с. Баня ще участват в залесителни мероприятия;

–          Културно – исторически и природо-опознавателен преход по определен маршрут;

03-09.04.
27. ДГС САМОКОВ –          Залесителни мероприятия; 03-09.04.
28. ДГС САНДАНСКИ –          Среща и беседа с ученици на тема: „Недопускане на горски пожари“ 03-09.04.
29. ДГС СИМИТЛИ –          Откриване на Седмицата на гората;

–          Укрепване и залесяване на Порой „Бабин трап“, съвместно с РДГ;

–          Почистване на основни горски пътища в ГСУ „Предел“ и ГСУ „Тросково“;

–          Запознаване на деца и ученици с горските дейности;

03.04.

04.04.

 

05.04.

 

 

 

06.04.

30. ДГС СОФИЯ –          Залесителни мероприятия; 03-09.04.
31. ДГС СТРУМЯНИ –          Ремонт на паметник за 100- хилядния декар, кът за отдих;

–          Залесяване с ученици в селата Микрево, Струмяни и Илинденци;

03-09.04.
32. ДГС ТЕТЕВЕН –          Почистване на зелените площи около административната сграда на бившето „ДГС Рибарица“;

–          Почистване на площи и залесяване от служители и ученици от НПГГСД „Сава Младенов“ в местността „Климаш“;

–          Среща с бивши служители;

–          Работна среща за обмяна на опит…Велинград, х-л „Елбрус“;

03.04.

 

 

04.04.

 

 

 

 

05.04.

06.04.

06-07.04

33. ДГС ТРЪН –          Поднасяне на цветя на паметника на лесовъда инж. Яким Тошков;

–          Почиствае на двора на ДГС и залесяване;

–          Изложба на рисунка;

–          Празничен коктейл;

04.04.

 

05.04.

 

06.04.

 

07.04.

34. ДГС ЯКОРУДА –          Подрязване на градината с арония в разсадник „Трещеник“;

–          Залесяване с ученици от село Конарско;

–          Конкурс за най-добра рисунка;

04.04.

 

05.04.

 

07.04.

35. ДЛС ИСКЪР  
36. ДГС РИЛСКИ МАНАСТИР –          Почистване на района около информационния и посетителски център „Стобски пирамиди“ и засаждане на декоративни и местни дървесни видове; 03-09.04.
37. ДГС СЛИВНИЦА –          Игри, свързани с лесовъдската дейност и залесяване с деца от ОДЗ – Сливница;

–          Залесяване с доброволци в землището на с. Златуша;

04.04.

 

 

08.04.

38. ДГС КЮСТЕНДИЛ –          Поднасяне на венци и цветя на паметника на лесовъда Йордан Митрев в лесопарк :Хисарлъка“;

–          Залесяване в държавна горска територия с предвидени лесокултурни мероприятия с участието на деца, доброволци, служители на стопанството и РДГ Кюстендил;

–          Засаждане на пикирани фиданки, произведени в държавен горски разсадник „Долно Уйно“, с участието на ученици, доброволци в зелени и паркови площи;

–          Засаждане на медоносни дървесни видове;

31.03.

 

 

05.04.

 

 

 

 

 

06.04.

 

 

 

 

 

07.04.

39. ДЛС КРИЧИМ –          Откриване;

–          „Деца сред природата“, урок на открито;

–          Ден на отворените врати – посрещане на туристи и обиколка по два от туристическите маршрути;

–          „Аз обичам да рисуам“ – детски рисунки с природни материали;

–          „Да работим сред природата“ – почистване на парка, залесяване на парка, гората и площи около административнарта сграда;

03.04.

04.04.

 

05.04.

 

 

 

06.04.

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here