„Грижа в дома в община Симитли“ е новия социален проект за 75 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания

Община Симитли кандидатства по нов социален проект с наименование „Грижа в дома в община Симитли“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Грижа в дома“.

Целта на Проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. С този Проект Общината ще има възможност да осигури, без прекъсване, предоставянето на почасови мобилни здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора и да продължи алтернативната подкрепа в общността чрез предоставянето на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа.

Идеята на проекта е да надгради реализираните дейности и резултати по проект „Патронажна грижа + в община Симитли”, финансиран по ОПРЧР 2014 – 2020 година.

Съгласно условията за кандидатстване за Община Симитли, максимално допустимият брой потребители е 75 лица от целевата група – възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

При одобряване на проекта, се предвижда да бъдат назначени лични асистенти, медицинска сестра, домашни помощници и психолог, които ще предоставят социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

За период от 12 месеца, наетият персонал ежедневно ще изпълнява услуги като: закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите. Ще се съдейства за провеждане на  консултации със специалисти профилактика на здравето и социално значими заболявания, медицинска грижа, помощ в организиране на ежеднeвните дейности свързани с поддържане на лична хигиена и хигиена на дома, психологическа подкрепа и консултация.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here