7 директора в Кюстендилско ще броят учениците в час заради липси без отсъствия, 19 деца отпаднали от клас през декември

19 ученици са отпаднали от клас в областта през месец декември, а на 7 директора е разпоредено ежедневно да броят отсъстващите ученици, след като при проверки е установени отсъстващи ученици, но не и вписани отсъствия. Това стана ясно по време на днешното заседание на Областния координационен съвет в Кюстендил. На него беше представена информация за дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в област Кюстендил. Институциите отчетоха известен напредък относно връщането на деца и ученици обратно в клас.

От РУО – Кюстендил информираха, че на територията на областта функционират 17 екипа. В периода 1 май – 31 декември 2022 г. те са извършени 748 посещения на адрес. Открити са 347 деца и ученици, не са открити – 327. Вследствие на обходите 31 деца и ученици са записани за първи път в образователна институция. 13 деца и ученици са записани повторно в образователна институция след извършен обход, а 23 са повторно отпаднали, след като са записани в образователна институция след извършен обход. През м. декември от образователните институции са отпаднали 19 ученици, които са включени в обходите през м. януари.

Началникът на РУО поясни, че са реализирани съвместни дейности с Областна дирекция на МВР – Кюстендил във връзка с установяване на местопребиваването на 209 деца и ученици. Осъществен е контрол на директорите на 5 приемащи училища при записване на преместен ученик в риск от отпадане.

В периода септември – декември 2022 г. са извършени 23 проверки в училища по присъствието на учениците в учебни часове и дейността на учителите относно водене на задължителната училищна документация, отразяваща отсъствията на учениците и контрол на дейността на директора по отношение присъствието на учениците в учебни часове. В седем от проверените училища на директорите са издадени задължителни предписания за ежедневен контрол на присъствието на учениците.

В изпълнение на дейностите по Национална програма „Заедно за всяко дете“, са проведени две междуинституционални работни срещи с 154 представители на общини, директори и учители от образователните институции, представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и експерти от РУО – Кюстендил – ръководители на екипите по обхват. Споделени са добри практики между образователните институции, част от които са представени в информационен вестник.

На училищно и регионално ниво е направен анализ на резултатите от прилаганите мерки по отношение на всяко дете и ученик, идентифицирани като отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система. От анализите могат да се направят следните изводи:

 1. Включването на учениците в училищни мероприятия, състезания, групи за занимания по интереси и др. води до ангажираност и приобщаване на учениците към училищната общност, носи удовлетвореност на обучаемите, родителите и педагогическите специалисти.
 2. Провеждането на обходи от екипите на територията на област Кюстендил, според част от директорите на училища, контролира отпадането на ученици от образователната система.
 3. Прилагането на системни мерки, фокусирани върху децата и учениците в риск от отпадане, като постоянен мониторинг върху отсъствията и закъсненията, създаването на позитивен климат и атмосфера на приобщаване, използването на диференциран педагогически подход и индивидуално обучение, са предпоставки за намаляване на риска от отпадане на учениците.
 4. Индивидуалната работа със застрашените от отпадане ученици и техните родители е довела до промяна в поведението и посещаемостта на учениците.
 5. Назначаването на образователни медиатори скъсява връзката учител – родител – ученик в училищата с преобладаващи ученици от ромски произход.
 6. Увеличава се броят на образователните институции, в които ученическите съвети се утвърждават като орган за ученически инициативи.
 7. „От направените анализи е видно, че в някои случаи предприетите мерки задържат учениците в риск от отпадане в образователните институции. Приобщаването на учениците в риск от отпадане е дълъг и продължителен процес, в който важна роля имат всички заинтересовани страни и ангажирани институции“, коментира зам.- областният управител Валентина Караганова, която председателства заседанието на Координационния съвет.
  Зам.- областният управител Валентина Караганова

   

От РУО посочиха още, че независимо от предприетите и прилагани мерки от екипите на територията на област Кюстендил все още има ученици, които отпадат от образователната система. Причините за това са: заминаване в чужбина, ранни бракове, социални проблеми в семействата, ниска мотивация за учене, необразованост и незаинтересованост от страна на родителите.

От РД „Закрила на детето“ обясниха, че всички сигнали за деца в риск са регистрирани в Интегрираната информационна система. Планираните мерки се изразяват в съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда. За всички регистрирани сигнали са изготвени планове за действие и са заложени дейности, свързани с консултиране; информиране на детето в съответствие с неговата възраст и степента на развитие; мотивиране към образователния процес; осигуряване на психологическа и правна помощ на родителите по проблеми, свързани с отглеждането и възпитанието на детето; консултиране на родителите за правото на детето на образование и последиците от отпадане на детето от образователната система.
Вижте видеоканала ни:


1 COMMENT

 1. Тава прилича малко като да попиташ Моше ,колко е 2+2 и той да ти каже :колко искаш да е резултата.Мижи кьорчо да те лажем.Ялови структури си намират работа ,при положение , че всичко се знае.Колко са мъртвите души само по документи .Едни в чужбина ,други не стъпвали в училище ,но по статистика 50 000 са върнати отново в клас.В клас да но не в час.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here