С 45 965 лв. разплащат разходи за шест месеца по проект„Топъл обяд  в Община Сапарева баня“

Общински съвет град Сапарева баня се очаква да даде съгласието си да се отпусне временно безлихвен заем в размер на до 45 965 лева от временно свободни средства от общинския бюджет, с които да се финансира плащане по проект „Топъл обяд в Община Сапарева баня, който се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027, като срокът за погасяване на заема да се определя в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2023 г.

„Вземане на решение за предоставяне на временен безлихвен заем и прехвърляне на средства от бюджет на Община Сапарева баня по извънбюджетни  сметки за средства от Европейския съюз за финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.“- поясни кметът на Сапарева баня Калин Гелев и добави:

„По смисъла на чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10  и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с решение на Общински съвет град Сапарева баня могат да се отпускат временно безлихвени заеми от общинския бюджет, с които да се финансират плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет, като срокът за погасяване на заемите да се определя в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2023 г.

Към настоящия момент Община Сапарева баня работи по проекти, за които е необходимо авансово финансиране на средства до възстановяването им от оперативните програми налагащи ползването на временни безлихвени заеми от бюджета за следния проект: Проект „Топъл обяд в Община Сапарева баня“проект, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027, процедура „Топъл обяд“ BG05SFPR003-1.001, наименование на проекта „Топъл обяд в Община Сапарева баня“,  рег. №: BG05SFPR003-1.001-0093. Съгласно Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ се извършват междинни/окончателни плащания след верифициране на изпълнените дейности и извършените разходи, въз основа на подадени/въведени от общината в предвидените за техническо и финансово отчитане функционалности в ИСУН  искане за междинно/окончателно плащане и междинен окончателен пакет отчетни документи. Управляващият орган  верифицира дейностите и разходите в срок от 30 работни дни от постъпването на пакета отчетни документи. Необходимо е  финансиране от свободни средства по общинския бюджет за обезпечаване на плащанията за изпълнение на дейностите  по проекта. Срока на изпълнение на проекта е до 30.09.2025 година. Ще бъдат  необходимите средства  за разплащане на разходи за шест месеца по проект„Топъл обяд  в Община Сапарева баня“,   в размер на 45 965 лв.“

Съветниците възлага на Кмета на община Сапарева баня да извърши всички необходими последващи действия по изпълнение на Решението.Предвид социалната значимост и с цел защита на особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда на основание чл.60 ал.1, предложение пето от АПК, Общински съвет допуска предварително изпълнение на настоящото решение. Заседанието на съветниците е насрочено за четвъртък.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here