Областният управител инж. Ал. Пандурски насрочи консултациите за РИК – Кюстендил на 5 февруари

Инж. Александър Пандурски

Областният управител инж. Александър Пандурски насрочи провеждане на консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия – Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Консултациите са насрочени за 05.02.2023 г. (неделя), от 10:00 часа, в залата на ІІ етаж – сградата на Областна администрация – Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44.

При консултациите партиите и коалициите следва да представят, съгласно чл.60, ал.3 и чл. 65, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 1584 –НС от 02.02.2023г. на ЦИК:

– писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

– заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.01.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

– пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

– копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай, че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

– предложение/списък на партиите и коалициите за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията ѝ повече от 10 дни;

– декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към Решение №1584-НС/02.02.2023 г.)
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here