Съветниците в Радомир се наведоха пред Пл. Алекиев, дадоха на „Еко Микс Инвест“ ЕООД да прави фотоволтаици след показен бунт

Пламен Алексиев лети в предизборната кампания все едно, че е кандидат за деутат, с водача на листата Кирил Ананиев са рамо до рамо.

Изненадващо общинските съветници в Радомир наведоха глави след остри скандали и дадоха съгласие пред кмета Пламен Алексиев да подготви документите за промяна предназначението на имоти по искане на фирма „Еко Микс Инвест“ ЕООД за изграждане на фотовултайчен парк. Как става това? Съветниците да не би да са фуронджийски лопати? – питат жители на Радомир, узнали за промяната в поведението на съветниците на последното заседание. Под натиска на съветниците на 1 май 2022 година кметът Пламен Алексиев се видя принуден да оттегли две докладни, отново за промяна на предназначението на земи с цел издаване на ПУП, за определяне на площи и трасета, за издаване на изменения на кадастралната карта и регистър и учредяване на право на строеж на фотоволтаици в Червена могила, Борнарево и Прибой на „Еко микс инвест” ЕООД, но на последното заседание за годината се завъртяха на 180 градуса. Тази фирма отново се води като гравитираща към Георги Милев. Иначе управител е Теодора Георгиева, съдружник се води Деян Андонов.

Ето и решението:

Общински съвет-Радомир на свое заседание, проведено на 29.12.2022г., обсъди
първа точка от дневния ред–Докладни записки,Докладна записка, вх.№С321/19.12.2022 г., относно приемане на решение за разрешаване изработването на
изменение на общия устройствен план на Община Радомир и на ПУП-план за
регулация и план за застрояване за ПИ с идентификатор 80488.23.16 в
м.“Айдуковото“ по КККР на село Червена могила и промяна на предназначението на
имота от „нива“ в „за ФВЕЦ до 30 МW“ в устройствена зона „Предимно
производствена зона“ – „Пп“,с вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир,
както и становищата на ПК „Обществен ред, законност, местно самоуправление и
общинска собственост“ и ПК „Стопанска политика, земеделие, гори, екология,
устройство на територията, строителство и транспорт“.
След станалите разисквания и извършеното гласуване, на основание
чл.134, ал.1,т.1 от ЗУТ, Общински съвет-Радомир прие
Р Е Ш Е Н И Е № 277
На основание чл.134, ал.1,т.1, както и чл.135, ал.1 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР НЕ ПРИЕМА да бъде изработено
изменение на Общия устройствен план на Община Радомир и на
ПУП за имот с идентификатор 80488.23.16 в м.“Айдуковото“ по
КККР на село Червена могила за изграждане на ФВЕЦ с
ел.подстанция, индустриална система за съхранение на
електроенергия, както и прилежаща техническа инфраструктура
за присъединяване на ФВЕЦ към електропреносната мрежа високо
напрежение.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението на Общинския
съвет по чл.124 и чл.124а не подлежи на оспорване.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на гласуването – 16/
/”за”- 11,“против”- 3, “въздържал се”-2/
СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/
Председател на
Общински съвет-Радомир

ОбС Радомир въстана срещу кмета Алексиев, спъна го да даде за жълти стотинки имоти на любима фирма
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here