Кметът Ат. Стоянов продава имот на стадиона с начална цена 99 805 лв. за обществена сграда

Атанас Стоянов

Кметът на Сандански Атанас Стоянов иска да продаде апетитен имот в центъра на Сандански, точно при стадона. Той иска, съветниците да приемат пазарна оценка на поземлен имот с площ 1 199 кв.м. и начин на трайно ползване- незастроен имот за обществена страда, комплекс, в размер на 99 805 (деветдесет и девет хиляди осемстотин и пет) лв. и я определя за начална тръжна цена.

Вижте проекта за решение 1 към 1:

Предлагам да се вземе решение за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ поземлен тиот с идентификатор 65334.300.5409 по КЮ(Р на град Сандански.

Имотьт е включен в Списъка на недвижимите имоти за продажба през 2022г. [Приложение У, неразделна част от Програмата за управление и разпореждане с имотите — общинска собственост в община Сандански през 2022г., приетата с Решение № 25/10.0З.2022г. на Общински съвет — Сандански и допълнен с Решение N9 259/24.11.2022г. и предстои да бъде включен в Списъка на недвижимите имоти за продажба и през 2023г.

В изпълнение на чл.З6, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Сандански, бяха изготвени становище, пазарна и данъчна оценка за имота, които прилагаме.

Предвид гореизложеното предлагаме общинските съветници да вземат решение за продажба на имота и приемат изготвената пазарна оценка. Предлагаме следния проект за решение:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ № . …

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.З5, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.З6, ал.1 и ал.З и чл.76, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Сандански, общинският съвет

  1. Да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65334.300.5409 (шест, пет, три, три, четири, точка, три, нула, нула, тока, пет, четири, нута, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-8О/11.11.2011г на Изп. Директор на АГКК, -с адрес: град Сандански, ул. „Никола Вапцаров”, площ 1 199 (хиляда сто деветдесет и девет) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за обществена страда, комплекс, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 21, парцел З, съседи: 65334.300.3769, 65334.300.64, 65334.300.3800.
  2. Приема пазарна оценка на поземлен имот с идентификатор 65334.300.5409 по КККР на град Сандански, област Благоевград с площ 1 199 кв.м, начин на трайно ползване: незастроен имот за обществена страда, комплекс, в размер на 99 805 (деветдесет и девет хиляди осемстотин и пет) лв. и я определя за начина тръжна цена.

З . Определя депозит за участие в тьрга в размер на 10 000 (десет хиляди) лв.

  1. Възлага на кмета на община Сандански да проведе тьрга и да сключи договор за покупко-продажба сьс спечелилия.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Акт № 2597/02.11.2022г. за частна общинска собственост
  2. Скица на имота № 15-1253157-27.10.2022г.

З. Становище

  1. Пазарна оценка
  • Данъчна оценка

АТАНАС
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here