10 000 лв. на месец дава кмета Ил. Стоянов за обезпечаване на нощни аптеки в Благоевград, по 306 лв. на дежурство

Илко Стоянов

Общински съвет даде съгласието си за обезпечаване на дежурствата на нощни аптеки в Благоевград с 306 лв. на дежурство.Стоянов въвежда практика по гръцки образец. „Ние ще бъдем добър пример пред другите градове.“- убеждава кметът. Коментарите в зала бяха от „цената е висока до цената е добра, но защо не попитахме жителите на града“. Вижте дебатите и изявлението на кмета:

На днешното първо редовно заседание за тази календарна година, Общински съвет Благоевград постанови 42 решения.

С 31 гласа „ЗА“ общинските съветници дадоха положителен вот по предложението на кмета на община Благоевград, относно осигуряване на средства за обезпечаване на дежурствата на нощна аптека в града ни.

Местните парламентаристи дадоха съгласие община Благоевград да обезпечи нощните дежурства на  аптеките в размер на 306 лева за дежурствата през 2023 г. и упълномощи кмета да сключи договор с аптеките, които ще поемат нощните смени.

В началото на заседанието председателят Радослав Тасков представи отчет за Отчет за дейността на Общински съвет Благоевград за периода 01.07.2022 година до 31.12.2022 година, в който се посочва, че за периода са проведени 9 заседания, от които 5 редовни, 3 извънредни и 1 тържествена сесия. Броят на взетите решения от общинския съвет за отчетния период е 321.

Местните парламентаристи гласуваха единодушно и по предложението на Георги Иванов – общински съветник към Общински съвет Благоевград, относно отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 5 000 лева на Лиляна Кирилова Илиева.

Тя е млада семейна жена, с малко дете, която от три години се бори с коварно онкологично заболяване. До момента е преминала две операции, 25 лъчетерапии и 16 химиотерапии, подлагана е на експериментално лечение във Франция, но за съжаление всичко до момента не дава желания резултат. Сега надеждата й е за имунотерапия в Турция. Цената за лечението ѝ е непосилна за нея и семейството ѝ.

На редовното заседание на местния парламент, общинските съветници дадоха положителен вот и за предложението от Кмета на община Благоевград, относно кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на населени места на територията на Община Благоевград“ по процедура за директно предоставяне на средства „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ (Покана 1), с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Общинските съветници дадоха съгласие и за изработване на инвестиционен проект за:

„Пристрояване, основен ремонт и внедряване на мерки за подобряване енергийната ефективност на сградата на Второ основно училище „Димитър Благоев“, с намалени отстояния, съгласно чл. 26 ал. 6 от Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата /Наредба № РД-02-20-3/ и в отклонения от правилата и нормативите, съгласно § 9 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /Наредба № 7/.

 

Също така местните парламентаристи  се произнесоха по предложение за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

  • Изменение на плана за регулация (ИПР) за обединяване на УПИ XI-603.478, кв. 35 по плана на IV микрорайон, Благоевград и паркинг с о.т.73г – о.т. 73д – о.т. 73е – о.т. 78 – о.т. 79 в нов УПИ XI, кв. 35 по плана на IV микрорайон, Благоевград, отреден за имот с нов идентификатор 04279.603.532 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за медицински дейности и паркинг“.

 

  • План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ XI-603.532, кв. 35 по плана на IV микрорайон, Благоевград, имот с идентификатор 04279.603.532 по кадастралната карта Благоевград – ново свободно застрояване и запазване режима на сгради, съгласно разрешения за ползване № СТ-05-1294/10.09.2014 г., № СТ-12-224/24.03.2008 г. и № СТ-05-656/03.06.2010 г., издадени от ДНСК.

С 26 гласа „ЗА“, 4 „Против“ и 5 „Въздържал се“ общинските съветници дадоха зелена светлина за изграждане на паркинг пред болница „ПУЛС“ в Благоевград.

След изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков закри първото редовно заседание за 2023 година.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here