ОбС- Костенец чака одобрение по проект Ехергийна ефектовност за ремонт на ОУ “Христо Смирненски” в Момин проход

На свое редовно заседание днес, Общински съвет-Костенец разгледа общо 21 точки по приетия дневен ред.
На заседанието присъстваха: Йордан Ангелов-кмет на община Костенец, Маргарита Минчева – зам.- кмет на общината, общински съветници, кметове и кметски наместници, директори на общински предприятия, специалисти от администрацията и граждани.
С решение на Общински съвет – Костенец бе прието предложение на г-н Йордан Ангелов относно кандидарстване на община Костенец с проект по процедура №BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност “Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от ПРСР 2014-2020г.
Така в случай, на одобрение, в сградата на ОУ “Христо Смирненски”, гр. Момин проход, ще започнат ремонтни дейности, насочени към подобряване използването на енергия от възобновяеми източници, ремонт на ел. инсталация и осветлението, подмяна на компроментирана дограма и т.н.
Отново по инициатива на г-н Йордан Ангелов бе прието предложение относно Годишен отчет за изминалата 2022-ра година за изпълнение по Програмата за управление на Община Костенец, който бе представен публично само преди няколко дни в конферентната зала на Общинска администрация гр. Костенец.
Общински съвет- Костенец също представи свой отчет.
Йордан АнгеловВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here