Братът на националката ни по волейбол Добряна Рабаджиева – Стойчо вдига мотел в родно Годлево

Стойчо Рабаджиев от разложкото с. Годлево, братът на екснационалката ни по волейбол Добриана Рабаджиева вдига мотел в селото. Това стана ясно от Доклад № 61.00 – 267/14.07.2022 год. от инж. Венцислав Гърменов – ВрИД Кмет на Община Разлог, относно: „Допускане за изработване на ПУП – ПЗ – план за
застрояване с отреждане за „Крайпътен обслужващ обект – Мотел”   в Годлево.
20 гласа “ЗА” от гласували 20 общински съветници, ОбС прие РЕШЕНИЕ № 160:
1. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – ПЗ – план за
застрояване с отреждане за „Крайпътен обслужващ обект – Мотел” в обхвата на
поземлен имот №15326.127.1, местн. „Полето”, земл. на с.Годлево, общ.Разлог, при
спазване на ограничителните линии на застрояване и устройствените показатели:
Плътност на застрояване – 40%
Кинт – 0.8
Нкк – 7.50м /два етажа/
При изработване и процедиране на ПУП – ПЗ – план за застрояване с отреждане за
„Крайпътен обслужващ обект – Мотел” за поземлен имот №15326.127.1, местн.
„Полето”, земл. на с.Годлево, общ.Разлог да се спази действащата нормативна уредба.
2. Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – ПЗ- план
за застрояване с отреждане за „Крайпътен обслужващ обект – Мотел” в обхвата на
поземлен имот №15326.127.1, местн. „Полето”, земл. на с.Годлево, общ.Разлог.
МОТИВИ: Настоящето Решение се прие на основание чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.109,
ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, т.3 и чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1, чл.60 и
при условията на чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА. Като взе предвид:
Инвестиционно намерение за изграждане на „Крайпътен обслужващ обект – Мотел ” от
собственика на имота –Стойчо Иванов Рабаджиев, който е съдружник и управител в две фирми:

Фирма Свързана форма
ЗЕРГО ООД виж Стойчо Иванов Рабаджиев – Съдружник
Стойчо Иванов Рабаджиев – Управител
Д н С 2020 ООД виж СТОЙЧО ИВАНОВ РАБАДЖИЕВ – Съдружник
СТОЙЧО ИВАНОВ РАБАДЖИЕВ – УправителВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here