358.500  лв. са приходите от продажба на имоти в Бобов дол за 2022 г., 471.354 лв. влязоха в касата от наеми

Елза Величкова, кмет на община Бобов дол
Елза Величкова, кмет на община Бобов дол

За  2022 год. Община Бобов дол е реализирала приходи от разпореждане с имоти или части от имоти – частна общинска собственост, общо в размер на 358.500  лева.

През 2022 година от нови и действащи договори, за отдаването под наем на имоти – общинска собственост, продажби на недвижими имоти, транспортни средства,  дървесина   и учредено право на ползване, в общинския бюджет са постъпили 471.354 лева., с включен ДДС, както следва:

Приходи от наем на земя – 202 877 лв.

Приходи  от продажба на сгради – 31 800 лв.

Приходи от продажби на земя – 118 781 лв.

Приход от наем имущество – 11 067 лв.

Приходи от продажба на транспортни  средства – 7 260 лв.

Приходи от продажба  на дървесина от корен  – 81 000 лв.

Приходи за ползване на общински пазар и тържища, панаири, тротоари и улични платна – 14 969лв.

Приходи от продажба  на тръжни  документи – 3 600 лв.

През летният период на 2022 год. са издадени – 133 бр. разрешителни за отдаване под наем на открита площ.

 Това става ясно от пълния отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2022г. – 31.12.2022 г. на кмета на община Бобов дол Елза Величкова.

Публикуваме целият докемент:

Общината е административно-териториална единица в Република България, в която се осъществява местното самоуправление, самостоятелно юридическо лице и има право на собственост.

Общинската собственост е постоянен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на по-голямата част от общинските дейности.

Основен принцип, регламентиран в Закона за общинската собственост е, че имотите и вещите – общинска собственост, се управляват в интерес на населението на Общината с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

Съгласно Закона за общинската собственост имотите – общинска собственост се разделят на публична и частна, съобразно предназначението и статута им. В първата група имоти са включени паркове, площади, водоеми, сграден фонд, чието предназначение е задоволяване на обществени потребности от местно значение. Втората група имоти се разделя на жилищни и нежилищни. Нежилищните имоти включват застроени и незастроени парцели /урегулирани поземлени имоти/, сграден фонд, земеделски земи от общинския поземлен фонд, земи от общинския поземлен фонд.

Съгласно чл. 66а от ЗОС и чл.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти. Съгласно чл.8 от НПУРОИ този отчет се представя ежегодно.

Водещ планов документ за дейността през отчетния период е Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приета с Решение № 177 от Протокол №  1/27.01.2022 год. от заседание на Общински съвет – Бобов дол, допълнена с  решения № № 188/протокол № 2 от 04.03.2022 г.; 193/15.04.2022 год. ;244/30.06.2022 г. и 283/19.10.2022 год.

Дейността по управлението и разпореждането на общинската собственост беше организирана в следните направления:

 

 1. Актуване на имотите – общинска собственост и завеждането им в регистри.

 

Община Бобов дол се легитимира като собственик на имотите си на базата на съставен акт за общинска собственост, който представлява официален документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма, определени от закона. Актът за общинска собственост няма правопораждащо действие.

В регистърът на Община Бобов дол за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. са съставени 107 бр. актове за общинска собственост, от тях 91  бр. са за земеделски земи и 16 бр. са за урегулирани поземлени имоти.

През отчетният период са съставени 107 бр. актове, като 79 бр. са актове за частна общинска и 28 бр. са за публична общинска собственост.

В изпълнение на дейността по отписване на имоти от актовите книги за общинска собственост и на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и имотите, основанието за актуването на които е отпаднало, се отписват от актовите книги със заповед на кмета на общината и се предават на собственика”. След постъпване на молба за отписване от актовите книги, се извършва проверка от служителите в сектор «УОС» на представените към молбата доказателства и ако основанието за актуването на имота като общински е отпаднало се изготвя заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост. През 2022 г. са издадени 11 броя заповеди за отписване от актовите книги на имоти или части от тях.

Периодично се отразяват в досиетата към АОС, в разписните листи за имотите и в главните регистри договорите за продажба на общински имоти, за учредено право на строеж, пристрояване и надстрояване, за учредено право на ползване, за концесиониране, както и заповедите за отписване на общински имоти, които са престанали да са общинска собственост.

 

 1. Приходи от наем на имоти и части от имоти – публична или частна общинска собственост, както и учредени права на ползване.

 

За периода 01.01. 2022 г. има сключени  113 нови договора за наем на общински имоти, като преди сключване на договорите, наемателите са заплатили годишната/наемна вноска, както и необходимата гаранция в зависимост от имота, две месечни вноски. Всички имоти се използват, съобразно предназначението, за което са отдадени а именно:

 

2.1. Сключени договори за срок от една стопанска година по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ:

 1. Договор № 9/22.02.2022 г., сключен с Димитър Ананиев Цветанов за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 1.736 дка, в землището на с. Паничарево.
 2. Договор № 10/22.02.2022 г., сключен с Любомир Боянов Вангелов за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 20.609 дка, в землището на с. Шатрово.
 3. Договор № 11/22.02.2022 г., сключен с Любомир Боянов Вангелов за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 1.543 дка, в землището на с. Паничарево.
 4. Договор № 12/22.02.2022 г., сключен с Ангелина Рангелова Христова за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 13.662 дка, в землището на с. Горна Козница.
 5. Договор № 13/22.02.2022 г., сключен със Славчо Василев Николов за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 0.932 дка, в землището на с. Горна Козница.
 6. Договор № 14/22.02.2022 г., сключен с Йорданка Борисова Димитрова за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 1.637 дка, в землището на с. Горна Козница.
 7. Договор № 15/22.02.2022 г., сключен с Богомил Методиев Димитров за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 13.749 дка, в землището на с. Горна Козница.
 8. Договор № 16/22.02.2022 г., сключен с Димитър Вълчев Желязков за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 6.517 дка, в землището на с. Горна Козница.
 9. Договор № 17/22.02.2022 г., сключен с Валентин Георгиев Арсов за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 0.780 дка, в землището на с. Горна Козница.
 10. Договор № 18/22.02.2022 г., сключен с Бойчо Йорданов Димитров за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 21.634 дка, в землището на с. Горна Козница.
 11. Договор № 19/22.02.2022 г., сключен с Бойко Страхилов Васев за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 1.952 дка, в землището на с. Горна Козница.
 12. Договор № 20/22.02.2022 г., сключен с Благовеска Борисова Георгиева за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 3.096 дка, в землището на с. Горна Козница.
 13. Договор № 21/22.02.2022 г., сключен с Валери Миланов Йовев за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 13.771 дка, в землището на с. Коркина.
 14. Договор № 22/22.02.2022 г., сключен с Кирил Борисов Михайлов за имот представляващ земеделска земя с площ 0.430 дка, в землището на с. Горна Козница.
 15. Договор № 23/22.02.2022 г., сключен с „ГИК 2015” ООД за имоти представляващи земеделска земя с обща площ 8.563 дка, в землището на с. Горна Козница.
 16. Договор № 24/22.02.2022 г., сключен със Светла Андонова Василева за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 0.875 дка, в землището на с. Горна Козница.
 17. Договор № 25/22.02.2022 г., сключен с „Шатрово – 94” за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 5.481 дка, в землището на с. Паничарево.
 18. Договор № 26/22.02.2022 г., сключен с ППЗК „Шатрово – 94” за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 384.716 дка, в землището на с. Шатрово.
 19. Договор № 27/23.02.2022 г., сключен с ППЗК „Дворище” за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 140.416 дка, в землището на с. Долистово.
 20. Договор № 28/23.02.2022 г., сключен с Васил Стоянов Васев за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 5.625 дка, в землището на с. Големо село.
 21. Договор № 29/24.02.2022 г., сключен с Венелин Иванов Игнатов за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 31.378 дка, в землището на с. Долистово.
 22. Договор № 30/24.02.2022 г., сключен с ППК „Клас” за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 6.451 дка, в землището на с. Голям Върбовник.
 23. Договор № 31/24.02.2022 г., сключен с ППК „Клас” за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 36.027 дка, в землището на с. Паничарево.
 24. Договор № 32/24.02.2022 г., сключен с Божидар Иванов Стойнев за имоти представляващ земеделски земи с обща площ 49.101 дка, в землището на с. Голям Върбовник.
 25. Договор № 33/24.02.2022 г., сключен с Божидар Иванов Стойнев за имот представляващ земеделска земя с обща площ 0.801 дка, в землището на с. Локвата.
 26. Договор № 34/24.02.2022 г., сключен с Божидар Иванов Стойнев за имоти представляващ земеделски земи с обща площ 4.663 дка, в землището на с. Коркина.
 27. Договор № 35/25.02.2022 г., сключен с „Флоримис” ЕООД за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 18.159 дка, в землището на с. Мала Фуча.
 28. Договор № 36/25.02.2022 г., сключен с „Флоримис” ЕООД за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 9.872 дка, в землището на с. Бабинска река.
 29. Договор № 37/25.02.2022 г., сключен с „Флоримис” ЕООД за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 109.078 дка, в землището на с. Мламолово.
 30. Договор № 38/25.02.2022 г., сключен с „Флоримис” ЕООД за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 115.206 дка, в землището на с. Бабино.
 31. Договор № 39/25.02.2022 г., сключен с Валери Вельов Чапкънов за имот представляващ земеделска земя с площ 1.803 дка, в землището на с. Локвата.
 32. Договор № 40/25.02.2022 г., сключен с Валери Вельов Чапкънов за имот представляващ земеделска земя с площ 5.846 дка, в землището на с. Мали Върбовник.
 33. Договор № 42/25.02.2022 г., сключен с Божурка Рангелова Къркова за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 3.914 дка, в землището на с. Локвата.
 34. Договор № 43/25.02.2022 г., сключен с Божурка Рангелова Къркова за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 13.064 дка, в землището на с. Блато.
 35. Договор № 44/25.02.2022 г., сключен с Георги Станков Георгиев за имот представляващ земеделска земя с площ 0.021 дка, в землището на с. Паничарево.
 36. Договор № 45/25.02.2022 г., сключен с Пламен Асенов Груйчев за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 1.698 дка, в землището на с. Локвата.
 37. Договор № 46/25.02.2022 г., сключен с Кирил Иванов Стойчев за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 16.959 дка, в землището на с. Блато.
 38. Договор № 47/28.02.2022 г., сключен с „Агримис” ЕООД за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 36.936 дка, в землището на с. Мламолово.
 39. Договор № 48/28.02.2022 г., сключен с „Ард Био” ЕООД за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 35.116 дка, в землището на с. Мламолово.
 40. Договор № 49/28.02.2022 г., сключен с Иван Крумов Божанов за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 121.348 дка, в землището на с. Бабино.
 41. Договор № 50/28.02.2022 г., сключен с „Аграндис” ЕООД за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 5.769 дка, в землището на с. Бабино.
 42. Договор № 51/01.03.2022 г., сключен с Кирил Димитров Миленков за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 28.245 дка, в землището на с. Коркина.
 43. Договор № 52/01.03.2022 г., сключен с Кирил Димитров Миленков за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 16.896 дка, в землището на с. Мала Фуча.
 44. Договор № 53/01.03.2022 г., сключен с Василка Димитрова Миленкова за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 61.571 дка, в землището на с. Бабино.
 45. Договор № 54/01.03.2022 г., сключен с Георги Христов Кръпчански за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 55.055 дка, в землището на с. Голям Върбовник.
 46. Договор № 55/01.03.2022 г., сключен с Христо Георгиев Кръпчански за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 115.392 дка, в землището на с. Блато.
 47. Договор № 56/01.03.2022 г., сключен с Георги Христов Кръпчански за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 51.836 дка, в землището на с. Големо село.
 48. Договор № 57/01.03.2022 г., сключен с Георги Христов Кръпчански за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 16.909 дка, в землището на с. Долистово.
 49. Договор № 58/01.03.2022 г., сключен с Георги Христов Кръпчански за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 138.726 дка, в землището на с. Мали Върбовник.
 50. Договор № 59/01.03.2022 г., сключен с Георги Христов Кръпчански за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 7.097 дка, в землището на с. Паничарево.
 51. Договор № 60/01.03.2022 г., сключен с Христо Георгиев Кръпчански за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 108.103 дка, в землището на с. Локвата.
 52. Договор № 61/01.0.2022 г., сключен с Даниела Йорданова Кръпчанска за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 37.187 дка, в землището на с. Мали Върбовник.
 53. Договор № 62/01.03.2022 г., сключен с „Магава 2015” ЕООД за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 107.663 дка, в землището на с. Големо село.
 54. Договор № 63/01.03.2022 г., сключен с „Магава 2015” ЕООД за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 1.106 дка, в землището на с. Мало село.
 55. Договор № 64/07.03.2022 г., сключен с „ЛИВВ” ЕООД за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 55.849 дка, в землището на с. Бабинска река.
 56. Договор № 65/07.03.2022 г., сключен с „ЛИВВ” ЕООД за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 139.689 дка, в землището на с. Бабино.
 57. Договор № 66/07.03.2022 г., сключен с Владимир Симеонов Добринов за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 59.047 дка, в землището на с. Бабино.
 58. Договор № 67/07.03.2022 г., сключен с Владимир Симеонов Добринов за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 14.989 дка, в землището на с. Долистово.
 59. Договор № 68/09.03.2022 г., сключен с „ЕТ Лъчезар Белинчев – 41” за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 19.780 дка, в землището на с. Мламолово.
 60. Договор № 69/10.03.2022 г., сключен с Александър Атанасов Червеняков за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 12.224 дка, в землището на с. Големо село.
 61. Договор № 71/14.03.2022 г., сключен с Стефан Йорданов Велков за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 20.359 дка, в землището на с. Коркина.
 62. Договор № 72/14.03.2022 г., сключен с Веселина Сашова Велкова за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 42.291 дка, в землището на с. Голям Върбовник.
 63. Договор № 73/14.03.2022 г., сключен с Николайчо Иванов Васев за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 12.749 дка, в землището на с. Блато.
 64. Договор № 74/16.03.2022 г., сключен с Нели Пламенова Йорданова за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 3.500 дка, в землището на с. Шатрово.
 65. Договор № 75/17.03.2022 г., сключен с Димитър Илиев Павлов за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 0.447 дка, в землището на с. Паничарево.
 66. Договор № 76/21.03.2022 г., сключен с „Агро Инвест Енд Мениджмънт” за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 57.020 дка, в землището на с. Големо село.
 67. Договор № 77/21.03.2022 г., сключен с „Агро Инвест Енд Мениджмънт” за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 238.258 дка, в землището на с. Мламолово.
 68. Договор № 78/21.03.2022 г., сключен с „Агро Инвест Енд Мениджмънт” за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 139.104 дка, в землището на с. Мало село.
 69. Договор № 79/21.03.2022 г., сключен с „Агро Инвест Енд Мениджмънт” за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 39.577 дка, в землището на с. Долистово.
 70. Договор № 84/29.03.2022 г., сключен с Людмил Венциславов Славев за имот представляващ земеделска земя с обща площ 1.463 дка, в землището на с. Големо село.
 71. Договор № 92/26.04.2022 г., сключен с Иван Крумов Божанов за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 20 314 кв. м, в землището на гр. Бобов дол.
 72. Договор № 93/26.04.2022 г., сключен с „Флоримис” ЕООД за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 11 193 кв. м, в землището на с. Голема Фуча.
 73. Договор № 94/27.04.2022 г., сключен с „Аграндис” ЕООД за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 203.01 кв. м, в землището на гр. Бобов дол.
 74. Договор № 95/27.04.2022 г., сключен с „АРД БИО” ЕООД за имот представляващ земеделска земя с площ 5 175 кв. м, в землището на гр. Бобов дол.
 75. Договор № 96/27.04.2022 г., сключен с „Флоримис” ЕООД за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 10 171 кв. м, в землището на гр. Бобов дол.
 76. Договор № 97/27.04.2022 г., сключен с Иван Крумов Божанов за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 19 787 кв. м, в землището на с. Голема Фуча.
 77. Договор № 98/27.04.2022 г., сключен с Александър Кирилов Александров за имоти предствляващи земеделски земи с обща площ 19.775 дка, в землището на с. Голема Фуча.

2.2. Сключен договор за безвъзмездно право на управление:

 1. Договор № 101/23.05.2022 г., сключен с Национална здравноосигурителна каса за временно и безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот – ПОС, намиращ се в сградата на Общинска администрация гр. Бобов дол, ул. „27-ми октомври” № 2, в кв. 47 по плана на гр. Бобов дол, партерен етаж – гише № 7, с площ 8.87 кв. м.

 

2.3. Сключен договор за временно и възмездно ползване на недвижим имот за срок от 3 год. чрез публичен търг:

 

1.Договор № 112/03.11.2022 г., сключен с „Ди Аутсайд” ЕООД, представляващ обект №21, находящ се в УПИ I – за площад и отдих, кв. 49, по плана на гр. Бобов дол

 

2.4. Сключени договори за срок от шест стопански години, по чл. 24а от ЗСПЗЗ, с търг:

 

1.Договор № 87/15.04.2022 г., сключен с Красимир Иванов Ненчев за имот представляващ земеделска земя с площ 3 250 кв. м, в землището на с. Големо село.

2.Договор № 88/15.04.2022 г., сключен с Васил Кирилов Велков за имот представляващ земеделска земя с площ 22 319 кв.м, в землището на с. Коркина.

3.Договор № 106/26.08.2022 г., сключен с ЕТ „Румяна Николова – Даци – Р” за имот представляващ земеделска земя с площ 19 298 кв. м, в землището на гр. Бобов дол.

4.Договор № 107/29.08.2022 г., сключен с Бойко Георгиев Ангелов за имот представляващ земеделска земя с площ 6 156 кв. м, в землището на гр. Бобов дол.

5.Договор № 108/29.08.2022 г., сключен с Димитър Евтимов за имот представляващ земеделска земя с площ 6 877 кв. м, в землището на с. Мламолово.

6.Договор № 113/08.11.2022 г., сключен с „Биоградина България” ЕООД за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 260 641 кв. м, в землището на с. Коркина и с обща площ 396 018 кв. м, в землището на с. Горна Козница.

 

2.5. Сключени договори,  по чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, без търг, за животновъди, за срок от пет  стопански години:

 

 1. Договор № 3/26.01.2022 г., сключен с Васил Димитров Василев за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 101 295 кв. м, в землището на с. Локвата и с площ 48 456 кв. м, в землището на с. Голям Върбовник.

2.Договор № 4/26.01.2022 г., сключен с Николайчо Иванов Васев за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 18 071 кв. м, в землището на с. Блато.

3.Договор № 5/26.01.2022 г., сключен с Димитър Георгиев Димитров за имоти представляващи земеделски земи с площ 69 761 кв. м, в землището на с. Голям Върбовник и с площ 16 052 кв. м, в землището на с. Големо село.

4.Договор № 41/25.02.2022 г., сключен с Димитър Костов Василев за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 454 670 кв. м, в землището на с Коркина.

5.Договор № 109/09.09.2022 г., сключен с Емил Каменов Емилов за имоти представляващи земеделски земи с обща площ 145 757 кв. м, в землището на с. Големо село.

2.6. Сключен договор чрез провеждане на публичен търг, за срок от пет  години:

 

1.Договор № 8/21.02.2022 г. , сключен с „КАБЕЛ САТ ЗАПАД” ООД за част от общински недвижим имот – ПОС представляващ помещение, с площ 16.56 кв. м, намиращо се в двуетажна масивна сграда, построена в УПИ – I, кв. 15 по плана на с. Големо село.

 

 • Сключени договори за безвъзмездно право на ползване:

 

1.Договор № 104/28.07.2022 г., сключен със Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Бобов дол – Дупница – Сапарева баня” върху имот ЧОС, находящ се в гр. Бобов дол, кв. „Миньор”, ул. „Димитър Благоев”, бл. 18, партер с площ 116.36 кв. м за срок от 5 год.

 1. Договор № 99/28.04.2022 г., сключен с НЧ „Просвета – 1903” , представляващ двуетажна сграда за просветни и културни дейности със застроена площ 488 кв. м, намираща се в УПИ VII – Културен дом, кв. 15, целият с площ 3 159 кв. м по плана на гр. Бобов дол.

 

 • Сключени договори за срок от 10  години, чрез провеждане на търг:

 

1.Договор № 70/11.03.2022 г., сключен с НЧ „Царичина 2008” за временно и възмездно ползване на общински недвижим имот, представляващ обект №1 с площ 73.93 кв.м, намиращ се на партерен етаж в жилищен блок №19, гр. Бобов дол.

2.Договор № 80/29.03.2022 г., сключен с НЧ „Миньор 2006” за временно и възмездно ползване на част от общински недвижим имот, представляващ помещения с площ 403 кв. м., от които: 200 кв. м за библиотека и 203 кв. м за творческа дейност, намиращи се на трети етаж в сградата на Културен дом, находящ се в УПИ I – за комплексно застрояване, кв. 47, гр. Бобов дол.

3.Договор № 81/29.03.2022 г., сключен с НЧ „Просвета 1902” за временно и възмездно ползване на част от общински недвижим имот, представляващ помещение с площ 15.05 кв. м за библиотека, и 9.60 кв. м за творческа дейност, намиращи се на  втори етаж от Комплексно обществена сграда построена в УПИ V -127,124, кв. 27 по плана на с. Шатрово.

4.Договор № 82/29.03.2022 г., сключен с НЧ „Христо Ботев – 1927” за временно и възмездно ползване на част от общински недвижим имот, представляващ помещение с площ 64.80 кв. м за библиотека, намиращо се на втори етаж в сградата на Комплексен обществен център, находящ се в УПИ V, кв. 13 по плана на с. Коркина.

5.Договор № 83/29.03.2022 г., сключен с НЧ „Васил Левски 1932” за временно и възмездно ползване на част от общински недвижим имот, представляващ помещение с 24 кв. м за библиотека, намиращо се на първи етаж в двумасивна сграда, находяща се в с. Новоселяне.

 • Сключени договори за остъпено право на строеж:

1.Договор № 89/26.04.2022 г., сключен с Анастасия Бойкова Стоилова за право на строеж на надземна гаражна клетка №19, със застроена площ 19.50 кв. м, включена в група „В”, в УПИ I – отреден за комплексно застрояване, кв. 51 с площ 15 100 кв. м, по плана на гр. Бобов дол.

2.Договор № 90/26.04.2022 г., сключен с Светослав Спасов Костов за право на строеж на надземна гаражна клетка №20, със застроена площ 19.50 кв. м, включена в група „В”, в УПИ I – отреден за комплексно застрояване, кв. 51 с площ 15 100 кв. м, по плана на гр. Бобов дол.

3.Договор № 91/26.04.2022 г., сключен с Жулиета Димитрова Иванова за право на строеж на надземна гаражна клетка №18, със застроена площ 19.50 кв. м, включена в група „В”, в УПИ I – отреден за комплексно застрояване, кв. 51 с площ 15 100 кв. м, по плана на гр. Бобов дол.

 

2.10. Сключени  договори за временно и безвъзмездно ползване:

 

1.Договор № 110/19.10.2022 г., сключен с Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението ” Стационарна пръскачка, модел 1310, 32 кг, 0.200 куб. м.

2.11. Сключени договори за продажба на недвижими имоти, по чл. 35, ал. 3 от ЗОС:

 

1.Договор № 6/09.02.2022 г., сключен с Владимир Неделчев Колев за УПИ XI – 222, с площ 900 кв. м, кв. 1 А по плана на с. Мало село.

2.Договор № 103/28.07.2022 г., сключен с Надя Емилова Василева и Стефан Емилов Иванов за УПИ X – 70, с площ 1 040 кв. м, кв. 13 по плана на с. Паничарево

 

2.12. Закупуване на недвижими имоти частна собственост по чл. 34, ал. 2 от ЗОС, за разширение на гробищен парк – с. Мламолово:

 

1.Договор № 2/25.01.2022 г., сключен с Роза Александрова за ПИ с идентификатор 48711.47.11, с площ 2 497 кв. м, намиращ се в м. „Десетоко”, с. Мламолово.

2.Договор № 100/29.04.2022 г., сключен с Иван Костадинов Янев, Виолета Костадинова Велева и Димитър Костадинов Янев за ПИ с идентификатор 48711.47.14, с площ 2 682 кв. м, намиращ се в м. „Милов дол”, с. Мламолово.

 

2.13. Сключени договори за продажба на движими вещи с публичен търг по чл. 35, ал. 1 от ЗОС:

 

1.Договор № 85/11.04.2022 г., сключен с Антоний Колев Георгиев за закупуване на товарен автомобил, тип самосвал, марка ГАЗ, с регистрационен номер КН4913АР.

2.Договор № 86/11.04.2022 г., сключен с Галина Гъркова ЕООД за закупуване на товарен фургон – марка УАЗ 452, купе с преден мост – марка УАЗ 452, специален автомобил – цистерна, ЗИЛ 130 и товарен автомобил – марка ЗИЛ 555.

 

2.14. Сключен договор за продажба на недвижим имот чрез публичен  търг:

 

1.Договор № 105/25.08.2022 г., сключен с Любомира Цецкова Любенова, представляващ Бутик със застроена площ 17.10 кв. м, намиращ се на първи етаж от двуетажна масивна търговска сграда, построена в имот 390, кв. 75 по плана на гр. Бобов дол.

2.15. Сключени договори за продажба на недвижими имоти без търг по чл. 35, ал. 4 ,т. 2 от ЗОС:

 

1.Договор № 102/13.06.2022 г., сключен с Иван Пламенов Иванов за ПИ с идентификатор 21974.165.11, с площ 46 899 кв. м, м. „Чорлея”, в землището на с. Долистово.

2.Договор № 111№19.10.2022 г., сключен с Евгени Методиев Слишков за ПИ с идентификатор 21974.166.6, с площ 22 868 кв. м, м. „Чорлея”, в землището на с. Долистово.

 

2.16. Сключени договори за продажба на недвижими имоти без търг по чл. 36, ал. 1 ,т. 2 от  ЗОС:

1.Договор № 7/09.02.2022 г., сключен с „ЕКО БИО ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЕООД за 725.33/728 кв. м, идеални части от УПИ II – 67, кв. 10, целия с площ 728 кв. м, по плана на с. Бабинска река; 544.60/1020 кв. м, идеални части от УПИ III – 67, кв. 10, целия с площ 1020 кв. м; 512.90/960 идеални части от УПИ IV – 67, кв. 10, целия с площ 960 кв. м; 508.50/990 кв. м, идеални части от УПИ V – 67, кв. 10, целия с площ 990 кв. м; 404.30/936 кв. м, идеални части от УПИ VI – 67, кв. 10, целия с площ 936 кв. м; 275.90/922 кв. м, идеални части от УПИ VII – 67, кв. 10, целия с площ 922 кв. м и 16.30/768 кв. м, идеални части от УПИ X – 67, кв. 10, целия с площ 768 кв. м.

 1. Приходи от разпореждане с общинско имущество по реда на Закона за общинската собственост.

 

 

 1. Вещи общинска собственост

 

Вещите общинска собственост се стопанисват съгласно предназначението им. През 2022 г. не е извършвано отдаване на вещи под наем.

 

 1. Полагане на грижи и стопанисване на имотите общинска собственост.

 

При управлението на общинската собственост през 2022 г. са спазени основните принципи, заложени в нормативните документи, програми и стратегии.

Състоянието на имотите общинска собственост е добро. Общината полага грижите на добър стопанин за тях, съобразно наличните финансови ресурси. Наемателите стопанисват добре наетите помещения.

Публичната общинска собственост и през 2022 година продължава да се стопанисва съгласно изискванията на нормативната уредба и с оглед общественополезния характер на този вид собственост.

 • местните пътища, улици и площади се поддържат в много добро състояние. Пътищата се ремонтират навременно, полагат се грижи за тротоарните и площадни пространство.
 • Сградите с административно, здравно, образователно и културно и предназначение се стопанисват съгласно основното им предназначение.

Част от административната сграда на община Бобов дол с решения на общинския съвет е предоставена за управление на други бюджетни организации или техни подразделения – Служба по земеделие, Бюро по труда, Агенция за социално подпомагане. Предоставените помещения се стопанисват по предназначение и се поддържат в добър вид.

Проблемни имоти относно стопанисването са закрити и нефункциониращи напълно или частично-сгради /образователни, административни, културни и др./, за които липсват наематели или купувачи, а в същото време към част от тях има нормативни забрани относно видове разпореждания.

С промените в Закона за предучилищното и училищното образование /Обн. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г, в сила от 01.08.2015 г/, е предвиден по-свободен режим относно възможността с разпореждане на имоти на закрити образователни институции, което ще създаде предпоставки за наличие на инвеститорски интерес. В тази си част промените влизат в сила от 01.01.2017 г. за забрана на училищните сгради за продажба.

През 2022 г. частната общинска собственост продължи да се стопанисва съобразно нуждите на общината и във връзка с необходимостта от местни приходи. Разпоредителни сделки се извършват предимно със земеделски земи или с УПИ, ставащи част от вече съществуващи, образувани след промяна на регулационни линии. Поради изискването за лицензирана оценка при покупката на имоти, в които е реализирано отстъпено право на строеж, през предходните годините намалява интереса и към тях. Липсват привлекателни УПИ с подходяща площ, местонахождение и инфраструктура, необременени с нормативни или административни тежести, подходящи за инвеститори.

Пасищата и мерите се стопанисват съгласно последните изменения в ЗСПЗЗ, предвиждащ специална процедура при разпределянето им между ползватели с регистрираните животновъдни обекти.

С допълнение на закона за опазване на земеделските земи /обн. ДВ, бр. 100 от 2015 г./ се въвежда § 14 (2), съгласно която „в срок от 5 години от влизането в сила на този закон земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не могат да бъдат предмет на други разпоредителни сделки, извън посочените в ал. 1.”

Като се има предвид, че по-голяма част от имотите на община Бобов дол, представляващи земеделски земи, са придобити по реда на чл. 19, въведената промяна ще ограничи още повече възможността на общината да се разпорежда със собствеността си.

 1. 6. Приети Решения на Общински съвет Бобов дол, през 2022 г., отнасящи се за общинската собственост.

 

Ежемесечно се подготвят докладни записки до Общински съвет – Бобов дол, за включване на имоти за продажба или наем в годишната програма за управление, за продажба или отдаване под наем на имоти, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и възстановяване на земи по   § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на  ЗСПЗЗ, като общият им брой възлиза на  54 бр. решения за изпълнение за отчетния период.

 

 1. Изпълнение на други административни дейности и услуги от сектор “УОС” през 2022 г.

 

През отчетния период са насрочени и проведени 12 бр. търгове за продажба и отдаване под наем.

През изминалия период  са издадени 54  броя решения на Общински съвет – Бобов дол.

Още:

 – 56 бр. удостоверения по молби-декларации, относно снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка;

– обработени са 353 бр. преписки по заявления на граждани и на други държавни институции;

– обработени са 6 бр. жалби от граждани;

– поддържат се в актуалност, главните регистри за частна и публична общинска собственост, поддържа  се регистъра за концесиите и регистъра за разпоредителните сделки, съгласно изискванията на ЗОС и ЗК;

– ежемесечно се подготвят справки до Районна прокуратура, Областен съвет- Кюстендил, Областна дирекция „Земеделие“, Частни съдебени изпълнители и др. ведомства.

ЕЛЗА ВЕЛИЧКОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

 

 

 

 

 

 

 

СК/СК
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here