Ало, Гешев! Ил. Стоянов прехвърля на ски оператора 5000 м2 общински земи до лифта в замяна на 7 м2 от частника „Прима Инвест БГ“, подаръкът заобикаля задължителната по закон тръжна процедура! Над 50 съветника и кандидати за депутати мълчат!

Илко Стоянов
„Прима Инвест БГ“ получава кредит от над 2 000 000 лв. от Българо-американската кредитна банка, за да изгради лифта, както и цял ски център „Картала“

С Решение №524/23.12.2022 г. на ОбС Благоевград се дава съгласие, а преди дни на 08.03.2023 г. Община Благоевград прехвърля на ски инвеститора 5000 м2 общински земи до лифта в замяна на 7 м2 от частната фирма, с който подарък не само се заобикаля задължителната по закон тръжна процедура, но и се разширяват многократно владенията на частната фирма в района на лифта – един от любимите подходи за феодализиране на планините от известните ни в схемата банкери. Бърз преглед на документите показва, че заменката е направена чрез кадастрални манипулации, каквито сме виждали и в ски зоните Алеко, Паничище и Банско, като в случая манипулацията е имала за цел изкуственото създаване на условието за „съсобственост“ между община и частна фирма в 5 имота, с което да се избегне тръжната процедура за продажба на 4 от тези 5 общински имоти. Още по-забавното е, че тези 7 м2, които е предоставила частната фирма в заменката, са всъщност част от бивш общински парцел XII (доскорошен имот 1.47), който самата община е внесла през 2003 г. като непарична апортна вноска, за да придобие дял от 7,43% в частната фирма по учредителния договор. Как при всички дружества с общинско участие (вкл. и в Банско и Перелик) все повече се затвърждава усещането, че те са идеалната форма за източване на общинските публични ресурси…

За схемата е сигнализирана прокуратурата и областния управител. Сигнал касае кадастрални манупулации с цел осъществяване на приватизационна сделка на 08.03.2023 г. за замяна на общински с частни имоти в ски парк Картала, с която от Община Благоевград е заобиколено изискването за публичен търг по чл. 35 от ЗОС. Сделката е осъществена на 08.03.2023 г. като вероятно е платена разликата в цените, с което сделката на пръв поглед не е незаконна. Сделката обаче е незаконна по друга причина, свързана с това че е заобиколено хитро с кадастрални манипулации изискването на чл. 35 от ЗОП за публичен търг (както е бил проведен търг за наем на пистата и за продажбата на правото на строеж на стъпките за лифта 2016 г. от МЗХ-ИАГ). Пример за кадастрална манипулация е това как вместо извън сградата на лифта да бъде обособен един нов частен имот от доскорошния имот №04217.1.47, същият е вмъкнат изкуствено в 3 нови имота, за да се създаде изкуствено условие на „съсобственост“ и да се заобиколи изискването на чл. 35 от ЗОС за публичен търг. Същото е направено и с частния имот №04217.1.48.

Изграждането на пътническа въжена линия над курорта „Бодрост“ в местността „Картала“ в землището на с. Бистрица, област Благоевград, е констатирано като незаконно поради липса на приключила процедура по Оценка на въздействието върху околната среда от редица държавни органи. Ходът на събитията обаче се развива като същински „параграф 22“. Инвеститорът „Прима Инвест БГ“ получава кредит от над 2 000 000 лв. от Българо-американската кредитна банка, за да изгради лифта, както и цял ски център „Картала“. През 2007 г. започва строителство на лифта, който е разделен на две части, като за едната (долна лифтова станция) има строително разрешително, но без приключила процедура по ОВОС, а за втората (горна станция) липсват каквито и да било разрешителни в момента на стартиране на строителството. През 2023 г. общината планира разширение на ски зоната и изграждане на хотелски комплекс. Ски зоната е заложена в ПИБ.

Последна актуализация март 2023.

Министерството на околната среда и водите, след отрицателно становище на дирекцията на НП „Рила“, бави решението си по доклада за ОВОС, представен от инвеститора. Според нормативната уредба строително разрешение не може да бъде издадено, когато е налице задължение да се проведе и завърши процедура по ОВОС. Въпреки това разрешение е издадено.
Сред другите фрапантни нарушения са липсата на разрешителни за прокарване на временни горски пътища по време на строежа, преустройство на съществуващата ски писти без каквито и да било разрешителни, пускане на лифта в експлоатация преди получаване на официално разрешително за ползване. Случаят получава широка медийна популярност, когато през 2008 г. на лифта се вози и засяда премиерът Сергей Станишев и тогава институциите признават и цяла България разбира, че лифтът няма нито ОВОС, нито разрешение за ползване. Впоследствие през 2009 г. следващият премиер Бойко Борисов е подведен повторно да „открие“ този незаконен обект.
И така, вече години държавните институции не намират правни основания да спрат от експлоатация един очевидно незаконен лифт на ръба на Национален парк „Рила“. Той продължава да работи през зимния сезон, макар и не с очакваната от инвеститора Илия Ризов успеваемост.

На какъв етап е казусът?
Към момента казусът не е приключил. Последната ни кореспонденция с институциите показа, че МОСВ намира, че няма как да приключи процедурата по ОВОС, защото инвестиционното намерение вече е реализирано. Министерството признава незаконността на лифта, но не може да направи нищо. Върховният административен съд също не може да направи нищо, защото Окръжна прокуратура Благоевград умишлено на два пъти подава своите протести срещу отказа на РДНСК Благоевград да обяви строителните разрешения за нищожни с един ден закъснение и изпуска законовия срок.

Подробно описание на казуса
През 80-те години започва изграждане на ски-център „Kартала“ в к.к. Бодрост над Благоевград, когато около 190 декара от държавния горски фонд са предоставени на Община Благоевград. Ски-центърът се намира в непосредствена близост до Национален парк „Рила“ и резерват „Парангалица“. Инвеститор е „Прима Инвест БГ“ ООД (92.7% от дялове се притежават от „Прима ФР-Илия Ризов“ ЕТ – собственост на благоевградския бизнесмен Илия Ризов, а 7.3 % са собственост на Община Благоевград). Първи, но злополучен клиент на новото съоръжение (чиито кабинки всъщност са втора ръка, 30-годишни) става премиерът Сергей Станишев през септември 2008 г.

Първоначално се смяташе, че това ще е един от малкото законни ски курорти в България, който да сочим като пример, но уви.

Според информация в-к „Вяра онлайн“ през 2004 г. за изграждането на “Картала” са приложени две скици с нотариален акт на името на “Прима Инвест БГ” ООД и на община Благоевград. Установено е, че община Благоевград е издала неправомерно документи за собственост на фирма “Прима Инвест БГ”. През май 2006 г. кметът на Община Благоевград назначава комисия, която да извърши преглед на заповедите от 1982 година и 1985 година и документите за ски зоната, издадени след това. Комисията не само че не открива нарушения, а и мистериозно се появяват скици с 5 имота на името на „Прима Инвест БГ“ и Община Благоевград – три от имотите са в долна станция на лифта. Тези имоти нито са им били преотстъпвани, нито са били заменени. В регистрите на Регионалното управление по горите петте терена са вписани като площи, не като имоти, а само за два от тях има скици. Териториален кадастър-Благоевград също незаконно издава актове за собственост върху имоти част от държавния горски фонд, без да е правено искане и да им одобрение от министъра на земеделието и горите. След това постъпва и искане 15 декара в средата на пистата да се извадят от собствеността на дружеството и да се заменят с точно толкова в долния край на пистата в непосредствена близост до многофункционалната сграда. Замяната отново е одобрена в разрез със закона. Незаконно е изсечена дървесина, а предназначението на терена не е сменено и няма документация. В района има път, за който община Благоевград има претенции за собственост. В регистрите на РУГ пътят фигурира като държавен горски фонд. Документите за строителството на ски център “Картала” са разгледани на три заседания на комисии на общинския съвет в Благоевград. Нередности не са открити.

Практическото осъществяване на част от инвестиционното намерение започва след издаването от Община Благоевград на разрешително за строеж № 232/25.06.2006 г., отнасящо се до изграждането на Пътническа въжена линия (I етап) – подобект начална лифтова станция и частично трасе.

През 2007 г. в МОСВ е внесен Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) относно предложение за изграждане на кабинков лифт, който да обслужва съществуващата ски писта Бодрост. Поради съществени пропуски докладът е върнат от МОСВ за доработка, вкл. и заради липсата на оценка за съвместимост с Натура 2000 (зони „Рила“ и „Рила-буфер“).

През 2007 г. строителството на кабинковия лифт и преустройството на ски-пистата започват без да е завършена процедурата по ОВОС. В резултат на сигнали от граждани е установено и изграждането на ПВЛ (II етап) – подобект „Горна лифтова станция и трасе с дължина 3000 м”, за което съгласно наличната информация (писмо №БЛ-16-00-392/13.02.2008 г. на РДНСК Благоевград) изобщо няма издадено Разрешително за строеж от Община Благоевград. Осъщественото застрояване е довело до повреждането на държавен поземлен имот №000008 в землището на с. Бистрица, общ. Благоевград, без да е учредено право на строеж.

През септември 2008 г. незаконният лифт е пуснат в експлоатация преди да бъде тестван и да получи разрешение за ползване. В него злополучно засяда премиерът Сергей Станишев, който е поканен за почетен гост. Със случая се заема Върховната административна прокуратура с подкрепата на неправителствените организации от Коалиция „За да остане природа“. Резултатът е тотално бягство от отговорност на компетентните държавни органи – ДНСК и МОСВ.

Въпреки, че ВАП иска нищожност на разрешителните за строеж на лифта на Картала, РДНСК-Благоевград отказва да признае нищожността, което е оспорено от Окръжна прокуратура Благоевград пред Административен съд Благоевград. Съдът със съдебно решение отменя отказа на РДНСК Благоевград.

С писмо No.БЛ-16-02-587/10.09.2009 Директорът на РДНСК-Благоевград за втори път отказва да обяви разрешителните за строеж на лифта на Картала за нищожни по силата на чл. 146, т. 4 от АПК. Отказът на РДНСК е обжалван отново от Благоевградската прокуратура, отново (удобно за инвеститора) с един ден закъснение след срока за обжалване. С определение № 4074/22.03.2011 Върховният административен съд за втори път установява, че Окръжната прокуратура внася жалби за обявяване на строежа на лифта за незаконен и за премахването му като такъв ден след изтичане на процесуалните срокове. Може би „случайно случилата се случайност“, че един от прокурорите в Окръжната прокуратура – прокурор Евгения Стоянова, е съпруга на инвеститора в ски курорта Илия Ризов, е само един ненатрапчив щрих в контекста на провала на благоевградската прокуратура да защити обществения интерес, въпреки разпоредбите на Върховната административна прокуратура.

Запитан дали ще предприеме правни стъпки за нарушенията на Закона за опазване на околната среда, министърът на околната среда и водите отказва да реагира под предлог, че чл. 147, ал. 1 от АПК не позволява на държавните органи да обжалват административни актове.

Безхаберието на държавните институции към спазването на законността достига своя връх на 30 декември 2009 г., когато местната власт и ДНСК подвеждат и министър-председателя Бойко Борисов да открие незаконния лифт на Бодрост-Картала, въпреки течащите прокурорски проверки, съдебно дело и отказ на екоминистерството да съгласува лифта.

И до днес институциите продължават да си прехвърлят топката и никоя не поема отговорност да обяви решението за нищожно. ДНСК твърди, че щом решението е влязло в сила, а обектът е изграден и пуснат в експлоатация, разрешението е непоклатимо и не може да бъде отменено. МОСВ твърди, че не може да бъде издадено разрешение, ако не е приключила процедурата по ОВОС с произнасяне на административния орган, т.е. МОСВ. Но тъй като вече има издадено разрешение и строежът е завършен, МОСВ не вижда как би могла процедурата да бъде приключена законосъобразно, защото тя следва да протече преди издаване на разрешението за строеж. От друга страна, ДНСК е изразила становище до МОСВ, че неналичие на отрицателна оценка за въздействие върху околната среда ще бъде пречка за мотивиране на отказ за издаване на разрешение за ползване от ДНСК.

Ключови закононарушения
1. Закон за опазване на околната среда и Закон за биологичното разнообразие
Без да е издадено решение по ОВОС и оценка за съвместимост с Натура 2000 лифтът бива построен, изсечени са незаконно няколко декара гора за прокарване на временни пътища за строителството на стълбовете на лифта, а трасето на ски пистата се преустройва с булдозери

2. Закон за горите
В държавен горски фонд Държавната агенция по горите документира незаконни сечи с цел преустройство на трасето на ски-пистата, строителството на долна лифтова станция и прокарване на временни пътища за строителството на лифта.

Регионално управление по горите-Благоевград е подало сигнал, на база който е установено, че в Картата на възстановената собственост от 2005 г. е нанесено увеличение на площта на общинските имоти (писта и имоти за застрояване около първа лифтова станция), за което нямаме информация от ДАГ да са съгласувани нови предложения за замяна изключване на земи и гори от горския фонд, освен тези от 1982 и 1985 г.

3. Закон за устройство на територията
3.1 Разрешително за строеж №232/26.05.2006 г. е издадено от Община Благоевград в нарушение на чл. 144(4) от ЗУТ.
3.2 Строителството на долна лифтена станция излиза извън предвидените в ПУП линии на застрояване.
3.3 Съгласно проверка на РДНСК-Благоевград строителството на горна лифтена станция се извършва незаконно без актуално разрешение за строеж

4. Закон за държавната собственост
Съгласно проверка на НПО строителството на горната част от лифта се извършва без учредено право на строеж в държавен поземлен фонд. За случая е информирана прокуратурата

5. Наказателен кодекс
По сигнал на Коалицията „За да остане природа в България“ Окръжна прокуратура Благоевград установява, че инвеститорът Илия Ризов е направил опит да узакони незаконния строеж на лифта чрез фалшифицирани екологични документи. На 11 декември 2009 г. ДНСК пуска престъпно изградения лифт в експлоатация, а премиерът Бойко Борисов е подведен на свой ред да открие незаконния обект същия месец.

Гражданска реакция
Гражданската реакция по казуса протече в рамките на кампанията на “Граждани за Рила” и Коалиция „За да остане природа в България“ за законност в Национален парк Рила и против реализацията на планираните противоречащи на законодателството ски курорти в Рила. Гражданите с помощта на експертите от Коалиция “За да остане природа в България” подготвиха петиция към Европейския парламент (в резултат на която имаше няколко посещения на евродепутати в Рила). В рамките на кампанията бяха организирани десетки демонстрации, шествия, флашмобове, артистични акции, които мобилизираха десетки хиляди хора в подкрепа на природозащитната кауза.

Информацията е актуализирана към февруари 2016 г. и е подпомогната от проект „Участие за природа”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ и мрежа за гражданско действие „Блулинк“.

Развитието на казуса през 2022-2023 г.
Ски зоната работи по не повече от 2-2,5 месеца поради липса на сняг след 15.03 всяка година. Независимо от това:
1. На 14.06.2022 г. ски парк Картала е заложен в ПИБ.
2. С решение №487/25.11.2022 г. на Общинския съвет Благоевград е предложено изменение на ОУП на Община Благоевград с цел разширение на ски зоната и изграждане на хотелски комплекси с височина 15 м – в района на лифта и то чрез сеч на стотици декари държавни вековни гори, попадащи във вододайните зони на града, в периферията на НП Рила.
3. С Решение №524/23.12.2022 г. на ОбС Благоевград се дава съгласие, а преди дни на 08.03.2023 г. Община Благоевград прехвърля на ски инвеститора 5000 м2 общински земи до лифта в замяна на 7 м2 от частната фирма, с който подарък не само се заобикаля задължителната по закон тръжна процедура, но и се разширяват многократно владенията на частната фирма в района на лифта – един от любимите подходи за феодализиране на планините от известните ни в схемата банкери. Бърз преглед на документите показва, че заменката е направена чрез кадастрални манипулации, каквито сме виждали и в ски зоните Алеко, Паничище и Банско, като в случая манипулацията е имала за цел изкуственото създаване на условието за „съсобственост“ между община и частна фирма в 5 имота, с което да се избегне тръжната процедура за продажба на 4 от тези 5 общински имоти. Още по-забавното е, че тези 7 м2, които е предоставила частната фирма в заменката, са всъщност част от бивш общински парцел XII (доскорошен имот 1.47), който самата община е внесла през 2003 г. като непарична апортна вноска, за да придобие дял от 7,43% в частната фирма по учредителния договор. Как при всички дружества с общинско участие (вкл. и в Банско и Перелик) все повече се затвърждава усещането, че те са идеалната форма за източване на общинските публични ресурси…

За схемата е сигнализирана прокуратурата и областния управител. Сигнал касае кадастрални манупулации с цел осъществяване на приватизационна сделка на 08.03.2023 г. за замяна на общински с частни имоти в ски парк Картала, с която от Община Благоевград е заобиколено изискването за публичен търг по чл. 35 от ЗОС. Сделката е осъществена на 08.03.2023 г. като вероятно е платена разликата в цените, с което сделката на пръв поглед не е незаконна. Сделката обаче е незаконна по друга причина, свързана с това че е заобиколено хитро с кадастрални манипулации изискването на чл. 35 от ЗОП за публичен търг (както е бил проведен търг за наем на пистата и за продажбата на правото на строеж на стъпките за лифта 2016 г. от МЗХ-ИАГ). Пример за кадастрална манипулация е това как вместо извън сградата на лифта да бъде обособен един нов частен имот от доскорошния имот №04217.1.47, същият е вмъкнат изкуствено в 3 нови имота, за да се създаде изкуствено условие на „съсобственост“ и да се заобиколи изискването на чл. 35 от ЗОС за публичен търг. Същото е направено и с частния имот №04217.1.48.

Документи доказващи незаконните действия в м. Картала (link)

Александър Дунчев обобщи случващото се:

От както няма сняг, поспихнаха май и мераците за нови ски зони в планините? Да, ама не! Има една зона, която все още не се предава – „Ски парк Картала“ над Благоевград. Нищо, че за поредна година ски-лифтът затваря още в началото на март и ски сезонът е само 2,5 месеца. Да, това е онзи „незаконен“ лифт, в който 2008 г. Станишев заседна при опит да го пусне, и реално бе открит чак година по-късно от Батман, а първите ни спусканиябяха 2009 г. – и бяха супер, особено за деца! Но ето какво се случва там през последната 1 година:
1. На 14.06.2022 г. ски парк Картала е заложен в пиб (сходно на Алеко, Боровец и Банско). Последно беше заложен в бакб.
2. С решение №487/25.11.2022 г. на Общинския съвет Благоевград е предложено изменение на ОУП на Община Благоевград с цел разширяване на ски пистите и изграждане на нови хотелски комплекси с височина 15 м, и то чрез сеч на стотици декари държавни вековни гори във вододайните зони на Благоевград в периферията на НП Рила.
3. На 23.12.2022 г. ОбС Благоевград дава съгласие, а преди дни на 08.03.2023 г. Община Благоевград прехвърля на ски оператора 5000 м2 общински земи до лифта в замяна на 7 м2 от частника, с който подарък не само се заобикаля задължителната по закон тръжна процедура, но и се разширяват многократно владенията на частната ски-фирма в района на долна лифтова станция – един от любимите похвати за феодализиране на планините от известните ни в схемите банкери. Бърз преглед на документите показва, че заменката е направена чрез кадастрални трикове, каквито сме виждали и в ски зоните Алеко, Паничище и Банско, като в случая кадастралните шмекерии са имали за цел изкуственото създаване на „съсобственост“ между община и ски-фирмата в 5 имота, с което да се избегне тръжната процедура за продажба на 4 от тези 5 общински имота. Още по-забавното е, че тези 7 м2, които е предоставила частната фирма в заменката, са всъщност част от бивш общински парцел XII (доскорошен имот 1.47), който самата община е внесла през 2003 г. като непарична апортна вноска, за да придобие дял от 7,43% в частната фирма по учредителен договор. Като си спомним проблемите с такива ски дружества с общинско участие в Банско и Перелик, все повече се затвърждава усещането, че те са идеалната форма за източване на общинските публични ресурси. Дано прокуратурата поне се заинтересува.
И всичко това се случва пред очите на един куп общински съветници от всевъзможни партии, и то предизборно при пълно мълчание. И се случва в условията на климатична криза, която скоро ще ни остави без вода, ако не спрем изсичането на горите. И се случва въпреки многогодишните усилия на природозащитните организации (виж http://forthenature.org/cases/15) да накарат държавата да спазва законите в ски парк Картала (и не само) в защита на бизнеса, природата и хората.

Изграждането на пътническа въжена линия над курорта „Бодрост“ в местността „Картала“ в землището на с. Бистрица, област Благоевград, е констатирано като незаконно поради липса на приключила процедура по Оценка на въздействието върху околната среда от редица държавни органи. Ходът на събитията обаче се развива като същински „параграф 22“. Инвеститорът „Прима Инвест БГ“ получава кредит от над 2 000 000 лв. от Българо-американската кредитна банка, за да изгради лифта, както и цял ски център „Картала“. През 2007 г. започва строителство на лифта, който е разделен на две части, като за едната (долна лифтова станция) има строително разрешително, но без приключила процедура по ОВОС, а за втората (горна станция) липсват каквито и да било разрешителни в момента на стартиране на строителството. През 2023 г. общината планира разширение на ски зоната и изграждане на хотелски комплекс. Ски зоната е заложена в ПИБ.

Последна актуализация март 2023.

Министерството на околната среда и водите, след отрицателно становище на дирекцията на НП „Рила“, бави решението си по доклада за ОВОС, представен от инвеститора. Според нормативната уредба строително разрешение не може да бъде издадено, когато е налице задължение да се проведе и завърши процедура по ОВОС. Въпреки това разрешение е издадено.
Сред другите фрапантни нарушения са липсата на разрешителни за прокарване на временни горски пътища по време на строежа, преустройство на съществуващата ски писти без каквито и да било разрешителни, пускане на лифта в експлоатация преди получаване на официално разрешително за ползване. Случаят получава широка медийна популярност, когато през 2008 г. на лифта се вози и засяда премиерът Сергей Станишев и тогава институциите признават и цяла България разбира, че лифтът няма нито ОВОС, нито разрешение за ползване. Впоследствие през 2009 г. следващият премиер Бойко Борисов е подведен повторно да „открие“ този незаконен обект.
И така, вече 6 години държавните институции не намират правни основания да спрат от експлоатация един очевидно незаконен лифт на ръба на Национален парк „Рила“. Той продължава да работи през зимния сезон, макар и не с очакваната от инвеститора Илия Ризов успеваемост.

На какъв етап е казусът?
Към момента казусът не е приключил. Последната ни кореспонденция с институциите показа, че МОСВ намира, че няма как да приключи процедурата по ОВОС, защото инвестиционното намерение вече е реализирано. Министерството признава незаконността на лифта, но не може да направи нищо. Върховният административен съд също не може да направи нищо, защото Окръжна прокуратура Благоевград умишлено на два пъти подава своите протести срещу отказа на РДНСК Благоевград да обяви строителните разрешения за нищожни с един ден закъснение и изпуска законовия срок.

Подробно описание на казуса
През 80-те години започва изграждане на ски-център „Kартала“ в к.к. Бодрост над Благоевград, когато около 190 декара от държавния горски фонд са предоставени на Община Благоевград. Ски-центърът се намира в непосредствена близост до Национален парк „Рила“ и резерват „Парангалица“. Инвеститор е „Прима Инвест БГ“ ООД (92.7% от дялове се притежават от „Прима ФР-Илия Ризов“ ЕТ – собственост на благоевградския бизнесмен Илия Ризов, а 7.3 % са собственост на Община Благоевград). Първи, но злополучен клиент на новото съоръжение (чиито кабинки всъщност са втора ръка, 30-годишни) става премиерът Сергей Станишев през септември 2008 г.

Първоначално се смяташе, че това ще е един от малкото законни ски курорти в България, който да сочим като пример, но уви.

Според информация на Радио Фокус Пирин и в-к „Вяра онлайн“ през 2004 г. за изграждането на “Картала” са приложени две скици с нотариален акт на името на “Прима Инвест БГ” ООД и на община Благоевград. Установено е, че община Благоевград е издала неправомерно документи за собственост на фирма “Прима Инвест БГ”. През май 2006 г. кметът на Община Благоевград назначава комисия, която да извърши преглед на заповедите от 1982 година и 1985 година и документите за ски зоната, издадени след това. Комисията не само че не открива нарушения, а и мистериозно се появяват скици с 5 имота на името на „Прима Инвест БГ“ и Община Благоевград – три от имотите са в долна станция на лифта. Тези имоти нито са им били преотстъпвани, нито са били заменени. В регистрите на Регионалното управление по горите петте терена са вписани като площи, не като имоти, а само за два от тях има скици. Териториален кадастър-Благоевград също незаконно издава актове за собственост върху имоти част от държавния горски фонд, без да е правено искане и да им одобрение от министъра на земеделието и горите. След това постъпва и искане 15 декара в средата на пистата да се извадят от собствеността на дружеството и да се заменят с точно толкова в долния край на пистата в непосредствена близост до многофункционалната сграда. Замяната отново е одобрена в разрез със закона. Незаконно е изсечена дървесина, а предназначението на терена не е сменено и няма документация. В района има път, за който община Благоевград има претенции за собственост. В регистрите на РУГ пътят фигурира като държавен горски фонд. Документите за строителството на ски център “Картала” са разгледани на три заседания на комисии на общинския съвет в Благоевград. Нередности не са открити.

Практическото осъществяване на част от инвестиционното намерение започва след издаването от Община Благоевград на разрешително за строеж № 232/25.06.2006 г., отнасящо се до изграждането на Пътническа въжена линия (I етап) – подобект начална лифтова станция и частично трасе.

През 2007 г. в МОСВ е внесен Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) относно предложение за изграждане на кабинков лифт, който да обслужва съществуващата ски писта Бодрост. Поради съществени пропуски докладът е върнат от МОСВ за доработка, вкл. и заради липсата на оценка за съвместимост с Натура 2000 (зони „Рила“ и „Рила-буфер“).

През 2007 г. строителството на кабинковия лифт и преустройството на ски-пистата започват без да е завършена процедурата по ОВОС. В резултат на сигнали от граждани е установено и изграждането на ПВЛ (II етап) – подобект „Горна лифтова станция и трасе с дължина 3000 м”, за което съгласно наличната информация (писмо №БЛ-16-00-392/13.02.2008 г. на РДНСК Благоевград) изобщо няма издадено Разрешително за строеж от Община Благоевград. Осъщественото застрояване е довело до повреждането на държавен поземлен имот №000008 в землището на с. Бистрица, общ. Благоевград, без да е учредено право на строеж.

През септември 2008 г. незаконният лифт е пуснат в експлоатация преди да бъде тестван и да получи разрешение за ползване. В него злополучно засяда премиерът Сергей Станишев, който е поканен за почетен гост. Със случая се заема Върховната административна прокуратура с подкрепата на неправителствените организации от Коалиция „За да остане природа“. Резултатът е тотално бягство от отговорност на компетентните държавни органи – ДНСК и МОСВ.

Въпреки, че ВАП иска нищожност на разрешителните за строеж на лифта на Картала, РДНСК-Благоевград отказва да признае нищожността, което е оспорено от Окръжна прокуратура Благоевград пред Административен съд Благоевград. Съдът със съдебно решение отменя отказа на РДНСК Благоевград.

С писмо No.БЛ-16-02-587/10.09.2009 Директорът на РДНСК-Благоевград за втори път отказва да обяви разрешителните за строеж на лифта на Картала за нищожни по силата на чл. 146, т. 4 от АПК. Отказът на РДНСК е обжалван отново от Благоевградската прокуратура, отново (удобно за инвеститора) с един ден закъснение след срока за обжалване. С определение № 4074/22.03.2011 Върховният административен съд за втори път установява, че Окръжната прокуратура внася жалби за обявяване на строежа на лифта за незаконен и за премахването му като такъв ден след изтичане на процесуалните срокове. Може би „случайно случилата се случайност“, че един от прокурорите в Окръжната прокуратура – прокурор Евгения Стоянова, е съпруга на инвеститора в ски курорта Илия Ризов, е само един ненатрапчив щрих в контекста на провала на благоевградската прокуратура да защити обществения интерес, въпреки разпоредбите на Върховната административна прокуратура.

Запитан дали ще предприеме правни стъпки за нарушенията на Закона за опазване на околната среда, министърът на околната среда и водите отказва да реагира под предлог, че чл. 147, ал. 1 от АПК не позволява на държавните органи да обжалват административни актове.

Безхаберието на държавните институции към спазването на законността достига своя връх на 30 декември 2009 г., когато местната власт и ДНСК подвеждат и министър-председателя Бойко Борисов да открие незаконния лифт на Бодрост-Картала, въпреки течащите прокурорски проверки, съдебно дело и отказ на екоминистерството да съгласува лифта.

И до днес институциите продължават да си прехвърлят топката и никоя не поема отговорност да обяви решението за нищожно. ДНСК твърди, че щом решението е влязло в сила, а обектът е изграден и пуснат в експлоатация, разрешението е непоклатимо и не може да бъде отменено. МОСВ твърди, че не може да бъде издадено разрешение, ако не е приключила процедурата по ОВОС с произнасяне на административния орган, т.е. МОСВ. Но тъй като вече има издадено разрешение и строежът е завършен, МОСВ не вижда как би могла процедурата да бъде приключена законосъобразно, защото тя следва да протече преди издаване на разрешението за строеж. От друга страна, ДНСК е изразила становище до МОСВ, че неналичие на отрицателна оценка за въздействие върху околната среда ще бъде пречка за мотивиране на отказ за издаване на разрешение за ползване от ДНСК.

Ключови закононарушения
1. Закон за опазване на околната среда и Закон за биологичното разнообразие
Без да е издадено решение по ОВОС и оценка за съвместимост с Натура 2000 лифтът бива построен, изсечени са незаконно няколко декара гора за прокарване на временни пътища за строителството на стълбовете на лифта, а трасето на ски пистата се преустройва с булдозери

2. Закон за горите
В държавен горски фонд Държавната агенция по горите документира незаконни сечи с цел преустройство на трасето на ски-пистата, строителството на долна лифтова станция и прокарване на временни пътища за строителството на лифта.

Регионално управление по горите-Благоевград е подало сигнал, на база който е установено, че в Картата на възстановената собственост от 2005 г. е нанесено увеличение на площта на общинските имоти (писта и имоти за застрояване около първа лифтова станция), за което нямаме информация от ДАГ да са съгласувани нови предложения за замяна изключване на земи и гори от горския фонд, освен тези от 1982 и 1985 г.

3. Закон за устройство на територията
3.1 Разрешително за строеж №232/26.05.2006 г. е издадено от Община Благоевград в нарушение на чл. 144(4) от ЗУТ.
3.2 Строителството на долна лифтена станция излиза извън предвидените в ПУП линии на застрояване.
3.3 Съгласно проверка на РДНСК-Благоевград строителството на горна лифтена станция се извършва незаконно без актуално разрешение за строеж

4. Закон за държавната собственост
Съгласно проверка на НПО строителството на горната част от лифта се извършва без учредено право на строеж в държавен поземлен фонд. За случая е информирана прокуратурата

5. Наказателен кодекс
По сигнал на Коалицията „За да остане природа в България“ Окръжна прокуратура Благоевград установява, че инвеститорът Илия Ризов е направил опит да узакони незаконния строеж на лифта чрез фалшифицирани екологични документи. На 11 декември 2009 г. ДНСК пуска престъпно изградения лифт в експлоатация, а премиерът Бойко Борисов е подведен на свой ред да открие незаконния обект същия месец.

Гражданска реакция
Гражданската реакция по казуса протече в рамките на кампанията на “Граждани за Рила” и Коалиция „За да остане природа в България“ за законност в Национален парк Рила и против реализацията на планираните противоречащи на законодателството ски курорти в Рила. Гражданите с помощта на експертите от Коалиция “За да остане природа в България” подготвиха петиция към Европейския парламент (в резултат на която имаше няколко посещения на евродепутати в Рила). В рамките на кампанията бяха организирани десетки демонстрации, шествия, флашмобове, артистични акции, които мобилизираха десетки хиляди хора в подкрепа на природозащитната кауза.

Информацията е актуализирана към февруари 2016 г. и е подпомогната от проект „Участие за природа”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ и мрежа за гражданско действие „Блулинк“.

Развитието на казуса през 2022-2023 г.
Ски зоната работи по не повече от 2-2,5 месеца поради липса на сняг след 15.03 всяка година. Независимо от това:
1. На 14.06.2022 г. ски парк Картала е заложен в ПИБ.
2. С решение №487/25.11.2022 г. на Общинския съвет Благоевград е предложено изменение на ОУП на Община Благоевград с цел разширение на ски зоната и изграждане на хотелски комплекси с височина 15 м – в района на лифта и то чрез сеч на стотици декари държавни вековни гори, попадащи във вододайните зони на града, в периферията на НП Рила.
3. С Решение №524/23.12.2022 г. на ОбС Благоевград се дава съгласие, а преди дни на 08.03.2023 г. Община Благоевград прехвърля на ски инвеститора 5000 м2 общински земи до лифта в замяна на 7 м2 от частната фирма, с който подарък не само се заобикаля задължителната по закон тръжна процедура, но и се разширяват многократно владенията на частната фирма в района на лифта – един от любимите подходи за феодализиране на планините от известните ни в схемата банкери. Бърз преглед на документите показва, че заменката е направена чрез кадастрални манипулации, каквито сме виждали и в ски зоните Алеко, Паничище и Банско, като в случая манипулацията е имала за цел изкуственото създаване на условието за „съсобственост“ между община и частна фирма в 5 имота, с което да се избегне тръжната процедура за продажба на 4 от тези 5 общински имоти. Още по-забавното е, че тези 7 м2, които е предоставила частната фирма в заменката, са всъщност част от бивш общински парцел XII (доскорошен имот 1.47), който самата община е внесла през 2003 г. като непарична апортна вноска, за да придобие дял от 7,43% в частната фирма по учредителния договор. Как при всички дружества с общинско участие (вкл. и в Банско и Перелик) все повече се затвърждава усещането, че те са идеалната форма за източване на общинските публични ресурси…

За схемата е сигнализирана прокуратурата и областния управител. Сигнал касае кадастрални манупулации с цел осъществяване на приватизационна сделка на 08.03.2023 г. за замяна на общински с частни имоти в ски парк Картала, с която от Община Благоевград е заобиколено изискването за публичен търг по чл. 35 от ЗОС. Сделката е осъществена на 08.03.2023 г. като вероятно е платена разликата в цените, с което сделката на пръв поглед не е незаконна. Сделката обаче е незаконна по друга причина, свързана с това че е заобиколено хитро с кадастрални манипулации изискването на чл. 35 от ЗОП за публичен търг (както е бил проведен търг за наем на пистата и за продажбата на правото на строеж на стъпките за лифта 2016 г. от МЗХ-ИАГ). Пример за кадастрална манипулация е това как вместо извън сградата на лифта да бъде обособен един нов частен имот от доскорошния имот №04217.1.47, същият е вмъкнат изкуствено в 3 нови имота, за да се създаде изкуствено условие на „съсобственост“ и да се заобиколи изискването на чл. 35 от ЗОС за публичен търг. Същото е направено и с частния имот №04217.1.48.

Документи доказващи незаконните действия в м. Картала (link)

Списък на общинските съветници, взели участие в „аферата“: http://www.blgmun.com/cat19/Sastav/

Любопитна подробност е фактът, че Общинските съвети в Благоевград и Радомир, Илко Стоянов и Пламен Алексиев- вече осъден за злоупотреби с пари, протоколите от заседанията на общинските съветници не се публикуват на сайта на общината с цел да не се вижда кой как е гласувал, а също и да се укрие липсата на позиции и изказвания от страна на съветниците, който получават до един над 1 800 лв. заплата, а заплатата на кмета удря 8 000 лв. Този язовир от пари на данъкоплатците си го направиха те с помоща на всички граждани на Благоевград, дали гласа си за тях и сега стоящи абсолютно безучастни. Избирателите си мислят, че като не гласуват ги наказват, но това не е така, защото твърдите им ядра в общинските и държавните структури, пълни с чиновници, гласуват за тях!

Соня Ставрева на вечния кандидат за кмет Андон Тодоров
Андон Тодоров „кеси“ в залата на всяка сесия, въпреки че е вън от общинския съвет

Справка в Търговския регистър показва:

Статус
Активен
ЕИК/ПИК
101650500
Регистрация по ЗДДС
Да – BG101650500 от 2004-01-26 на основание чл. 96 от ЗДДС (Задължителна регистрация)
Дата на регистрация
2003 година
Наименование
ПРИМА ИНВЕСТ БГ
Транслитерация
PRIMA INVEST BG
Оборот
140,000 лв. оборот за 2019 г.
Служители
32 служители към 2019 г.
Правна форма
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Седалище адрес
БЪЛГАРИЯ, гр. Благоевград, ул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ, 48  Виж на картата
Има 2 фирми на този адрес виж фирмите
Код на икономическа дейност
9261 – Поддържане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения
Предмет на дейност
ИЗГPAЖДAHE EKCПЛOATAЦИЯ И УПPABEЛHИE HA CKИ-ЦEHTЪP B M.KAPTAЛA, OБЩИHA БЛAГOEBГPAД, TЪPГOBCKA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT И ПOCPEДHИЧECTBO, ПPEBOЗHA, XOTEЛ… прочети още
Управители/Съдружници
Управител: ИЛИЯ СТОЯНОВ РИЗОВ (свързан с 3 фирми)
Управител: ВЛАДИМИР РАШКОВ АЛЕКСАНДРОВ (свързан с 12 фирми)

Съдружник: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 49,100.00 лв – 7.43% дял (свързан с 19 фирми)

Съдружник: ПРИМА ФР – ИЛИЯ РИЗОВ 107,700.00 лв – 16.30% дял (свързан с 1 фирма)
Съдружник: АРМАКО АД 504,100.00 лв – 76.27% дял (свързан с 6 фирми)

Капитал размер
660,900 лева (660,900 лева внесен)

Финансови показатели

ОборотПечалба2013201420152016201720182019Година0100K200K300K400K
Година

Оборот

Печалба

Марж на печалбата
2019 140,000  44.33% 0
2018 97,000  142.5%
2017 40,000  -11.11%
2016 45,000  -82%
2015 250,000  -1.19%
2014 253,000  -33.42%
2013 380,000

Служители

Служители2013201420152016201720182019Година05101520253035
Година

Служители

2019 32  3100%
2018  -66.67%
2017  -25%
2016  -66.67%
2015 12  9.09%
2014 11  -8.33%
2013 12

Мнения

Все още няма добавени мнения за тази фирма.

 Добави мнение


Резюме

Фирма ПРИМА ИНВЕСТ БГ ООД на латиница „PRIMA INVEST BG“ с ЕИК/ПИК 101650500 е основана на 14 Юни 2008 година с правна форма „Дружество с ограничена отговорност“ или на кратко „ООД“. Седалището на компанията се намира в гр. Благоевград, а началният внесен капитал е в размер на 660,900 лева.

Оборота на фирмата за 2019 година е в размер на 140,000 лв. което е с 44% повече от предходната 2018 година (97,000 лв.), а средният годишен ръст е 10%.


Хронология

2003
Регистрация на фирмата

2004-01-26
Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по ЗДДС с номер BG101650500 на основание чл. 96 от ЗДДС – Задължителна регистрация

2019-06-12

Промяна седалище

– БЪЛГАРИЯ, гр. Благоевград, ул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ, 48
+ БЪЛГАРИЯ, гр. Благоевград, ул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ, 48

Промяна съдружници

– ЕТ „ПРИМА ФР – ИЛИЯ РИЗОВ“ – 611800 лв – 92.57% дял
– ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД – 49100 лв – 7.43% дял
АРМАКО АД – 504100 лв – 76.27% дял
ПРИМА ФР – ИЛИЯ РИЗОВ – 107700 лв – 16.30% дял
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД – 49100 лв – 7.43% дял

Свързани фирми
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here