Съдия Чавдар Тодоров: През 2022 г. са съдени 330 лица, от които 325 са осъдени! Разгледани са 4486 дела, несвършените са 542

Съдия Чавдар Тодоров

Висока натовареност и качествена работа, отличават работата на Районен съд – Кюстендил през 2022 г.

 

Висока оценка за качеството на работата на съдиите от Районен съд – Кюстендил даде административният ръководител, съдия Чавдар Тодоров, по време на представянето на годишния отчет за 2022 година. Съдът работи в намален съдийски състав през целия период. С решение на ВСС е обявен конкурс за първоначално назначаване на съдии – 2 щатни бройки.

В Районен съд – Кюстендил са разгледани 4486 дела през 2022 г., от които несвършени 542 дела и 3944 постъпили през годината дела. Свършени са 4010 дела – 89,39%, като от тях  3464 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 86,38%. Сравнителната статистическа таблица за последните три отчетни периода сочи, че постъпленията на делата относително се запазва, с изключение на 2021 г., когато са постъпили с 112 дела повече спрямо 2020 г. и 220 дела спрямо 2022 г. Наблюдава се намаление на броя на висящите в края на периода дела.

През 2022 г. са разгледани 1652 наказателни дела, от които несвършени 156 дела и 1496 постъпили дела. Свършени са 1465 дела – 88,68%, като от тях 1244 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 84,91%. Със съдебен акт по същество са приключили 1081 дела – 73,79%, като в края на отчетния период са останали несвършени 187 дела.

Предвид горепосочените данни и работата на съда в намален съдийски състав следва да се даде положителна оценка на работата на съдиите от наказателно отделение, посочва в доклада си съдия Тодоров.

В Районен съд – Кюстендил са разгледани 377 Наказателно от общ характер дело /НОХД/, от които несвършени 61 дела и 316 постъпили дела. Свършени са 330 дела – 87,53%, като от тях 270 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 81,82%. Наблюдава се увеличение на постъпленията на дела от този вид, които за 2022 г. са с 93 дела повече спрямо 2021 г. и 67 дела спрямо 2020 г. Отчита се намаление на неприключилите дела в края на периода.

По видове:

За извършване на общоопасни престъпления – 90 бр. дела или 28,48%, от тях състави на придобиване и държане на наркотични вещества – 27 бр.

За извършване на престъпления против собствеността – 38 бр. или 12,03%.

За извършване на престъпления против личността – 11 бр. или 3,48%.

За извършване на престъпления против стопанството – 12 бр. или 3,80%.

За извършване на престъпления против брака, семейството и младежта – 11 бр. или 3,48%.

За извършване на престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации – 145 бр. или 45,89%.

За извършване на документни престъпления – 7 бр. или 2,22%.

За извършване на престъпления против реда и общественото спокойствие – 2 бр. или 0,63%.

Три дела – 0,95% са върнати на прокурора за доразследване, както и 1 дело по чл. 78а от НК.

34 НОХД са приключили с постановена присъда – 29 от тях с осъдителна и 5 с оправдателна присъда. Следва да се вземе в предвид и това, че по 288 дела производствата са приключили със споразумение за прекратяване на наказателното производство, представляващо практически влязла в сила присъда, при което общият брой на осъдителните присъди възлиза на 317 броя, представляващи 84,08% от делата за разглеждане и 96,06% от приключените дела.

През 2022 г. в съда са разгледани 392 АНД по ЗАНН. От вида Административно наказателно дело /АНД/ най-голям е броят на разгледаните наказателно – административни дела по приложението на Закона за движение по пътищата, в т.ч. КАТ – 148 дела, Закон за МВР – 109 дела, по Закона за митниците – 4 дела, НАП – 11 дела и Общини – 12 дела, а по приложението на други закони, предвиждащи налагането на административни наказания – 108 дела.

През 2022 г. са съдени 330 лица, от които 325 са осъдени, в т.ч. 4- ма непълнолетни. Оправдани са 5 лица – 1,54%. Наказание „лишаване от свобода“ до 3 години е наложено на 265 лица, като по отношение на 221 от тях е приложен чл. 66, ал. 1 от НК / изпълнението на наказанието е отложено за изпитателен срок от време /. Наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 15 години е наложено на 2 лица, на 19 е наложено наказание „глоба“, на 25 – „пробация“ и на 14 лица  е наложено друго наказание.

През 2022 г. са обжалвани 182 акта на РС – Кюстендил (2021 г.- 217, 2020 г. – 214), което съставлява 12,42% от свършените дела. През отчетния период са върнати от инстанционен контрол 161 съдебни акта, от които потвърдени 113 – 70,19%, изменени – 7 – 4,35% и отменени – 41 – 25,47%.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад няма резултат от обжалването и протестирането на всички съдебни актове, поради което анализът е непълен, а би се оказал и неточен, но на база резултата от върнатите дела може да се даде положителна оценка на работата на съдиите от наказателно отделение, коментира председателят на РС – Кюстендил, съдия Чавдар Тодоров.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here