ОДМВР- Кюстендил: За 2022 год. са обявени за общодържавно издирване 66 лица. ПТП- та са 316, от тях 88 тежки с 10 убити

Директорът на ОДМВР ст. комисар Тодор Петров представи в началото на седмицата отчета на дирекцията за дейността през 2022 г. пред министърът на вътрешните работи и вицепремиер  Иван Демерджиев, зам.-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев, областният управител на Кюстендилска област Александър Пандурски, административният ръководител на ОП Камелия Стефанова, административният ръководител на АС Иван Демиревски, кметовете на общините от Кюстендилска област, директорите на РДПБЗН – Кюстендил, РДГП – Кюстендил, и РДГП – Драгоман, както и състава на дирекцията.

Групата на общоопасните престъпления в абсолютно изражение показва нарастване с 31 бр. Регистрирани са 419 бр. общоопасните престъпления, от които 347 бр. са разкрити – 82.82 %. Основна част в тази група отново заемат престъпленията по транспорта – 213 бр. (194 бр. за 2021 г.), разкрити от тях са 197 бр. –  92.49 %.

Палежите бележат намаление – регистрирани са 29 палежа, а през същия период на 2021 г. броят им е бил 32, разкрити са 5 бр. – 17.24%.

Посегателствата над МПС спрямо същия период на предходната година запазват броя си от 9 бр., от които 6 бр. са разкрити – 66.67%.

Престъпната дейност по линия “Наркотици” е свързана основно с притежание и разпространение на наркотични вещества (НВ).

На територията на ОДМВР – Кюстендил през 2022 г. са установени 117 престъпления, свързани с наркотици, а през 2021 год. – 103 бр., по които са образувани досъдебни производства. От установените 117 случая, 111 са за производство, притежаване, разпространение, пренасяне на наркотични вещества и 6 случая са за култивиране, отглеждане на НВ, като за 4 от тях са установени извършителите, засадили и отгледали наркотичните вещества. Разкриваемостта е значително увеличена от  57.43 % за 2021 г. на 91.89 %  за 2022 година.

На територията, обслужвана от ОДМВР – Кюстендил, през  2022 г. са иззети следните количества наркотични вещества (НВ):

–         Марихуана – 376,684 кг.

–         Хероин – 0,380 кг.

–         Синтетични наркотици – 29,271 кг. и  524 бр. таблетки

–         Амфетамин – 0,230 кг.

–         Кокаин – 0,005 кг.

–         Канабис зелена листна маса – общо 1022 стръка и иззети представителни проби 6,025 кг.

–         MDMA – 0,366 кг.

В резултат на положените усилия по противодействие на престъпленията, свързани с държане, разпространение и употребата на наркотични вещества на територията, обслужвана от ОДМВР Кюстендил, се наблюдава увеличение на случаите, образуваните ДП и задържани лица, свързани с престъпления с наркотични вещества.

В група “други криминални престъпления” са регистрирани 115 бр., от които разкритите са 50.43 %.

Като извършители по разкритите през 2022 г. 752 криминални престъпления /в т.ч. мин. год./ са уличени общо 693 лица, в това число 83 жени и 6 чужденци. Уличени са 2 малолетни лица и 42 непълнолетни лица. Броят на непълнолетните извършители съпоставен с 2021 г. бележи увеличение – 39 за 2021 г., а през 2022 г. – 42 бр., като  престъпленията, извършени от тях бележат завишение – 3 бр. Спад бележи броят на малолетните извършители – от 4 бр. за 2021 г. на 2 бр. за 2022 г., и спад при престъпленията, извършени от тях – от 2 за 2021 г. на 1 бр. за 2022 г. Броят на извършителите на престъпления от ромски произход бележи увеличение – 78 бр., при 73 бр. за 2021 г. В съучастие са извършени 50 бр. престъпления – 55 бр. за 2021 г. Намалява броят на извършители на престъпления с минали осъждания – 289 бр. (299 бр. за 2021 г.), като нараства броят на  престъпленията, извършени от тях –  347 бр. (334 бр. за 2021 г.).

По линия „Издирване“ от началото на 2022 год. са обявени за общодържавно издирване (ОДИ) 66 лица. Намерени за периода са 198 лица, обявени за ОДИ. На местно издирване са обявени и намерени 51 лица. С влезли в законна сила присъди е открито 5 лица, няма обявени за издирване лица. Остават за издирване 15 лица с присъди. Безследно изчезналите лица, издирвани от ОДМВР – Кюстендил са 32 бр.

През изтеклата 2022 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени общо 90  малолетни и непълнолетни лица. Взети на отчет са 33 лица, от тях 24 за извършени престъпления. Снетите от отчет лица са 35, от тях 19 лица са снети поради поправяне и 16 лица са снети от отчет поради навършване на пълнолетие и едно лице е изпратено на друго поделение.

От направения анализ на състоянието, динамиката и тенденциите на детската престъпност и на престъпленията извършвани от и срещу деца на територията на ОДМВР – Кюстендил, същата показва тенденция на устойчивост на извършените криминални престъпления от малолетни и непълнолетни лица в сравнение със същия период на 2021 година.

И през 2022 г. продължи работата по ефективно противодействие на икономическата престъпност. Особено актуална бе дейността, свързана с противодействие на корупцията във всички сфери на обществения живот и икономиката, противодействие на деянията ощетяващи бюджета, както и на злоупотребите със средства от ЕС.

През периода по икономическа линия е работено по 194 ЗМ, от тях като престъпления са регистрирани 144 бр. и са разкрити 58 бр. За съпоставка през същия период на 2021 г. са регистрирани 137 и са разкрити 43 икономически престъпления. Коефициентът на разкриваемост през 2022 г. е 40.28 %, при 31.39 % за 2021 г., увеличение с 8.89 пункта.

Най-голям дял заемат престъпленията против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система: през 2022 г. – регистрирани – 85 бр., коефициент на разкриваемост – 23%; през 2021 г. регистрирани – 63 бр., коефициент на разкриваемост – 19%.

Традиционно голям остава и броят на регистрираните документни престъпления: за 2022 г. – 35 бр. регистрирани, коефициент на разкриваемост – 62.86 %. През 2021 г. са регистрирани 46 бр. и разкрити 30.43% от тях.

През 2022 г. престъпленията против собствеността бележат намаление – 17 бр. регистрирани, от които 58.82 % са разкрити, за 2021 г. – 23 бр. регистрирани, като 34.78% от тях са разкрити.

През периода са извършвани регулярни проверки по линия „Акцизни стоки“. Установените и иззети количества акцизни стоки са 12 250 къса цигари без акцизен  бандерол,  2,01 кг нарязан тютюн, 1 349 литра алкохол без акцизен бандерол и 3 броя съоръжения за производство на алкохол, 4700 литра дизелово гориво, като са образувани 17 броя ДП по чл. 234 от НК.

Основни причини за мащабите на престъпната дейност са както членството на България в ЕС, което е свързано със значителния интерес към българските документи за самоличност, така и икономическата криза, принуждаваща значителна част от стопанските субекти да търсят начин да оптимизират разходите си. Това често става посредством съставянето и използването на документи с невярно съдържание и неистински документи. Като се отчете, че основен приоритет на МВР е борбата с корупцията във всички сфери на обществения живот, следва да се отбележи успешната работа на служителите, работещи по линията, които разкриха значителен брой корупционни престъпления с голяма обществена значимост.

Наблюдава се устойчивост  и на злоупотребите със средства на ЕС, като причината за това е, че тези средства са преобладаваща част от инвестиционния ресурс на обществото в момента.

Охранителна дейност, свързана с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността:

– опазване на обществения ред

През 2022 г. бе гарантиран правовия ред в областта и осъществено активно противодействие  на  конвенционалните форми на престъпност, посегателствата против личността и собствеността на гражданите в обслужваните от полицейските и младши полицейските инспектори (ПИ и Мл. ПИ) микрорайони.

Като основен инструмент за противодействие на престъпността се утвърди превенцията, както и продължи прилагането на доказано ефективните практики – засилване на полицейското присъствие на обществени места, провеждането на специализирани полицейски мероприятия, целенасочена работа с подрастващите и други уязвими групи от населението.

Положиха се усилия за подобряване на сътрудничеството с органите на местна власт и управление,  структурите  на  гражданското  общество  и  местното население за ангажиране на всички в мероприятия за противодействие на престъпността, поддържане на обществения ред и осигуряване безопасност на движението.

През отчетния период в ОДМВР Кюстендил се създаде организация за изпълнение на отговорностите на МВР на територията, обслужвана от Дирекцията, при подготовката и произвеждането на избори за народни представители на Република България на 02.10.2022 г.

Изготвени бяха планове за дейността на ОДМВР Кюстендил за гарантиране на сигурността, противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, опазване на обществения ред и охрана на изборния процес, в периода на подготовка и при произвеждане на изборите. Сформирани бяха екипи за проверка на сигнали за престъпления против политическите права на гражданите в Областната дирекция и Районните управления при ОДМВР Кюстендил. Ежедневно се осъществяваха контакти с Окръжна прокуратура Кюстендил, Районна прокуратура Кюстендил и Районна прокуратура Дупница, относно получаването и работата по сигнали  за  купуване на гласове. 535 служители на МВР бяха ангажирани в Кюстендилска област за охрана на секционните избирателни комисии (СИК) и за обезпечаване сигурността на изборния процес. Без нарушения бе осъществена охраната на СИК при произвеждане на изборите. Без инциденти бе извършено съпроваждане транспортирането на изборните книжа на СИК до РИК, ОИК и към Централната избирателна комисия (ЦИК).

В резултат на добрата организация на работата по обезпечаване на изборния процес, изборите на територията, обслужвана от ОДМВР Кюстендил приключиха без нарушения на обществения ред.

В ОДМВР за нарушения на изборния процес в Кюстендилска област за изборите за народни представители в 48-мо Народно събрание на Република България са постъпили 9 сигнала. Образувани са 7 преписки, 1 БП и 1 ДП . Съставени са 55 предупредителни протоколи по ЗМВР.

Звената за патрулно постова  дейност (ППД) и служителите от “Териториална полиция” (ТП) са основен ресурс за охрана на обществения ред, с които се организира изпълнението на голяма част от основните задачи на полицията.

Съществен индикатор за дейността на охранителния състав е броят на участията в масови мероприятия.

Служителите, осъществяващи ППД, през 2022 г. са реагирали на 10450 сигнали. Охранявали са 98 масови мероприятия. През годината са проведени 254 полицейски операции. Издадени са 91 писмени полицейски разпореждания и 1263 протоколи за предупреждение. Участвали са в разкриване на 145 престъпления. Със сили на РУ са конвоирани 121 лица. Съставени са 5563 актове и фишове за установяване на административни нарушения. Извършени са 37849 проверки за установяване на самоличността и 22925 – на ППС.

Служителите от „Териториална полиция” са участвали в охраната на 183 масови мероприятия –– участвали общ брой служители – 858. Проведените са 443 СПО, в които са участвали 1224 бр.  служители. Оказани са 1853 бр. съдействия на държавни и обществени организации.

През 2022 г. от ТП са приключени 22850 преписки. От тях: ЗМ – 158 бр., прокурорски – 1935 бр., явни – 16553 бр., връчени НП, ел. фишове, призовки и други – 4060 бр.

Изготвени са 2574 бр. предупредителни протоколи съгласно чл. 65 от ЗМВР и 165 бр. полицейски разпореждания съгласно чл.64 от ЗМВР. Докладните записки за ЛПИ са 1080 бр.

Разкрити с участие на служители от ТП са 252 престъпления, от тях 125 лично разкрити и 127 участия в разкриване. Задържани са 60 лица. Принудително са доведени 52 лица по НПК. Извършени са 219 проверки в местата за обществен подслон. Проверени са 526 обекти по ЗЧОД. Проверените лица по ЗОБВВПИ са 4106. Проверени са 176 чужденци, пребиваващи в областта.

– осигуряване на безопасността на движението по пътищата

През 2022 година на територията, обслужвана от ОДМВР Кюстендил, са регистрирани общо 316 пътно-транспортни произшествия, от които 88 са тежки с 10 убити и 123 ранени граждани.

В сравнение с същия период на 2021 година общият брой произшествия е със 19 бр. по-малко, тежките ПТП са с 3 бр. по-малко, убитите са със 7 повече и ранените с 8 повече.

Най-голям дял имат ПТП от вида “сблъскване между МПС”, които са 34.18 % от общия брой и с най-голям брой ранени – 65 бр. При произшествие от вида „блъскане на пешеходец“ има 20 ранени граждани. Основната причина за възникване на ПТП си остава нарушенията на водачи на МПС – 94.30% от общия брой ПТП, 100 % от убитите и 98.37 % от ранените.

Определящо влияние върху характеристиката на пътно-транспортната обстановка на територията, обслужвана от ОДМВР Кюстендил, оказва преминаването на двата първокласни  международни пътя:  І-1 по европейска номерация  Е-79 и първокласен път І-6 с европейска номерация Е-871. Завършването на строителство  на АМ “Струма” до гр. Благоевград промени значително характеристиките на ПП І-1 (Е 79).

Общият брой констатирани нарушения от младши автоконтрольорския състав в региона за 2022 г. са 44268 бр. За тези нарушения са съставени 6657 бр. АУАН, 9555 бр. фиша и 25414 бр. ел. фиша. В сравнение с 2021 г. констатираните нарушения са с 8829 бр. повече, съставени са 1052 бр. АУАН повече, фишовете са с  1761 бр. повече и  ел. фишовете са с 6406 бр. повече.

Най-масовите нарушения са: превишаване на разрешената скорост – 25732 бр., нередовни пътни документи – 3416 бр., неправилно спиране и паркиране – 1942 бр., неизползване на обезопасителен колан или каска – 2447 бр. и др. Сериозен проблем остава управлението на МПС от неправоспособни водачи – 215 бр.

За грубите нарушения са образувани полицейски производства по чл. 343 “б” от НК – управление на МПС след употреба на алкохол  над 1.2 промила – срещу 170 водача-нарушители (145 за миналата година).

Издадените НП през 2022г. в сектор “Пътна полиция” при ОДМВР – Кюстендил са 2534 бр.

Превантивна дейност  

През 2022 г. в ОДМВР Кюстендил са проведени редица превантивни мероприятия. Разработени и реализирани са работни карти по различни проблеми.

Изготвени са съвместни планове за противодействие на престъпни действия на местно ниво на територията на общините в областта. Набелязани са конкретни мерки. Сформирани са комисии и ежемесечно се провеждат заседания. Разработени са 6 бр. работни карти за решаване на проблеми на местната сигурност и обществен ред през 2022 г. Изпълнени са заложените в целите за дейността на ОДМВР основни дейности по съответната мярка в срок (по отчетни периоди) и са постигнати очакваните резултати. Предприети са мерки по ограничаване трафика, производството и разпространението на наркотични и психотропни вещества, ограничаване на битовата престъпност, противодействие на нелегалната миграция и незаконното превеждане през граница, противодействие на тероризма и радикализацията. Предприети са действия по оптимизиране на взаимодействието на служителите от ОДМВР Кюстендил с органите на следствието, прокуратурата, съда и местните органи на власт. Изпълнени се задачите, произтичащи от Стратегията за работа на полицията в близост до обществото.

През 2022 г. служители към РУ – Кюстендил, осъществиха множество дейности във взаимодействие с местната общинска власт и най-вече със звено „Общинска охрана” Кюстендил. Благодарение на това взаимодействие беше осъществена охраната на множество мероприятия и не беше допуснато извършване на нарушения и престъпления.

Редовно се уведомяват регионалните средства за масова информация с рисковете и тенденциите за пътнотранспортния травматизъм в региона, особено при влошени атмосферни условия.

 

Миграция

През 2022 г. от страна на ОДМВР – Кюстендил на територията обслужвана от група “Миграция”  няма установени лица превишили срока на пребиваване, установени са 7 бр. незаконно пребиваващи граждани на територията обслужвана от група „Миграция“ ОДМВР – Кюстендил, на  същите са  издадени ПАМ „Принудително настаняване на чужденец в звено за краткосрочно настаняване“ при СДВНЧ към дирекция “Миграция” – МВР.

През изминалия отчетен период на 2022 г. не се отчита тревожен нелегален миграционен натиск, както и рязко увеличение на броя на лица чужди граждани, чиято крайна цел е последващо преминаване както в посока РС Македония или Р Сърбия, с крайна цел  друга страна държава – членка на ЕС. Ежемесечно се изготвят справки до Агенция “Фронтекс” за установените незаконно пребиваващи чужденци.

Проведени са 780 интервюта във връзка с подадени заявления за предоставяне право на продължително и постоянно пребиваване с чужди граждани. Чужденците получили разрешение за продължително пребиваване през 2018 г. са 245 души, а през 2019 г. са 281 души – завишение с 15 %. Кандидатстващите за постоянно пребиваване от 550 души за 2018 г. са намалели на 196 души –  намаление с повече от два пъти.

Във връзка с войната в Украйна и бежанците, които получиха международна закрила, в частност на територията на ОДМВР Кюстендил има организирани четири пункта за регистрация за временна закрила на чужденци бягащи от Украйна. За Кюстендил в пункта на група „Миграция“ са регистрирани общо 72 лица с временна закрила , от тях 36 жени , 11 мъже и 25 деца. Към момента намиращите на територията на гр. Кюстендил са се интегрирали и няма случаи при които е необходимо държавата да се грижи за тяхното настаняване.

През периода, чужденците получили разрешение за продължително пребиваване са 324 бр., а чужденците получили разрешение за постоянно пребиваване са 96 броя.

Извършените проверки на частен адрес по искане за виза за дългосрочно пребиваване, както и във връзка с подадени заявления за предоставяне право на продължително и постоянно пребиваване на чужди граждани  са  общо  595 броя.

През посочения отчетен период са проведени 25 броя СПО, по противодействие на незаконната миграция, като в хода на проведените СПО са извършени общо 369 бр. проверки на места за обществен подслон, проверени са общо 198 бр. пътници на влакове, автобуси и МПС. В местата за обществен подслон са проверени са общо 36 бр. лица чужди граждани.

 

Досъдебно производство.

През 2022 г. разследваните досъдебни производства (ДП) са 2438 броя, като бележат увеличение спрямо предходната година, когато броят им е 2261 броя.

– бързи производства 205 броя, по общ ред 2233 броя, в това число 76 броя възобновени дела, 30 броя върнати от съд за събиране на нови доказателства, 433 броя останали от минал период и преобразувани от бързи производства 137 броя;

– брой останали неприключени от минал период – 467 броя досъдебни производства, в това число 458 разследвани по общ ред и 9 броя бързи производства;

– брой новообразувани –  1635 броя по общ ред,  212 броя бързи производства, 110 броя възобновени дела и 29 броя върнати от съд дела за събиране на нови доказателства.

Общ брой приключени досъдебни производства (БП, ДПОР), изпратени в прокуратурата:

За 2022 г. – 1925 броя в това число и 205 броя бързи производства, от тях:

– с мнение за предаване на съд на обвиняемите –  608 броя;

– с мнение за прекратяване на наказателното производство –  783 броя;

– с мнение за спиране на наказателното производство –534 броя;

– общ брой, приключени в законов срок – 1925  броя;

– общ брой, приключени извън законовия срок – няма;

– остават на производство – 528 броя в това число 513 броя по общ реда и 15 броя бързи производства;

Общият брой на ДП, върнати от прокуратурата е 30 броя ДП, който е по – голям в сравнение с върнатите досъдебни производства през съпоставеният период на 2021 г. – 23 броя.

Установява се повишаване на броя на разследваните бързи производства, като бързи производства се образуват и водят както за управление на МПС след употреба на алкохол и за държане на акцизни стоки без бандерол, така и за управление на МПС след употреба на наркотични или упойващи вещества, управление на нерегистрирани МПС или с табели неиздадени от съответен орган или за съответно МПС, в определени казуси за държане на наркотични вещества, кражби, унищожаване и повреждане.

През 2022 г. служителите на отдел „Разследване“ са работили по общо 2438 досъдебни производства, от които 205 бързи производства и са приключени  1925 броя досъдебни производства. Средната натовареност за 2022 г., при работили 34 служителя е 71.7 досъдебни производства на служител при годишна средна натовареност  за предходни отчетни периоди както следва, през 2021г . – 64.6 броя досъдебни производства на служител, през 2020 г. 66.3 броя досъдебни производства на служител.

Във всички звена на отдел „Разследване“  при ОДМВР Кюстендил се ползва програмен продукт за случайно разпределяне на постъпилите досъдебни производства, с оглед индивидуалната натовареност на всеки един разследващ полицай в съответното звено. Прилагането на продукта, при спазването на правилата, гарантира обективност в определянето на съответен разследващ полицай и равномерност в индивидуалната натовареност на служителите.

Съществува добра координация между служителите от отдел „Разследване“, оперативните служби и прокуратурите, като ефективно се прилага екипният принцип на работа в досъдебното производство.

Важно значение за настоящата и бъдеща работа на служителите в отдела има добрата комуникация и взаимодействие с Окръжна прокуратура Кюстендил, Районна прокуратура Кюстендил и териториално отделение Дупница. Провеждат се периодично и на всяко тримесечие работни съвещания при административен ръководител на ОП – Кюстендил с участието на административен ръководители на РП – Кюстендил с оглед балансиране на натовареността на следствените органи в съдебният район, като сме отправили предложение за по широко прилагане на чл. 194, ал. 1, т. 4 от НПК /възлагане на дела на следовател/. Необходимо е законодателно разширяване на кръга дела подсъдни на следовател. Налице е подчертано нежелание на наблюдаващите прокурори да възлагат за разследване дела на следовател. По-скоро, възлагането на дела на следовател е в резултат именно на тези провеждани срещи, а реално дела с фактическа и правна сложност се възлагат за работа на разследващ полицай.

 

Изводи и установени в резултат на анализа тенденции

През 2022 г. на база създадената организация в оперативно-издирвателната дейност са постигнати добри резултати в противодействието на криминалната престъпност. Разкриваемостта в ОДМВР е увеличена с 17.03 пункта пункта, като едновременно с това е налице минимално увеличение в динамиката на криминалната престъпност със 0.62 % спрямо 2021 г. Икономическата престъпност бележи увеличение с 4.86% спрямо 2021 г., като разкриваемостта й е увеличена с 8.89 пункта.

Престъпленията против собствеността на гражданите бележат снижение, което се очертава като тенденция през последните години. При кражбите се отчита значително снижение в нивото в сравнение с предходната година.

Постигнати са добри резултати по противодействието на престъпленията свързани с наркотици в региона – 90.60 % от регистрираните престъпления са разкрити.

Разкриваемостта на извършените през 2022 г. грабежи е  71.43 %.

Регистрирано е 1 довършено умишлено убийство, което е разкрито.

През 2022 г. са регистрирани 29  палежи на територията на ОДМВР-Кюстендил, при 32  за предходната година. Коефициента на разкриваемост е нараснал с 11 пункта в сравнение със същия период на предходната година.

Посегателствата над МПС запазват броя си (9 броя), като разкриваемостта спрямо предходната година бележи увеличение с 33 пункта.

Предприети са мерки за привеждане в известност и респектиране на активния криминален контингент.

През отчетния период бе гарантиран правовия ред в областта и осъществено активно противодействие  на  конвенционалните форми на престъпност, посегателствата против личността и собствеността на гражданите.

През 2022 г. броя на регистрираните икономически престъпления против собствеността бележи спад с 6 бр., а разкриваемостта бележи увеличение със 24 пункта. Броят на документните престъпления също бележи спад (регистрирани 35 бр., спрямо 46 бр. за 2021г.), като разкриваемостта бележи значително увеличение – 62.86% (спрямо същия период на 2021 г. с 30.43 пункта).

Ст. Комисар Тодор Петров – директор на ОДМВР, в заключение се обърна към служителите с думите:

Колеги, благодаря ви за усилията, за доброто взаимодействие между службите, за да бъдат добри и резултатите от труда ни. Сигурен съм, че професионализмът ви ще води до още по-добри резултати, за да бъдат сигурни и удовлетворени от нашата работа гражданите на Кюстендилска област. Благодаря за доброто взаимодействие с органите на местна власт и резултатната комуникация с Прокуратурата,  което също се отразявана ефективността на работата ни.

Сигурен съм, че натрупания опит от често провежданите избори през последните 2 години ще бъде от полза и при предстоящите избори – парламентарни и местни, да не допуснем да бъдат нарушени политическите права на гражданите.

Усилията ни през 2023 г. ще бъдат насочени към изпълнение на основните дейности, определени от разработените годишни цели на Министерството на вътрешните работи.

Бъдете здрави! Желая успех по всички направления на дейността ни в интерес на гражданите!
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here