Пламен Алексиев вдигна таксите за смет в Радомир, съветници и граждани са пълен пас, ще харчи 3 025 592 лв. за чистотата

Общинските съветници в Радомир Дадоха на кмета Пламен Алексиев 3 025 592 лв. за поддържане на чистотата в града, която е под всякаква критика, селата са превърнати в бенища, но все едно в радомир не живеят хора, всички са пълен пас, съветниците също са като онемели, всички си получават заплати явно за да слушат градоначалника, а не да защитават интересите на хората, пишат на редакционните ни имейли Тодорка Стефанова, Петя Бакалова и др. Таксата за битови отпадъци бе повишена, тя се определя на база данъчната оценка на имота и за града тя е 5,6 на хиляда при 5 за 2022 година. Таксата за имоти извън града е определена на 9,5 промила при 9 за настоящата година. За нежилищни имоти и предприятия за 2023 г. тя ще е 7,5 промила.

Ето и решението:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР:
I. ОДОБРЯВА план – сметка за необходимите разходи по
поддържането на чистота на територията на Община Радомир
за 2023 г. за всяка дейност поотделно, както следва:
1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталации и съоръжения за третирането им , с изключение на
разделното събиране, предварителното съхраняване и
транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в
управлението на масово разпространени отпадъци по ЗУО –
1 285 836,00 лв.
2.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депа за БО и/или други
инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или
обезвреждане на битови отпадъци включително отчисленията по
чл. 60 и 64 от ЗУО – 1 515 341,00 лв.
3.Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковете и други територии от населените места и
селищните образувания в общината, предназначени за обществено
ползване – 224 415,00 лв.
Необходими средства за 2023 г. – 3 025 592,00 лв.
ІІ. Като основа за определяне на такса битови отпадъци се
приема данъчната оценка на недвижимите имоти, определена по
смисъла на чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ.
В Закона за местните данъци и такси, законодателят е
постановил “Таксата за битови отпадъци” да бъде определена в
левове според количеството на битовите отпадъци. Когато не
може да се установи количеството на битовите отпадъци,
размерът на таксата се определя в левове на ползвател или
пропорционално върху основа, определена от общинския съвет
/чл. 67 ЗМДТ/.
Ползването на основа, която е различна от данъчната
оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или
пазарната им цена, с изменението на Закона за местните данъци и
такси, обнародвано в ДВ бр. 88 от 03.11.2017 г., е отложено за 2022
г., с изменение от 17.02.2021 г. ДВ бр. 14 е отложено за 1 януари на
втората година, следваща публикуването на резултатите от
преброяването на населението и жилищния фонд в Република
България през 2021 г. Прилагането на друг вид основа за облагане с
такса, образецът и редът за изготвянето на план сметката, ще се
определят с наредба на Министерския съвет до 31.03.2021 г., а с
изменение от 17.02.2021 г. Министерският съвет приема наредбата
до 31 март на годината, следваща публикуването на резултатите
от преброяването на населението и жилищния фонд в Република
България през 2021 г.
Поради обстоятелството, че различните субекти –
физически лица и предприятията за жилищните имоти, имат
различни потребителски нужди и ползват общи съдове,
справедливо е да се определи размера на таксата битови
отпадъци пропорционално върху данъчната основа. Това е в
съответствие с чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, съобразявайки се с
нормите на чл. 7 и чл. 8, ал. 1, т. 3 от закона и не противоречи на
разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ.
Залегналият основен принцип за справедливост и
съразмерност при определяне на таксите е продиктуван и от
факта, че битовите отпадъци се изхвърлят в общи съдове от
живущите.
Друг мотив за избора и начина за определяне на таксата
за битови отпадъци, е невъзможността да се определи, според
документите за собственост и адресната регистрация на
собствениците или ползвателите на имота, дали те
действително са ползватели на същия, колко членове на
семейството го обитават, за да е налице принципа на
справедливо разпределение според количеството битови
отпадъци, които се генерират.
Мотивите за избора на основа, върху която да се определя
таксата за битови отпадъци са следните: цели се по – голяма
справедливост при определяне и заплащане на таксата за битови
отпадъци, като размера в случая е пропорционално върху
данъчната основа. Размерът на таксата не може да се определи на
ползвател, поради невъзможността да се установи обективното
количество на битовите отпадъци на всеки потребител. Освен
това различните субекти имат различни потребителски нужди.
Предвид на изложеното Общинският съвет счита, че следва да
определи данъчната оценка на недвижимите имоти за основа за
определяне на размера на таксата за всеки конкретен имот. Този
начин е справедлив, тъй като данъчната оценка е един обективен
критерий.
ІІІ. Информацията по т. ІІ се предоставя от отдел “Местни
данъци и такси” при Община Радомир.
ІV.ОПРЕДЕЛЯ такса “битови отпадъци” за периода от
01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. за всяка услуга поотделно в размер,
както следва:
4.1. За жилищни, нежилищни, вилни и незастроени имоти на
граждани, както и за жилищни имоти на предприятия на
територията на град Радомир – 5,6 ‰ върху данъчната им оценка.
Разпределението на промила по видове услуги е:
-за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,0 ‰
-за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 1,7 ‰
– за чистотата на територията за обществено ползване –
1,9 ‰
4.2. За жилищни, нежилищни, вилни и незастроени имоти на
граждани, както и за жилищни имоти на предприятия извън
територията на град Радомир – 9,5 ‰ върху данъчната им оценка.
Разпределението на промила по видове услуги е:
-за сметосъбиране и сметоизвозване – 3,5 ‰
-за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 4,1 ‰
-за чистотата на територията за обществено ползване – 1,9

4.3. За нежилищни имоти на предприятията – 7,5 ‰ върху
данъчната им оценка.
Разпределението на промила по видове услуги е:
-за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,5 ‰
-за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 3,1 ‰
-за чистотата на територията за обществено ползване – 1,9

V. За включените имоти в т. 2.1.1 от Заповед №
867/31.10.2022г. на Кмета на Община Радомир /по чл.63 от ЗМДТ/ се
заплаща такса битови отпадъци в размер на – 2 ‰, както следва:
– за обезвреждане на битови отпадъци в депа – 1 ‰
– за чистотата на територията за обществено ползване – 1
‰.
/общ брой съветници-17, присъствали по време на поименното гласуване– 16/
/”за”- 10,“против”- 1, “въздържал се”-5/
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here